#1358: Maxim

Waawmwaaaamuwww

(Q

.2l "
å

å

Q,

 

P

 

i
-i

0

k
Gi

wmmmwmg

.av

X .
p.- ,pmxmmuxx. . I I
vi; vi.) i." A. A v . .

 

1
.xä
ii,

i

 

 

 

 

 

 

 

å

 

Program
Onsdagmlmisdag dlin 239-24 Aug.

v Herre i-VSit-t hus

LUSTSPEL av VITAGRAPH.

å
g-
b
0
O
I
0
Q
O

KRIGSDRAMA I TRE AKTER. författat och iscensatt av FRANZ HOFER. .
I en :wide kvinnlig-a huvudrollerna. den uppburna och. vackra skädgspelerskaiq. I, p
- nomfr wEIXLER, i - 1 1 s.

 

Salt!mrla1ul"a-timing:-I17 av innehållet.

ä
.p
3
Gi
vi
.I
Q
O
O
l m1 liten 4fredlig: fix-krok av Ivåir-l-
(len leyer Q-eheimurållimmli (friis-im1
nöjrlXUfJ-li lyckligy lillmuynnnm nwll o
sin tillkunimamlef sviil-(loller, en för-
tjusgimlIe,I glad (li-ll Sliällmsk Flicka
vivjl namn IlIlulerm, slim håller henne
u sällskgip misli livm-.upp henne, när ,
slljiiléli"IKier ziIv sin nlill.ärlijIåIinslI"1liåil
les "frånlienumil.4 DIG? båda damerna
trivas fförtviäfliligt tillsmnmabns och
del: enda-som latt-EIS (lem är 11den Vföi P

l

(lem. Illlhllfi lika kill-:i v"lIIX"IIui"l. IIlllnIllaQ

få:
Q
.4
.3
Q
O
J
i:
0
J
.I
6.3
1
3
a"
J
.2
43
g, .W i i L befordrats till löJillani och kommer
Q vi q hem. på besök. rlfr-lcg-i-:imnut 42121-61114-
 ;  I Åmas undan att lileleua ej vel: av I
.49 i. .lilef minsta, förrän Kur-l åtal; är helgf-
ÖJ  A I, VV.riga1 i spll-itmijvny löjtnaiitsuiiiilämn
Ia I I ochliwri-askeli- henne. Kyssm, omj-
;  , k lämningar och. svåilrmerl göra de liä..
Q I I (laK ungal under :flera (lagar lill (lv
.l yczkligasle , människol- pä julgdeiaii.
g Il en: närlielålgeu "villa self lfiiu lill?
a Ilride Bauer det svin-mm;le unga gm-
i lets kill-Ålekslycfka Uuli tillika; iknll av
e vemod på Vald i den lim-vn blivit
henne stliiirl. Även hun fffivåilskdclc
a sig i en millåI-.r Kcmmfl Brunn- mh
även lion drömde Iliaigi-a ldrömmar
v If-lm .Yfréiliitide-RI. Men lwlmw iilmj-n-
Q skap blev i .stället en (laglig ping.,
i lv hennes make vis-fule som bru-
i Ilezzil nell Iliåmil (iv-h därtill som -illszlijw
I .I -voch sppilfu-e, Nu .har (lol .grått 
långl att lum mskyi? uniken. v
Så; kginmmj- en (lag som (inf lilixl
.I Fi-åiiveiis klzw qhimmel telegram Om
I :il-i krig-.ct är förklarat. Hälle lquil
mvh ÖKomjafl :kallas ul. u
Q I Ill-ill fru (lill-mins zmlämler en ring
g Gti VIcl-.ilezgil-filll; som i sinI grymma
Q I korthet på en iillIelägger Twi
å männislwi-:cI lgnadslyvlui. Kur? lim-
e .fallit i striden, Den gamla mmlei-ii
sviimilaif och fästmön Mår-som Förlb
Usineiizul. Sakta, gär hon in i v,.w-il.1j..i1um,
q I kysser: sin ållskailes bill (lg-ll läsn-
å SåÄktaI våld -lmn skrivit mi Illakriiflan v
i Iav porträtth fiii-enmlv i kiwi fw]
idödén. II sin förtvivlan vill lvl-un
é I Också génåisl:l föle hmmm lill skug-
gornas lziml71 (lll. den lerlzi lifun
of, Träd-G vill (leiIIIvifilrler nmwiwlpm"-l in!
"å flickans hliiiil. Men llåii-lmf-ll iii: Ille-
ä . lena igekc i-iillclzul. VIl-lIon iii-m sig; alltV
: 1.iäliit se hur hennes lzr-olmfmle kalla:-
lienno til lsig1 .från de dödas 4rike, och
på kvällen smyger lwu sig-ul för
att kasla sig i (len niii-Ilwlägnn. sjön.
Men. iimzm 1lumI hinner utföi-a, sin
g .
g
43

 

 

n

å
p
U-
p
å-
v
år
9
w
9
Ö
p
b
Q
b
P
b
-P
Or
gl
b
p
.I
v
å
P
å
P
i
P
ö
h

S

Krig Ochmanmskoöaen 

föras-(its räddas lum mf Elfriede. w
Även hun limÅI-fåiui ell, ilöilslnulslmp,
hennes man har iwkså stupm i kvi-
fzet, men för henne iir- fleiliva lim] en
befrielse. llun tröstar på Iliåistasätl
den förtvivlade flickan och. de båda
av livgiivy så hårtev fastl- påy olika sätt
prövade kvinnorna bege sig till kyl-I
kan för ati liedja. :för (lv, döda.

 

Q
3
O
:-
z-
s-
g
g
6
0
"o

I Eiljettpvfis öreÅÅ lista 151.; 35 öre 2zdfa 
llrn ålilhrxiilr 15" örd, undoIIr I1Il if 25 än. I I

 Andra plats kfr. 2:00; FörmIplmikrl sm. 
FhvllnlnglrIIII I IGM-il I 0.I m. LöII av
i Ian-4110.." .um-kiJ-mumwuam 
i I i v v v - . k y i I f :fw- :frpu V14- fun1 ; 
omv-www.,ww.lvwfurManila-livafor-"avvar-viewV W

un   i "Nm

0

Q

07
6
Q
.i
Q4
O
CI.
.f
.i
Of
of
p.
. .
, i
6 .
å ,
O
v" .
å
å
0 .
Q .
P U
.ski-ekar denimA ett telegram :11:11 häll - i - ä ,
vi
ä.
p
b
0
å .
p
U
0
. i
9
ål i
W
s ,
Q
O
O
O
O
O
O
9,.

O
s
r
s
I P
 när KuvouaniLaEfrnniurTENoMms-rypxgpg:. g
i. i  å

2

.v

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain