#1363: Maxim

a

(0Mein-asiaåeäeoa19:sooéoåhenaeoaeoaéashe-aebnäeaaeh

åxå;

 

 

 

Telefoner: Maxim 193. Bostaden 196.

 

W

" Program

i Onsdag-Torsdag den 30----3I Aug.

mm

Svenska Join  en

Aktuella nyheter från hela Sverge.

 

 

DRAMA I lIlRÅlil AKTER.

Första akten.

Effie  upptostrad  tattighuset
och redan som liten ackorderashon
bort till en  och supigl nian. Men
en natt smyger hon sig bort från ho-
nom. PHon antråitiias uttröttad av
den goda grevinnan von Elaten, vil- i
ken blir förtjust i den lilla och be-
slutar adoptera henne. .

Effie har växt upp till en fin blom-
strande flicka7 och snart blir hon
föremål för den unge greve Arthurs
uppmärksamhet. Efter kort tid sker
vigseln, och nu tycks lyckan blivit
fulländad för denI unga flickan.

Andra akten.

.Det är dagen efter bröllopet. Ett
brev anländer till Effie med under-
rättelse att hennes nader dött i fän-
gelset, där han varit fängslad för
hustruinord.

När hennes nian får vetskap där-
om, blir han utom sig över att ej
förut hava tätt reda på. sin hustrus
börd, och i sin upphetsning häröver
beskyller .han Eftie för bedrägeri.
lilörtvivlad över sin mans handlings-
stitt lämnar "Ettie honoin, besluten
att hällre försörja sig själv än niot-
taga ågot av denne i sin stolthet
så orättvise man. Efter en tid Iföder
Effie en dotter, och i sin glädje där-
över skriver hon till VArthur därom,
saint meddelar honom att. dottern
kallats Stella efter stjärnorna.

Effie är emellertid tvungen att
skaffa sig något arbete, och genom
en tillfällighet erhåller hon plats
som harpospelerska hos en teater-
direktör.

Tredje akten.

Flera år ha. förflutit. Stella, som
under tiden växt upp till en liten
vacker tös, blir en dag överkörd av
en automobil. l denne sitter greve
Arthur, och törskräckt över olyckan
tör han barnet till sitt hem, där det
på läkarens in rådan får kvar-stanna.

Effie, som. får reda på detta, be-
slutar i sin längtan etter Stella att
besöka henne. l denna avsikt lyckas
hon genom ett fönster smyga. sig in
i det ruin, där Stella ligger sjuk,
men överraskas av greve Arthur.
Denne, som under den långa skils-
mässan gjort den upptäckten, att
lyckan vid sidan av den man älskar
vida överstiger alla andra förmåner,
sluter henne glad i sina armar. Och I
så har den lilla Stella blivit den
ledstjärna som fört de åtskilda ma-
karna. samman. J P

 

BARN ÄGA EJ TIILLTRÄDE.

0.40: 04 500194 see egaege eg: egeeaaeaaeeo så; se: :Pa average age aåeeiåe eåaegeeäe ePa age age eeoseseåeeoa eQ: ånga eg: 69050419: the... 60: sån-a 0:00 0: 6.06: en: see eva ei; soaeoo ånga eQ; så: ånga-:04 6.: 1946000: een-näve sia eee age ere age? age aåe eg; age-age eo:
GQ fe, ae? ?aq 939 gå? gg? Qå? få? Qåä gå? gää egg? då? 9QWQQ få? 93? gå? 391993 :gg feg få? gå? gå? åågååg gg? 9äg 9,1 fa, feg feg QQQ 93? egg fair., f., f., fa,å1 f.,f.1 få 999 gg? ä? få? ?9Q 99? f.,fé gg? gå? gå? 939 då? gg? tes få? 9949 få? gå? gå? åäaä äga agg 999 099 Gå? gå? än? åäö åxå? I?

. b
f., .bararår.,f.106.f.1fo,QOQQ n 9 799 991 099 fwöwq få. få, to, f.,?.110

Q

 

Luleå 1916. Trycker-14.13. Non-.skenet vÅ N D l

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain