#1365: Maxim

asaaååaegeeåe sås

55:-?
J

i

sås sås eåeeåa eåesåe sås age age säeeåesåa eäeees eåeaåef eåeeåeeaeegeeeaaåaeeesgaeeaegeåe aeeegef egeeaasåseåe sås sas så; ess sås ess age? saa age se: sås saa geg fe? ä? Warta? gje? få å? feQ äteQ eetfeä fewe? feg ger ie? äfeaiåe 

, :n

lä... ,.

:G

  

:ifs


.Al-i".
nå

egeeåasäieaåaafäaem -

age efeefeafaewaswaelfå awesweaweafesseeaeema sgaawaeaaegaewaewaeae

 

 

 

PoNl-i

539071995;

 

agesgwgesmeagargeags ewaeaeeasegesgssgwga eawawwwwwewwwws

få"

 

 

i

Förevisningar: Vardagar kl. halv 1-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.
Varje förevisning cirka 11]2 timme.

Biljettpriser:
038.!

Lage 60 öre,

1:sta plats 50 öre,
Kupongböeker ä 10 st. biljetter - 1 :sta plats 4 kr., 2:dra plats

2:dra plats 35 öre.

3 kr., loge 5 kr., säljas vid ingången.

Ålibrograrn

Onsdag-Torsdag den 30-31 Aug.

000900

 

NORDISK FILMS SENASTE STORA VÄRLDSATTRAKTION:

Carlo Wieth

i huvudrollen.

AVDELNINGAR :

Tvenne studiekamrater.

På laboratoriet.
Vetenskapsmännen arbeta på
att framställa ett kräftserum.
Doktor Felix är ett geni.
Voluntas Xavundas Felix.

En tidningsnotis.

Doktor Felix i sitt hem.

En glädjelös tillvaro.

Felix söker tröst hos Volnntas.
Bekännelsen.

Margareta oeli stud. Seidel.
På badlinsoryggan.

"Vem är hon?71

"Din, om du själv vill".
77Ätlyd mina rad,  . . ."

.ln tjänares ställning.

. Tre goda vanner.

Några dagar senare.

"l spelbanken.

7 7llåll på rött l2 i

"Sa .. nu ha. vi nog!H
I balsalen.

. Felixy och lllargaretas första

möte. q
"Nu skola vi roa o-ssl"
Dagen. efter.

. Löjtnant Vincent, Margaretas

bror.

. Brodern. måste resa.
. Förmaningen.
. Avskedet mellan bror och sys-

ter.

. Doktor Felix köper ett smycke

till Margareta.

. Margaret-a emottager hans pre-

sent.

f . Doktorerna Felix och Velnntas

göra ett besök hos Margaretas
tant.

33.
34.

35

87.
38.
39.
40.
41,

62.
63.
64.
65.

Någon tid senare.
I den nya garnisonen.

. Margaretas brev till brodern.
36.

Doktor Voluntas har nått sitt
mål.

"Var är doktor Felixll"

Ett stort försprång.

Felix och Margareta på utfärd.
Några månader senare.

Seidel reser till Vincent för att
omtala det förhållande, som är
rådande mellan Margareta och
doktor Felix.

. Vincent begär permission.
. Margaretas brev till Felix.
. Cheeken.

. Margaretas förtvivlan.

Felix och Vincent samman-
träffa.

"Jag utmanar Er på liorettl"

. Voluntas ger Felix en lektion

i faktning.

. . Duellen.

Margareta ilar till duellplatsen.

. För sent.
. Felix anmäler sig sjalv för po-

lisen.

. Domen.

Efter utståndet straff.

. Ett festligt mottagande.
. På karneval.

. I glädjens vimmel.

. Mefistofeles.

. Samvetskval.

. På sjukhuset.

"Hon är död och barnet följde
henne".

Doktor Voluntas triumf.
Tidningsnotisen.

Ett förfelat liv.

Mefistofeles, offer.

 

Luleå 191.6. Tryckeri-AB. Norrskenet

.  se eefi
sf  psafir-.s

En

i; r få Ett,
.  i  i
4 A 1, P

esgqfifgeqfiosfi Deff. f, ifw Å i vi f A i . i "
Q 9 O i Q o e Q ä . O, 0 f. o faim.gagfgfgägfgqeasföqvfggäwggfeafai0.,fåfg,faf.aféto.f.,fgwgf.,f.,f.swfoafeifegfeqfaå99,?0109996199,pf.,Q.,f.,f.,f.gfwaif.1f.gfaafå??e??a??å9?g9?ågeååväå

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain