#1359: Maxim

s., , = .
Jag ,,-w " mi . Y. . :-
w. .. j, .5. k ,

 

råéååååååååååååéééååårf

 

 

eeeeeeeeeaeae

aååéåååmåmååéååååååråe

 

 

 

 

 

 

Före-visningar: Vardagar kl. halv 7-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 el. m.
Varje förevisning cirka 11]2 timme.

Biljettpriser:
088.!

 

Lage 60 öre, 1 :sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.
Kupongböeker a 10 st. biljetter - 1:sta plats 4 kr., 2:(lra plats
3 kr., loge 5 kr., säljas vid ingången. i

IProgzjram

Söndag den 27 Hugush

QOQ QÖQ

.l lv. lr lt- alrls lrlnrvu n ll

 

--..; olotsar och skog

i Ångermanland

Två kvinnor om en hatt

LUSTSPEL.

 

DETEKTIVDRAMA I TRE AK TER av GHARLES Mc EVON.
Ofiicin: LONDON FILM.

Sammanfattning av innehållet.

I en av Londons gränder bor fru
Holmes med. sin dotter Maggy, som
mäste försörja sig själv och sin mor,
vilken är hemfallen under drycken-
skapslasten.-- En dag, när James
J arvis, vice värden, kommer för att
uppbära hyran, har Maggy inga
pengar. I -

Ingen anar, att ägaren till huset,
där Maggy och hennes mor bo. 
Jacob Clay, en gammal. gubbe, som

bor i en eländig vindskupa över fru
Q

Holmes rum..

Maggy  serveringsflicka pä ett
enkelt matställe Där har hon lärt
känna en ung man, en journalist
vid nanm Paul.- En dag fär hon
emellertid sitt avsked. Hennes hus-
liga bekymmer har gjort henne ner-
vös. Paul fär reda pä saken och
skyndar efter för att erbjuda sin
hjälp. Han följer henne hem och de
komma just lagom för att göra den
gamle Clay en tjänst. Den gamle
har nämligen blivit överfallen i
gränden av en kringstrykande
slusk. Paul rusar fram och slär an-
griparen till marken, varefter han
och Maggy hjälpa Jacob upp till
hans rum.

Jacob Clay säger intet, men han
glömmer icke tjänsten. Denna iför-
ening med Maggys vid flera andra
tillfällen mot honom visade vänlig-
het åstadkommer en omvälvningi
hans sinne, och han beslutar sig för
att sätta upp sitt testamente, däri
han som sin sista vilja lämnar allt
vad han äger till Maggy Holmes,
den fattiga flickan. I
I Jarvis har råkat i svårigheter.
Han vet ett sätt att befria sig ur
sin penningförlägenhet, och han be-
slutar .att genast sätta sin plan i ver-
ket. Han beger sig till Clays kyffe
bort i grändon och lyckas prakti-
sera sig in i rumet genom, ett tak-
fönster. Snabbt och försiktigt öpp-
nar han den gamles byrå. Utom de

pengar, som han var säker om att
finna hittar han även något annat,
Jlacob Clays testamente, som han
också stoppar på sig. Till sin stora
För-våning erfar han nu, att Maggy
Holmes blivit insatt till arvinge av
förmögenheten.

Han stär just i begrepp att av-
lägsna sig, dä Jacob helt plötsligt.
inkonjgner i rummet. En brottning
uppstär, men den gamle dukar snart
under för den yngre Jarvis över-
lägsna krafter. Jfarvis lyckas osedd
fly.

Journalisten Paul hör talas omv
mordet. Han skyndar till stället,
men något spår av mördaren kan
icke upptäckas. Det enda man tin-
ner är en liten blomma, en vit nar-
cis, som 1den mördade häller hårt
sluten i ena handen. Dä han vid ett
tillfälle sett Jarvis bära en liknande
blomma i sitt knaphäl, är han över-
tygad om att Jarvis är den skyldige.
Paul försöker fä den brottslige fast,
men han är honom för slug. Men
han faller dock pä en liten omstän-
dighet, som han icke tagit med i
räkningen: en försmädd kvinnas
hämnd. Jessie, som älskar Jarvis,
har under grämelse och svartsjuka
sett, huru Jarvis rallt mer och mer
försökt närma sig till Maggy i akt
och mening att vinna henne för att
komma i besittning av Jacob Clays
arv. Tillfället kommer, då hennes
känslor av hämnd och förakt taga
överhanden och hon utslungar sin
anklagelse: "James Jarvis är mör-
darenl" Och dä hon samtidigt upp-
visar Clays testamente, inser Jarvis
att spelet är förlorat. - Han söker
undkomma, men blir genast gripen.

Maggys bekymmer hava nätt ett
slut. Hon blir ägare till en stor för-
mögenhet, och det är inte troligt,
att hon glömmer Paul, den man,
som under sorgens och bekymrens
dagar troget stått vid hennes sida.

aeeeeeaeeeeeeee

n
(får,
1 i:


avt-
fG 
"Aff
A.

 

 

 

w
näöääääööämönööäääömmöäöääää

 

Luleå. 1916. Tryckeri-AB. Norrskencb.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain