#1369: Odeon

ébébdeébeodhdäldbébébdbdbdhdädhwdbdbéhéhdbändå

f

påa"OO5.40.44,4045.00004949-460494049069101säs-neaéoéoeeufwaelavu-nämåeämin!! så:sim-4919499Gas-oeiosäénfuwnä94040; san-90: 2.9.0såtea-.oekswaéaå1949919;sänks-a era-mgeeseeåeeseeeaeenä

 

 

 

IProgram

Måndag, Tisdag; Gnsdv den 4, 5, 6 Sept.

ooeooo

världsliga 1914-1916

Två hundar om ett ben.

Levande1 skämtteckningar av denamerikanske karrikatyrtecknaren An-
dersson.

Landsbyn Violendam i Holland

Professr Ragvldsns flirt.

 

SPÄNNANDE KINOSK-ÄDESPEL I TRE-AKTÄER. Officin: American

Kinema, Newyork.

. FÖRSTA AvnnnNINen-N.

Allan Bancroft är son till en rik
affärsman i Liverpool och har i för-
litande på. faderns förmögenhet le-

vat undan och gjort stora skulder. I

Så, får han på kontoret fatt i en av
faderns växelböcker och .förfalskar
dennnes namn på, en förbindelse att
om tremanader utbetala 50,000 till
All-ans vän Chester Livingstone. Bel.
drageriett upptäckes och Chester
blir anklagad förrförcfalskning. Han
dömes till fem års deportation och
straffarb ete i , Australien.

På, en affärsresa kommer något ,

år senare Allan Bancroft till den
koloni, där
straff. Guvernörens dotter Helena
aren dag utsatt för äventyret att
hennes häst skenar, och hon sjalv
hotas lav värklig livsfara menl räd-
das av Chester. Då den unga daf
men vaknar ur sin dvala, har Allan
skynda-t till, och hon tror att Allan
räddat hennes liv. Denne  nog
simpelI att spela den modige rädda-
rens roll samt Vinner  detta s-åitt
Helenas kärlek och löftet om hennes
hand.

- ANDRA AVDELNl-NGEN;

I straffkolonien ha oroligheter ut.
brutit och Chester, vakar med ängsv
lig omsorg över Helena. 1

Allan har under tidenfbegivit sig
tillbaka till England och planläg-
lger med styrmannen på en av sina
ångare ett bovstreck. Ängaren skall
i Sidney inlasta en del lådor, som
uppgivas innehålla guldsand. Las-
ten försäkras för en miljon ooh styr-
mannen, vars namn är Morson, 

, BARN ÄeA

Chester avtjänar- sitt1

I huvudrollerna: Eleanor Woodroff o. M. P. Penn

ger sig att ute på. havet borra far-
tyget. i sank. I

Helena, som önskar träffa sin
fiistman Allan, beslutar. sig för att
resa till England och  ombord
på den till undergång dömda ånga-
ren. Chester får höra talas om hen-
nes avresa och bestämmer sig för att
samtidigt lämna. kolonien. Ute på.
havet utbryter eld ombord och alla
måste skyndsamt bege sig ned i liv-
båtarna. Helena, Chester och en
matros lyckas taga sig i land på en
obebodd ö. Matlzfosen  då. så med;
tagen av alla umbäranden att han.
dör, sedan han först lämnat ett
skriftligt intyg att ångaren förstörts
på styrman Morsons initiativ.

TREDJE .AVDELN INGEN.

Morson har med den övriga be-
sättningen anlänt till England och
kräver av Allan ut betydande sum-
nior, med vilka han gör sig glada
dagar. Helenas fader anordnar en
expedition, som följer den sänkta
åligarens kurs och kommer fram till
den ö, där Helena ooh Chester vis-
tas. Guvernören igenkanner i Ches-
ter Isin forne tradgårdsmästare och
 nu av Helena höra- hela hans
olyckshistoria.

Allan, solnfått reda på att ChesA

ter kommit till England, söker att
ånyo störta honom. Han spelar det
höga spelet att ange Chester för po.
lisen, men blir nu själv fast och er-
känner slutligen. ångerfull sina
brott. Chester får härigenom full
upprättelse och. guvernören ger där-
efter sitt bifall till hans giftermål
med Helena.

EJ TIILLTRÄDE.

eeoeeeeeoeeeeeeeereeeeteeeee

Förelvisningar alla dagar från kl. 691,30, 7301-19 L.een e-tolae-e. m.

Biljettpriser: 50 öra 1:sta: plate, 35 öre åldraplats.. Barn under is är
15 öre, under 15 år 25 öre.

Köp kupongbiljetter i häftenem 10 stycken: Andra plats kr. 2:80.,
Första plats kr. 3: 60.

e

deqpapqagnagagmgwäuaaapqpapqsapqgeiugaäeaaagagaasqaqpqpqémgwgqungqumguwnqsqpapagqgegwäwasqpqpapqgugmgaqpqpqpqpqaqgmieämgaaeaaasasqpqpl

fqpqpqgqpqpqpqaqpapngpqpape

 

å;
i å

...0.1 f.?f.qf.q vi, 00.9 7999010 9042 Gänga 90, 0919-31909 WWW 009 få, 0.990,0.,qu

 

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Norrskenet

VÄNDI

Information

Title:
Odeon
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain