#1361: Maxim

wwwghå 1piP-ll) Gasäåosäowoäutoo .ouoomooaaoåmawgmwo

9.959: session-o Ga
wåer ego eäaegwgwgwos

s s

yow-.åmmhgwi fl .. 

s,

 

 

 

 

(Program

.Måndagm-Tisdag den 28m29 Aug. I

rr

. Mono

 

NORDISK FILMS SENASTE STORA VÄRLDSATTRAKTION:

  Viljan som segrar

eller

Doktor X

Carlo lWielsh ihuvudrollen.

AVDELNINGAR :

I

   

Ål.. Tvenne stuélgiekami-aier. 33. Någon tid senare.
L 2. På laboratoriet. lå. l den nya gor-nisonen.
3. I.Vetenslmp.simännen arbeta pa 35. M mfg-m-etas brev lill lnY-ocler-n.
att framställa ett kifäfiseifuiu. 36. Doktor VolunTas lien- nåll sill
4. Doktor Felix. är ett gem. mål.
 Volontas afvumlas Felix. Il7. "Var Eil- (lolxtoif .lflelixlll
li. En, ticlninU-siiotis. 2-38. Ett .sl-ort :För lim.
2") i)
7. Doktor.- FeliX 1 sill. hem. oll. Felix ooh Ma gaveln pa iililor-vl.
8. En glädjelös tillvaro. 44). Några ifnåinmflei- senare.
9. Fellix söker Hilal hos Volnnme. ll. Seido! reser lill Vincent för im
10. VBekä.mel-sen. omlolzi. det :Förhållande som iir
- 4 -1 - Y n f - - J .
ll- lVlar-wailela ooh stud. Sweulel. railande mellan llla-i-meeta och
. H . . ,
 På. lwilliusl.)ryggmi. " , doktor- Felix.
.13. - HVQDI är honil" 4-2. Vincent begär pomnission.
142 "Dim om du själv vill". i f 43. Margaretas brev till Felix.
v15. IllÄtlyd mina. räcl, så . . .H " 44. Chocken.
16. En tjänares ställning. 45. lozlrarg-arelias föl-tvivlian..
l7."jTi-o 0-oCla vänner.. J i 46. Felix oeli Vineem San-.Iman
h

iaf-iii"sz
47. "Jag utmanar Er på florettl"

18." :Några dagar senare..
V19. I spelbanken.

20. HHåll på rött-l" l 48. Voluntas ger Felix en lektion
 . "Sån .. nu ha vi nog-2" i :fäklningn
 l balsalen. 49. VDuellen.

23. Felix, ooh Margaretas första 60. :Vlargar-etalilar- till illuellplatseii.
möte. 51. För sent.

Felix anmäler sig själv för po-
lisen.

24.. "Nu skola Vi i-on ossl" 92.
25. Dagen efter.

26. höjt-nam Vincent, Margaretas 53- DOUIGIL I
bror-- 54. Efter utståndel. straff.

 Elit festligt mottagande.
56. På km-nevial.
ff-

ol. l glädjens vimmel.
58. Mefistofeles.

27. Brodern måste. i-esa.
28. Förmzmingon .
29. Avskedet mellan lnfor- och sys-

ter. i Y 59 qamvetskval
. 7 4 -jl-r rnv Vi (IL I. x lll. La. I i .
30.  lår-(liktllxopei ett smyckl m). Pa Slukhuset-
I P ll i Val-galler Id" Gil. "Hon iir (löd och lim-mel;- följdey
Ill. lNIz-.lliejoveva1 omollager hans Pro henne",
Sen-ll 62. Doktor Volontao triumf.
lill). .lÄ)oktoreI-na. Felix och Voluntas 63. 4Tidningsnotisen.
göra. ett besök .hos Margaretas till. Ett förfelat liv.
tant. f 65. Melistofoles7 offer.

 

 

I466ogooooooooooooooooooooooo

50 öre lasta plats, 35 öre 2-dra pl.

.Biljeftprlk
V i i f 1 L . 332an under 12 år 15 öreyunder 15 ir 25 öre.

kö P K u P o N c a l Lura Tf: n I HÄFTEN oMio stift-:Kem
Ångra plats kr. 2:69. Första plats kr. 3:60,-l

l-:ölrmsfmlgialiiMåndagmfw-Flliådagwrl kl. I.infob e."illmÄiLöi-diil;låf
. . kl. 6-11 som. SiioqlagwafV kl.  ooh Ile-11 om. I

   

l

 

 eee ego ego å; we LUM-asäsäsoukehéaéo Qaéo ole skål-le é; så of: 50.9 sååå; 646.940; Gas-nga .QMWJ Mwåååseisåaåa é: så: :Pa så; ag? åxå håg sååå: säs-näsäsoaååofa ellos-o så ufo saa noe eeåo
mvtoffoiåffåwfoifåmuomf gå goa gewcwäawewegägeawååwowåvowawåflewéf go? åååowowå gå Wååågåwowåvéfå06:09wa 9999 gå? goWQWQWQWQWOWQWQW WWÖWWW?

1

wwgsqowwr., gagnargrgwåvow rågwåfaaqqugy å
. ,, "l l i I "Wi vant:

 

LM 19-16.  I i,  I.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain