#1380: Maxim

szasaaéuoaåueuh säs-osäehewe

eeweegaeeaåu-    

 

 

Förevisningar: Vardagar kl.. halv 1-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.
Varje förevisning cirka 1112 timme.

Biljettpriser: Lage 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.

OBSJ Kupongbröcker å 10 st. biljetter - 1 :sta plats 4 kr., 2ldra plats
- 3 kr., loge 5 kr., säljas vid ingången.

 

 

lProgram

Fredag-Lördag den 28-29 April

000000

ti. sv. Bilal-mmm; vara lm za
in un mansfvä lill mt ni .

KOMEDI I TRE AKTER.

Sammanfattningl av innehållet.

Vi införas hos familjen Petters--
son. Den består av pappa och mam-
ma samt döttrarna Martha och
Clara.

Martha är icke familjen Petters-
sons verkliga dotter utan endast ett
inackorderingsbarn. Den riktige fa-
dern, Alfred Bernau, skriver ett
brev till sin kusin, en fru Dahlberg,
anmodande henne att taga Martha
till sig, sä att han kan fä träffa sitt
barn hos henne, när han nu äter-

, kommer till Europa. Fru Petters-
son föreslår sin man att låta Clara
övertaga rollen av den blivande
"världsdamen". Pettersson kan in-
tet annat än beundra sin hustrus
utomordentliga intelligens.

Clara installeras nu högtidligen
hos fru Dahlberg. En lärarinna an-
skaffas för att bibringa den Van-
artiga en smula konvenans och hyf-
sade seder. Men fröken Suhrs un-
dervisningsmetoder passa inte på.
Clara. Hon begär det oerhörda kon- I
venansbrottet att låta Edvard, en
murare, som hon älskar, pä Hhem-
liga vägar" Vinna tillträde till sin
kammare. Hon blir nu satt bakom
läs och bom och av lärarinnan ann
modad att till nästa dag ha färdig-
stickad en nyss påbörjad strumpa
- i annat fall blir det ingen an.
nan mat än havrevälling en tid
framåt.

Clara skickar Edvard med ett
brev till Martha, som vänligen an-
modas attövertaga rollen av den
strumpstiekande botgörerskan, me-
dan hon själv beger sig i väg med
sin murare till ett festligt lag.

I samma veva hemkommer Alfred
Bernau från Amerika. Martha blir
förskräckt över den gamle herrns
plötsliga uppträdande, och då han
kallar henne sin dotter och vill slu-
ta henne i sina armar, blir det för
mycket för Martha, som skyndar ut
och i väg hem.

Morgonen därpå kommer Bernau
tillbaka. - Clara, som återkommit
1från festen i en tämligen upprymd
sinnesstämning, blir nedkallad och
presenterad som 7idotterni i, men till
allas förvåning förklarar Bernau,
att han inte alls vill kännas Vid
henne som sin dotter. - I samma
ögonblick inträder herrskapet Pet-
terssQn med Martha, och situationen
blir äntligen uppklarad.

HHär komma vi med herrns rik-
tiga dotter", förklarar Pettersson.
"Genom ett beklagligt misstag kom-
mo vi att förväxla henne med vär
egen. tös". .

, Alla parterna äro belåtna, men
allra mäst Clara, som inte alls känt
sig trakterad över storheten i sin
roll, och som nu äntligen ser alla
hinder undanröjda för en förening
mellan henne och hennes älskade
Edvard.

 

BARN ÄGA TILLTRÄDE.

vinägsgsrgawoaqwgeqacåroaqerawöwåeawgiceweeeöwegacaegwewoa0.9:9090031991:Cargo-.1eyeaergergsmwowowea råga0010909000000:010.1vårdgarårågwåowvåras:00,10.100racårårewåegwå:ansvarige

sQMPasOJ-Guoo 69690 sOJMo Länge ånga ego eaeeåa age aäega eeeeeeeea ego see age age saa ego ego se; sea ...a .Po sea-ek 594 sgecOJ-éaéaeuowoeaaeoasåsenila swaeofa cUa 004 é; nano: eg: :Po Men-nä éaeoaåéaéasoe saa se: see se: ewa  

q

590.1 090,1 roeeåeowee 090109 rät-ge ene rostat-.1 040.1 0900001 0.10.

J

 

Luleå 19716. Tryeken-AÄB. Nomreaet

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain