#1360: Maxim

WMweeaeeweeåeefeejfeemeeweewe

sås eåeeaesge

.mmm v
s 0 

 

&.
4:?

 

 

Förevisningar: Vardagar kl. halv 7-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.
Varje förevisning cirka 1112 timme.

Biljettpriser: Logo 60 öre, 1:eta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.

058.! Kupongböeker å 10 st. biljetter - 1:eta plats 4 kr., 2:dra plats
3 kr., loge 5 kr., säljas vid ingången.

 

Måndag-Tisdag den 28-29 Aug.

000000

Bröllopsresan

   

KÄRLEKSDRAMA UR KONSTNÄ RSLIVET I TRE AKTIER. I huvud-

rollen den framstående skådespelerskan E r n a M o r e n a.

IN N EIIÄLL :

Hektor Dombrovvski har icke lyc-
kats få detI erkännande för sina tav-
l or som han hoppats på och hanÅ bör-
jar därför att allvarligt tvivla på
sin egen förmåga.

Hans modell och väninna Lolotte,
en dansös, intellar sin vän mod, då
han förtvivlar, och hon lyckas också
förmå honom att deltaga i en täv-
lan om utsmyckningen av en. ny mu-
seibyggnad. Målaren inlämnar sina
skisser till vederbörande minister
och tar hans kalla likgiltighet för
att vara intresse.

Efter någon tid besöker Hektor
ministern för att fråga hur det går
med tävlan om museibyggnadens ut-
smyckning och får då det nedslåen-
de svaret, att ministern tyvärr ej
kan. ge honom några förhoppningar.
Hektor tar sina utkast tillbaka och
det visar sig vid närmare gransk:
ning att ministern ej ens sett på
dem. -

Då kommer ett plötsligt omslag.
Hektor får meddelande om att mu-
scibyggnadens dekorering uppdra-
gits åt honom, han är överlycklig
och trycker Lolotte i sina larmar..
lllektor kommer ut i sällskapslivet
och blir där alltmera intagen i en
ung flicka, dotter till en professor
vid konstakadcmien. Lolotte ser hur
llektor glider från henne och som
hon ej vill stå i vägen för sin älsk-
lings lycka, föreger hon att hon
själv ej älskar honom längre.

År ha förflutit. Hektor har bli-
Vit en berömd konstnär och har le-
vat i ett lyckligt äktenskap med sin.
lilla blonda fru. Så får han en dag
åter se Lolottes bild och hans gamla
kärlek vaknar på nytt. Han söker
upp henne och tigger om hennes
kärlek. Hektors maka har märkt
förändringen i hans väsen och upp-1
täcker snart också orsaken. Hon
fattar då ett raskt beslut. Hon upp-
söker Lolotte och tigger henne- om
att icke taga Hektor från hans hem
och maka. Lolotte offrar än en
gång sin kärlek och då Hektor be-1
söker henne, har hon i sin bostad
anordnat en fäst, vid vilken hon
uppträder i backantisk yra och där-
igenom inger Hektor en fullständig
avsmak för henne. Hcktor tar näm-
ligen den igångsatta scenen på fullt
allvar och går sin väg fylld av av-
sky. Då dörren stängts efter honom
Och det för alltid är slut med Lolot-
tcs kärlekslycka, härdar hon ej ut
längre. Hon häller oförmärkt gift
i sitt champagneglas, dricker det i
botten, dansar en yster dans och
sjunker sedan ned livlös.

.f
år
år
fit
fa
år
i:
"e
så
å
W
år
år
lr;
få?
få
få
år
i:
år
i:
få
å
t:
i:
år
få
se
få
ge
e?
å Den unge talangfulle målaren
få
Q
9:
O:
Q:
i:
få
ft
år;
få
Ge
Q
å
Q
J
Q
ä
Q
Q
å
år
Q
d
Q
så
W
å
W
09
W
d
Q
å
å
då
å
Q
6
W
å
Q
så
(Q
-å
å
Q
å
Q
Q
å
Q
få
.Q
å
så
Q
ä
Q
å
Q
å
Q
å
"Q
19
Q
10
q
-Q

 

Luleå 1916. Tryckeri-A.B.Norrskénét .

 

siteassetseaeeseeaeoåeeguwnåeO

g
ef
.tf
tf
r?
såe?
r;
e
f
:0
:0
09
:-
e
g
69
e
f
å:
.e
.r
o?
å"
ä
g-
:-
u.
g-
g:
.of
e:
g?
s.
:g
:0
:9
:9
0
å
e
å
b

:9
g
of
e
t
å?
f
å?
2?
än?
e?
:-
g-
eo
go
ä?
:9
se
e
e
å
e?
g
of

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain