#1378: Odeon

.r

r.-

sea åsäeaawaeeaåeåeseaåaeäéaeouaoshseaegeåeeäe svaceaeeeraåeQee-Qaéoegna: MMOeeWale-näeäebuiaeaeeae:bassäng

x

  äegaeeawseaåaåeeeaeee efesäMoe-aeeaåaeåaénwalu-4490 Was-:1.04

 

g
g
e.
02,.
93,
ä

 

 

Program
Tisdag-Onsdag den 12-13 Sept.

000.06

H Emo loUnNAL Nm ai.

I

sLUT MED Tjocms

Bland lämtlands liäll och dalar

Förtjusande naturbild.

LycksaliK

 

., i.  SI

SKÄDESPEL I TRE AKTER.

FÖRSTA AKTEN.

Fartyget har drivit ur sin kur-s
och kapten Spragot upptäcker en
okänd ö Vid horisonten. Som Vat-
tenförrädet är nästan slut, beslutar
kaptenen att lägga till vid ön för
att förnya detsamma. Medan hans
män fylla vattentunnorna, gör kap-
tenen en färd inåt ön, som är obe-
bodd, och hänföres avtdess härliga
natur, och det är med saknad han
lämnar den.

Efter en ovanligt lång resa har
kaptenen med sitt fartyg anlänt till.
hemstaden och skyndar glatt hem
för att omfamna sin hustru och sin
lilla dotter.

Efter någon tid var fartyget äter
klart att iavgä, och kaptenen tog ett
hjärtligt avsked av sin hustru och
sin lilla dotter samt begav sig ned
till hamnen.

Men just som han skulle stiga om-
bord, kände han liksom en hemlig-
hetsfull makt, som drev honom att
vända. tillbaka. Dä han i sin bostad
träffade Weston hos sin hustru, för.
stod han. allt.

H fä du -med din älskare", sade
han befallande. "Jag tar barnetl"
Och därmed tog han den lilla flic-
kan i sina armar och steg med hen-
ne ombord pä fartyget, som genast
lättade ankar och avseglade.

Det var ett hårt slag för den he-
derlige mannen, och han beslöt att
tillbringa sina återstående dagar
fjärran från människor. Han erin-
rade sig den underbart vackra, obe-
bodda ön, som han under sin före-
gående resa upptäckt och som han
kallat 7iLycksalighetens ö 7,, och han
beslöt att för alltid slå sig ned där

. med sitt barn.

Han satte kursen på ön, och se-
dan. han fått den i sikte, överlämna-
de han befälet ät förste styrmanncn
och lät sätta sig och barnet i land
jämte nägra oundgängliga redskap
samt bössor och ammunition.

ANDRA AKTEN.

Femton är ha förflutit och kapten
Spragot sitter lugn och lycklig utan-
för sin enkla hydda på den paradi-
siska ön. Den lilla Jane har vuxit
upp till en .strålande vacker ungmö,
frisk, stark och härdad, som simmar
som en fisk, klättrar upp i de hög-
sta träd och sköter en bössa som en
gammal. jägare.

Den gamle mannen och det o-
konstlade naturbarnet äro lycklige.
i sin lugna, avskilda Vrä av världen,
som ger dem allt Vad de behöva
utan möda och besvär.

Endastl en gång förmörkas den
gamles panna. Jane har pä ett ull-

dlangömt ställe i hyddan funnit en ,

mängd klara, blliXtrande stenar, Som
hon nyfiket visar fadern. Denne
rycker dem häftigt ifrån henne och
säger: "Det är diamanter, som jag

för många år sedan fann här pä ön ; Å

men du skall ej bry dig om dem,
de göra människorna olyckliga".
Och med dessa ord lade han de dyr-
bara stenarna tillbaka i deras göm-
ställe.

Nägra dagar därefter dog den
gamle kaptenen, och den stackars
Jane var nu ensam. Då hon en mor-
gon dystert blickade utåt havet,
upptäckte hennes skarpa ögoni
bränningarna utanför .ön en man
som, liggande på en planka, käm-
pade för livet.

Det var tydligen en skeppsbruten,
Och Jane skyndade-ner till stran-
den, kastade sig i vattnet och sim-
made ut till den nödställde, som hon
efter mycken möda lyckades föra i
land.

Hon släpade "den sanslöse in i
hyddan och lyckades genom sina
omsorger återkalla honom till sans.
Dä han återhämtat sina krafter, be-
rättade han, att han blivit rninerad
av sina. vänner samt att han däref-
ter tagit hyra som. matros pä ett far-
tyg som förolyckats utanför ön.

Rolf  hette den unge mannen
- trivdes gott på1 ön, och Jane var
lycklig, som nu fätt sällskap i sin
ensamhet. De båda unga lärde snart
att älska varandra, och Rolf tyckte
att den vackra ön var ett paradis,
där han för alltid ville vistas med
Jane.

Men så upptäckte han en dag dia-
manterim, och med denna skatt i sin
hand blev han som förändrad och
började längta. tillbaka till civilisa-
tionen. Han lät ständigt ett bål
brinna pä högstä punkten av ön,
och en dag blev signalen uppmärk-
sammad av en förbipasserande än-
gare. Rolf och Jane togos ombord,
blevo vigda och medföljdc ängar-en
till Europa..

 

TREDJE AKTEN.

Vid framkomsten sålde Rolf dia-

manterna och blev en rik man samt
kastade sig genast in. i sällskapsli-
vet. Men Jane, det okonstlade na-l
turbarnet, hade svårt att finna sig
till rätta däri, och begick många
misstag till deras umgängesvänners
stora förnöjelse.

Hon saknade ofta sin vackra ö

. och längtade alltid tillbaka dit. En-

dast kärleken till Rolf kunde kom-
ma henne att finna sig i de nya för-
hällandena, men då hon en dag upp-
täckte, att en vacker kokett försökt
att fängs-la Rolf i sina garn och var
nära att lyckas, vaknade hennes vill-
jekraft och hon fattade ett djäth
beslut.

Hon uppsökte den kapten, vilken
fört dem till Europa och Vilken
Varmt fästat sig vid den Vackra,
okonstlade flickan, samt hade med
honom ett allvarligt samtal, som ha-
de ett oväntat resultat till följd.

Samma natt, dä Rolf hade ett 1116,,
te med den vackra koketten, blev
han av kaptenen och tvä av hans
män gripen, klloroformcrad samt
förd ombord pä ängaren, som just
skulle avgå pä sin resa.

Dä Rolf vaknade ur sin långvari-
gabedövning, fann han sig liggan:
de i den välbekanta hyddan pä
HLycksalighetens ö". Han stapp-
lade upp frän bädden och gick ut
samt säg Jane nere vid stranden,
sysselsatt med att med en yxa för-
inta en båt, det enda. förbindelse-
medlet med yttervärlden och som
kaptenen av medlidande lämnat, dä
han, efter att ha landsatt Rolf och
Jane, lämnat ön.

Rolf rusade i vredesmod ned till
stranden. Han förstod nu allt och
överhopade sin hustru med de häf-
tigaste förebräelser. Men Jane stod
stum och betraktade honom med
allvarliga ögon. .

Rolf läste i dem så mycken ömhet
och kärlek, att hans vrede försvann.
Rörd öppnade han sina armar, och
Jane sjönk lycklig till hans bröst.

BARN ÄGA EJ TILLTÄRDE.

:arg-wasearleawaevassare-gameeggwaeegwgaeawgwgwgwuwres

 

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Norrskenet

 

 
  

 Q&?e? vagfgg Qagggqggg WÖQQQQ 799 få? ?QW ?Q9?69 769 9g3799799?g& 999 gå QQQQ.QQQQQQQ?QQQQQ ?QQ QQ få?93?faw?.1739999ä1939w01933 WQQ?WQ?QW QQQQQQQQQQ i

WQWQWQWW901foiibwåvawerservrarwrgwewoc egwqwawowawgwecwwegaegaegeegwé- b

ä

w
.

VÄNDI

Information

Title:
Odeon
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain