#1373: Maxim

60

SÖMOMPMPJQJLUJGasiasäeoeéa eweawaaegaefesgaeäsä

Förulsnlngar

sou-aGås-asäéuoasäåäéaGas-asäénfnäéuoaahsäs-JLMOJtÖJLQQeÖJsäs-oénäénoasiaeeaseoéa "0)sinäsäsåuoneueuia03040;skämma-a0419:.Paéuecsingnuadb

t.

01.00.100901091

 

 

 

Teleionar: Maxim 193. Bostaden 193.

000000

KOMEDI I1 TRE AKTER.

Sammanfattning av innehållet.

Vi införas hos familjen Petters--
son. Den består av pappa och mam-
ma samt döttrar-na Martha och
Clara. I

Martha "ar icke familjen Petters-
sons verkliga dotter utan endast ett
inackorderingsbarn. Den riktige fa-
dern, Alfred Bernau, skriver ett
brev till sin kusin, en fru Dahlberg,
anmodande henne att taga Martha
till sig, så. att han kan få träffa sitt
barn hos henne, när han nu åter-
kommer till Europa. Fru Petters-
son föreslår sin man att låta Clara
över-taga rollen av den blivande
"världsdamen". Pettersson kan in-
tet annat än beundra sin hustrus
ntomordentliga intelligens.

Clara installeras nu högtidligen
hos fru Dahlberg. En lärarinna an-
skaffas för att bibringa den van-
artiga en smula konvenans och hyf-
sade seder. Men fröken Suhrs un-
dervisningsmetoderanpassas" inte på
Clara. Hon begår det oerhörda kon-
venansbrottet att låta Edvard, en
murare, som hon älskar, på "hem-
liga vägar" Vinna tillträde till sin
kammare. Hon blir nu satt bakom
lås och bom och av liirarinnan an-
modad att till nästa dag ha färdig-
stickad en nyss påbörjad. strumpa
- i annat fall blir det ingen an-
nan mat "an havrevälling en tid
framåt.

Clara skickar Edvard med ett
brev till Martha, som Vänligen an-
modas att övertaga rollen av den
strumpstickande botgörerskan, me-
dan hon sjalv beger sig i väg med
sin murare till ett festligt lag.

I samma veva hemkommer Alfred
Bernau från Amerika. Martha blir
förskräckt över den gamle herrns
plötsliga uppträdande, och då han
kallar henne sin dotter och vill slu-
ta henne i sina. armar, blir det för
mycket för Martha, som skyndar ut
och i väg hem.

Morgonen därpå kommer Bernau
tillbaka. - Clara, som återkommit
från festen i en tämligen Lupprymd
sinnesstämning, blir nedkallad och
presenterad som 7klotternf 7, men till
allas förvåning förklarar Bernan,
att han inte alls vill kännas vid
henne som sin dotter. - I samma
ögonblick inträder herrskapet Pet-
tersson med Martha, och situationen
blir äntligen uppklarad.

"Här komma vi med herrns rik-
tiga dotter", förklarar Pettersson.
" lenom ett beklagligt misstag kom-
mo vi att förväxla henne med vår
egen tös".

Alla parterna "are belåtna, men
allra mast Clara, som inte alls känt
sig trakterad över storheten i sin
roll, och som nu äntligen ser alla
hinder undanröjda för en förening

mellan henne och hennes älskade
Edvard. i -

BARN ÄGA TILLTRÄDE.

Måndagar-Fredagar kl. 6-10

 

.Luleå-1916." Tryckeri-A3. 1Norang-lie"in-Tåt

e tfogfam

Torsdag den 27- Hpril

el

m.

kl. e-11 e. in.- söneagar knipa-beh 6-11 e. m.

 

En un mans vä lill en t

oeoeooooeeoeeeeeeeeeeeeeoeee

Biljeftprle 50 öre l:sfq plats, 35 öre 2.-dra pl.

Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre.

KÖP KUPONGBILJETTER I HÄFTEN OM 1OSTYOKEN:
Andra plats kr. 2:60. Första- plats kring-3:60. i .  i

Lördagar

6.1v91eeerawräoewgwéwpeé 6.1 rät-1051009 

säsouhåuäseuea såtäeankéaéuouä QOJSOYJQMUMQQJL?
q i

9.1eargwgiravpbgäraratanniner-95903!:iväg-w)rengirbwåwpvawp1510.-errbnrosrgwdwårgwesqoegwaiwrärewgwga090,19chrån-910.1råroaråqsrewårwcareweigaringar.,0015100000;var;rgwåeowgwårårår.

VÅNDI

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain