#1376: Maxim

Gas-aéuåéaeonieéeéueuhQaseuiaénäsäå

i

ååååwååååea&&&å&&&&ååå&wå&åååååååwåååwåååååäååååwåååååååååååååå

O

 

 

 

Program

I0nsdag----Torsdag den GW? September

MON.

En färd genom ön Walcheren

vid Scheldes utlopp i Nordsjön. 038.!

Fotografering i färger efter

naturen.

I kampen mot ilugorna

En kinografiek åskädningsserie.

MODERNAdDANSER

1. La valse poudrée. - 2. Dougoxo .(Maxix). -- 3. Tango dyamour.

s) n;

franska iljgbatar cell jagats i samlaget] net

En oövezträffat vacker filmning.

Den levande mumien

hyekonåilen

KRIMINALPJÄS I TRE AK TER. av ALEX. VIGI-IETOS.

Sjökapten. Olbrien skall ut på.
långtur. Hans dotter Nellys fäst-
man, Dick, skall också. med pä fär-
den i egenskap av styrman pä sam-
ma ångare. Vid avskedet från Sin
käre Dick skänker hon honom en
kråsnål, som hon ber honom taga.
väl vara på..

7lDet är en lyckonål", säger hon,
halvt allvarligt och halvt på skämt,
"den skall skydda dig mot alla fa-
rorl"

Resan anträdes, och vi träffa äter
kaptenen och hans styrman i San
Lucas, som är den första hamnplat-
sen som angöres. Innan avfärden
har kaptenen att lyfta en större
pänningsumma. l. sällskap med
styrmannen begiver han sig för det-
ta ändamål till banken, där pängar-
na skola utkvitteras. H San Lucas
är emellertid en av dessa. hamnsta-
der, där allehanda löst folk, miss-
tänkta. och tvetydiga individer sam.
las i syfte att göra. en och annan
god kupp, som icke alltid tålv da-
gens ljus. --- Ett äventyrar-epar, kal.
lat Atkinson, hör till denna grupp
av folk. På något sätt ha de fått
nys om kaptenens pänningtransak-
tionI och de planlägga nu om bästa
sättet att över-flytta pänningarna
till sina egna fickor.

Efter väl förrättat värv å banken
begiva sig kaptenen och styrman-
nen tillbaka .till båten. - Plötsligt
varsebliva de en ung elegant klädd
dam, som vacklande sjunker till
marken. De bäda männen skynda
till och. hjälpa. henne upp. Hon
uppger sig ha vrickat ena foten. En
bil anskaffas, och kaptenen, som 
en av den vänliga sorten, och som
intet ont anar, erbjuder sig att föl-
ja damen hem. Han lämnar sin
styrman portföljen med pängarna
och tillsäger honom att begiva sig
i. förväg till båten och där invänta
honom.

Avsikten i komplotten har tydli-
gen varit att under automobilfär-
den på. något sätt frånröva kapte-
nen den dyrbara portföljen, :men
skurkarna ha även förutsett den
eventualiteten, att pängarna kunde
överlämnas till styrmannen. - För
detta fall är en annan fälla utlagd.

 

" På vägen an bären över-fana Dick

av Atkinson och dennes medhjälpa-
re, vilka med våld knuffa honom in
i en bil, där han. bedövas och från-
rövas portföljen med pänningarna.
- Under brottningen råkar Nellys
lilla "lyckonäl"Å glida ur halsdu-
ken och falla ned på bilens golv.

Atkinson :tar ulpdelcn och fäster den
i sitt rockuppslag. Den halvt be-
dövrade styrmannen köres till en öde
liggande förfallen byggnad, och se-
dan han bundits till händer och föt-
ter släpas han in i ett av uthusen.

Då. kaptenen återkonmier till än-
gar-en fär han till .sin förvåning höra,
att styrmannen ännu icke synts till.
Han låter givetvis anställa efterspa
ningar, men .styrmanlnen iir och för-
blir spårlöst försvunnen.

Nelly får till sin förskräckelse re.
da pä saken genom tidningarna, somv
även låta förstå, att man lutar åt
den åsikten, att den försvunne, med
den stora pänningsumman han in-
nehade kanske icke varit så. ange-
lägen att återvända till fartyget. -
I högsta grad upprörd och ängslig
över det mystiska försvinnandet.
beslutar Nelly att själv resa till
San Lucas för att få nämnare un-
derrättelser av fadern. Detta beslut
visar sig medföra, goda. följder. Just
som hon anländer till järnvägssta-
tionen och passerar strömmen av
resande möter henne något egen-
domligt, för vilket hon icke i ögon-
blicket kan göra sig klart reda, men
som instinktsmlässigt väcker henne-s
misstanke. - Ty där på. uppslaget
av en för henne fullkomligt främ-
mande herres rock skådar hon sin
egen nål, "lyckonålen", som hon
gav Dick, innan han reste. - Be-
slutsamt träder hon fram och frågar
den främmande, varifrån han fått
nålen. Hon får ett undvikande
svar. Herrn med nålen söker av-
lägsna sig. Men Nelly släpper icke
den träd hon fått fatt i. Hon 
allarm. Polisen blandar sig i leken,
och slutet blir, att den misstänkte
främmande herrn jämte hans följe.
slagerska avföras till polisstationen.
- Man sänder nu bud efter kapten
OlBrien, som i damen. genast igen.
känner den person, som han för nå-
gra dagar sedan hjälpte hem i bil.
- Ställningen för de båda misstänk-
ta blir nu ohållbar. Kvinnan omta-
lar så småningom hela förloppet av
skurkstrecket och. ävenledes, var
styrmannen finnes gömd. - Dick
äterfinnes slutligen mera död än le-
vande, men tack vare hans trogna
Nellys omsorger, dröjer det icke
länge, innan han äter tillfrisknar
och kan fröjdas ät lyckan att åter
ha sin duktiga fästmö i sin närhet.

Tidningarna prisade Nellys detek-
tivbragd, men själv förklarade hon,
att hela förtjänsten och hemlighe-
ten låg i - 7,lyckonålen".

BARN ÄGA EJ TIILLTRÄDE.

 

Luleå 1916. Eryckeli-AB. Nemkonot

Owe-000040100:Gas-:0100:she-ashåuäeäsäsäs-asthQ

i?

(Q) f.10.10.1?139 95? gg? 5.39 Wåå 963 ga? ägg 959 939 93? ?å åggåäå glawåä gå? gå? gå? sååå ägg ägg åäö ååå då? gig? QQ 3QQQQQQQ? 969 ?QQ?9Q  f., få .01 få? I., 96409091 kjwfgfgiäj aj  901 (eg 99, Q.Qf.q :ag gbg en, få åqggg äg Q., påväg ga, pigga (eg  963 9:33 ggggeg 9990.Qf

. WVVWUUWWQWWWWWWVWVWW

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain