#1366: Maxim

(å)åååMs-oéuäoksheQJånäån-uä:Un-JGMCMUJQ

w
då

få

å

q

"o
O
I
3":
e
å
.4
å
e
.o
0
:se
e
fi
e
e
i
e
e
69
å
e
e
e
e
-2
-z
-2
e
-z
e
e
-:
4:
-z

vaqswrprårågwås00091009:Qvawiiwraagsra

 

 

 

i
.3
.3
få
03
al
52
g
.o
-g
Q
å
g

3
.ä
o,
Q
Ö:
0
.i
e:
I:
.I
et
93
fe
å
:få
i,
Q
:
o
q
g
1
J
s
Q
o

 

Program

Fredag-mLördag den l--2 Sept

"Om

Svenska J (min en

Aktuella nyheter från hela Sverge.

Den efter rak ade änka

n sn

 

DRAJMA I TlRE AKTIER..

Första akten.

Eiffie är uppfostrad på fattighuset
och redan som liten aekorderas hon
bort till en rå och supig man. Men
en. natt smyger hon sig bort från ho-
nom. Hon anträfiias uttröttad av
den goda grevinnan von Elaten, vil-
ken blir förtjust i den lilla och be-
slutar adoptera henne.

Effie har växt upp till en fin blom-
strande flicka, och snart blir hon
föremål för den unge greve Arthurs
uppmärksamhet. Efter kort tid sker
vigseln, och nu tycks lyckan blivit
fulländad för den unga flickan.

Andra akten.

Det är dagen efter bröllopet. Ett
brev anländer till Effie med under-
rättelse att hennes fader dött i fän-
gelset, där han varit fängslad för
hustrumord.

När hennes man får vetskap där-
om, blir han utom sig över att ej
förut hava fått reda på sin hustrus
börd, och i sin upphetsning häröver
beskyller han Effie för bedrägeri.
lflörtvivlad över sin mans handlings-
sättV länniar Eitie honom, besluten
att hällre försörja sig själv  motp
taga ägot av denne i sin stolthet
så. orättvise man. Efter en tid föder
IEffie en dotter, och i sin glädje där-
över skriver hon till Arthur därom,
samt meddelar honom att dottern
kallats Stella efter stjärnorna.

Effie är emellertid tvungen att
skaffa sig något arbete, och genom
en tillfällighet erhåller hon plats

som harpospelerska hos en teater-.

direktör.
Tredje akten.

Flera år ha förflutit. Stella, som
under tiden växt upp till en liten
vacker tös, blir en dag överkörd av
en automobil.Y I denne sitter greve
Arthur, och förskräckt över Olyckan
.för han barnet till sitt hem, där det
pä läkarens inrädan får kvarstanna.

Effie, som får reda på detta, be-
slutar i sin längtan efter Stella att
besök-a henne. l denna avsikt lyckas
hon genom ett fönster smyga sig in
i det rum, där Stella ligger sjuk,
men överraskas av greve Arthur.
Denne, som under den långa skils-
mässan gjort den upptäckten, att
lyckan vid sidan av den man älskar
vida. överstiger alla andra förmåner,

sluter henne glad i sina armar. Och "

 har den lilla Stella blivit den
ledstjärna som fört de åtskilda ma-
karna samman. -.

 

BAR-N ÄGA EJ TIILLTRÄDE.

 

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Norrskenet

 

 

:-
i;
då
g
g?
g?
är
e?
:0
30
å
:9
:0
:9
f
e?
å"
:9
å?
i?
:-
:0
:0
:0
em
å
g-
:0
:9
g
så
g
e.
e
e
go
e
:å
O
å
s.
ä
å
:0
:-
:-
.of
g
få?
?
s
e
:-
f
:-
:9
s.
:-
z-
i"
s
å
å
se
e
är?
e
e
i
f:
.e
e
s
:-
s.
O

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain