#1384: Maxim

Q)

gen. o o o
os os ae MPa saa era ewa råa era age etta säga ewa sea swe ewa ego ewa saa

 

a eega egeege age age age

x-.nwvnxxw
sywnxxmxååxs;

 

Förevisning alla varda I
H gar kl. 6-10 30 " "
Lordagar kl. ha. I , e. m. Sondagar kl. 5-11
v 7 till 11 e. m. Varje förevisning cirka 1112 tirtiimme.
Kupan bö k 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.
g 3e er a 10 st. bi-ljetter- 1:sta plats 4 kr. 2Idra l t
kr., loge 5 kr., säljas vid ingången. , I p a s

Biljettpriser:
038.!

Lage 60 öre,

 

l

. ?ro gram
Måndag, Tisdag, Onsdag den I28, 29. 30 Juni

000009

i l-B. Sv. Brannan: vrtnnu n 15

 Eiko=Journalen

KPlQSUPPIaga n:o 28,

se ae  w
g aeegeeåaeäeeäeega ageageaäeegeeeeegaeaaeeeegeegeega

åta

lågeeåqemeeee eeeeeeeeeéewé
.aeeeaeeeaeaeaeaeaeeeaeaea i
 e.seaeaeaåeåaaåeeåeeåaåaåeåaåeeåeeåta ä Q e
eeeaea

 

 

 

ratar-ocg oåtgsceacgargwgeege

laetåtaefae

, Grönköpings brandkår
Roande skämtbild.

 

 H" niin t

FILMSKÅDESPEL l TRE AKTIER, efter Glara Viebigsmberömda ro-
man "Delila".

gaegwowégwåtp

Sammanfattning av innehållet: en;

Jag-mästare Pantenburg ar gift 
med en anka, som i första giftet har 
en son Hub-ert, nnnlerns ögonsten. 
Jlon testamente-in: också lula sin 
förmögenhet till sin son, men jäg- 
mästaren, som  är något undantag 
från den vanliga typen av en styv- 
far ooh således ej ser Hubert med I 
blida ögon, förmår henne att på.. i.,
dödsbadden andra testamentet till 
sin förmån. Fru Patenburg dör, (få,
och då. Hubert förgäves gör sin för- " 

råa ewa ewa etta eäaeåa ewa arezon soaeaaegaega

menta ratt till arvet gällande, men
finner att styvfadern i stället fått
uppbära det, lämnar han i förtviv-
lan hemmet.

Emellertid har Hubert alltsedan
ungdomen haft en förbindelse med
en tarvligl och hjartlös flicka, av lag
karaktär, Susanne, som på allt sätt
utövarl ett dåligt inflytande på den
lattledde och bortskamde Hubert.
Under tiden för Huberts militära
tjänstgöring lockar hon honom mer
än en gång ifran sin tjänstgöring,
för att i ställe-t i sus ooh dns åsido-
stiitta si na pl ikter .-

Nar Hubert efter slutad tjänstgö-
ring vaknar upp till medvetande om
sin prefkara ställning i livet iir det
dock för sent .för räddning. Med
Susanne drar han sig tillbaka till en
enslig plats i skogen, och de få liv-
nära  huvudsakligen genom tjuv-
skytte och föll-rasten vad som dagen
gel- dem. Med tiden blir dock elän-
det. allt större och större, och Sn-
sannes kärlek blir allt. svalare och
svalare. "

En dag stöter Hubert under en
ens-lig vandring i skogen ihop med
den hatade styvfadern. Hub-ert sö-
ker alokordera med honom om utbe-
ko-mmande av åtminstone en del av
arvet, men får ett bestämt avslag.
Desperat- oeh förhärdad som han bli-
vit genom livets hårda motgåm-.gar
skjuter han nu sin styvfader, som
svart sårad faller.

En belöning har av myndigheter-
na. utfasts för Huberts gripande,

lkeft. visar sig svårt- att  i land
med; den till eländets b-nant branta,

w lmraktärsfatsta Susanne kan ej
längre mot-sta frestelsen att genom
vatt offra, 4Hubert komma till litet
lugna-re förhållanden "i sitt eländiga
liv. Joh för de utlovade 800 silver-
påinnimgarna förråder hon Hubert
till råittvisans hantlangnre.

eegeegeegeegeegeege eeegeege age  age age

Barn äga ej tillträde.

eeaewaeaa eaaega eoaaånee se: Gas-000 egna: eeaegaeåe een era eaaeäa age eaaeea :manage age ewa age etta

i eewgeeée egwgwmeeeeeeeege age age egeegaegeege egeeg-

få
i
o

egt ewa egt age age age age age age age age age egt egt egt eåa age age h

0

 

Luleå lilla". Trim-.ken A -lt Norrskenet.

Information

Title:
Maxim
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain