#1377: Maxim

6000 of; 04590 Gas-näsäeåéuä Ga Ga år Oas-ash Gao-aéo Go säsOuUuUuUJtUJ Gao-näthånäshå 05.: 5.: 6.; Gate: 0.0 Qer så sia

Gas-oehioeoaeäåeeaesgasaab-.näGas-ashseosäeh säs-Jeaoeäseaéoeiåeeaeåseen-aseaeåueesäeeasou-a

f

Gas-oåoéaéuäeäshe-osäeäeiuäeoa sås-nätheouäsh

1,:
4

dit
åt

insåg-ek "r

:79"-

 

 

 

0

Förevisnlingar: Vardagar kl. halv 7-11 e. rn., Söndagar kl. 5-11 e. m.
Varje förevisn-lng cirka 11]2 timme.

Blljettpriser: Logo 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.

OBS-l

Kupongböeker å 10 st. bllietter - 1 :sta plats 4 kr., 2:dra plats

3 kr., loge 5 kr., säljas vid ingången.

 

 

IProgram

Fredag-Lördag den 8-9 Sept.

...OQO

VI OCH DJUREN

Några situationsbilder från Stockholms horisont. u  1

Veckans förnämsta sevärdhet!

Åter har Odéonbiografen lyckats förvärva en
uppseendeväckande nyhet:

Den vita Isiflavhandeln och
dess bekämpande

Fångad i storstaden

FILMDRAMATISERING- I FYRA AVDELNINGAR.

4in

En fängslande amerikansk bild, som belyser den vita, slavhandelns
skamliga trafik, dess utgrenade nät och lömska snaror.

En förträfflig fortsättning i det upplysningsarbete, den förra be-
römda vita slavhandelsfilmen var ämnad utföra. ,

 

NÄT i

 

En djärv kvinnlig journalist samarbetar i denna film med detek-
tiva polisen; intränger i det avskyvärda bandets hemligheter och lyckas

helt avslöja även cheferna.

Filmen är intressant, spännande och ytterst lärorik.

Denna film skildrar det fruktans-
värda samhällsonda, som går under
benämningen Den vita slavhandeln.
Detta kräver årligen tusentals offer.
I januari 1915 innehöll den stora
amerikanska tidningen The World
en artikel, i vilken denna skamiläck
på det nutida samhället skarpt be-
lystes och i vilken det framhölls, att
ensamt till Chicago varje är säljes

minst tvåhundra sådana arma offer.
Filantropiska sällskap jorden runt
ha organiserat sig för att bekämpa
detta onda, och i så gott som alla
större städer världen runt söker
man bereda skydd åt unga skydds-
lösa kvinnor, vilka anlända som
främlingar. Men just denna orga-
nisation och dess hjälpmetoder be-l

gagna sig ofta de samvetslösaste us-
lingar av, som bedriva den skamliga
trafiken, i det de utge sig för att
vara ombud för tilantropiska säll-
skap. På, detta sätt lyckas agenter-
na ofta vinna de unga kvinnornas
förtroende och locka dem i för-
där-vet.

Ett iilantropiskt sällskap i New-
York med miljardören John D. Roc-"
kefefller i spetsen har bland annat
begagnat sig av filmen för att spri-
da upplysning om detta missförhål-
lande.

Denna film är en av de mest se-
värda som har förevisats, och har
över hela världen rönt det Största
erkännande både av pressen och den
stora allmänheten.

Ingen bör försumma att se detta slagnunimer,
som visas endast två dagar.

BARN ÄGÅ Ej TIILLTRÄDE.

råweåfaråqwå tårgwåråraqsqe 0.n0,ä0.w.w.or.w.o

 

Linea iaiefifyckeri-An. Non-skenet

090009090000990900:oncåeosr.sr.w,sr.w.w.10.1000,1090.90090513105råråqwarpråcgråråraw;091090000få0510.10510031000.1r.sc.1mo,w.w.1091000009090000001

rwtåqmwårårawgwas easeåeegwawgwpråcå

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain