#1357: Maxim

"lv

 

 

ClS e

  

l- : I.

 

i. 

 

DETEKTIVDRAMA 1 TRE AKTER av cHARLi-:sl Mc nvon.
ofncin: LONDON liiILivI. . i ..

Sammanfattning :w innehållet,

lV en av Londons gränder boiffifn
Holmes med sin dotter ilflaggy, som
måste. fönsöi-ja. sig själv och sin mot,

vilken är hemfnlllen under drycken-

skapslz-isten..M-i En dag, när Jannesl f -

Jalvis, vice värden. kommer för att
uppbära hyr-am, har Mage-y i inga
pengar. -

Ingen anar, att ägaren till huset,
där Maggy ooh hennesy mon bo, är
Jacob (flay, en g-:mmml enlibn, Son:
boi- i en, eländigl vindsknpn iii-"er lin,
.l-vl-olines rum.

Maggy är "i vi:I-riim-etlieki nn ett
enkelt matståilllf- Där hur iion län
känna en inte; nmn, en joi.iriizil-i:;t

 

vid nnmn Paul-"- låln dag får hon-

emellertid Sitt avsked. Hennes hun"-
liga bekymmer har gjort henne net".1
von. Paul får redn på enkelt oeh
nlgvndnif efter för att erbjuda .Sin
hjälp. vHan följer henne hem och de
kommit just lagom för :lit göra den
gamle (flit-v en tjänst.
har nämligen blivitX överfallen. i i
fiir-änden :iv en. ln-ingstifykande
etnisk. Paul llnsm- fran-n och slår an-

griper-en till litar-ken, vare-liten han-y

oeli Maggy hjälpa Jacob upp tillV
hans rum.

Jacob Clay säg-ei; intet, men han i i

 

glömmer icke Hellsten. Denim. i för.
ening med llflaggys vid flera andra
" tillfällen mot honom visade Ivänlig--
het ästedkonnnei- en. omvälvningr i
lmns sinne, och han beslutar för

zttti slit-Junv upp .sitt testamente, däriA

han som sin. sista vilja lämnar allt
vad han äger till Maggy Holmes,
den fattiga liickan.

Ålands har .l-"åiknt i svårigheter.
Han. vet- ett sätt att lie-frin sig nr-
sin penniiiglförlägenhet, och han be-
slutar :attt genast sälta sin plan vi, ver-
ket. Han beger sig till (lays kyffe
lim-t iv gränden och lyckas prakti-
sei-Li, sigl in i .i-umel. genuinv ett tak-
qfönster. Snabbt. ooh försiktigt öpp-
nnv han den galniles byrå. Utom de

Den gan ll e i

pennan, som "han Yai- siikei- om att
.finna hittar han även något annat,
JizafeoliPy (lila-WS testmnente, som han
också sto, - på sig. Till sin stora-
fåli-våning -ci-far han. nu, att Maggy
Holmes lilivil insatt till arvinge av
för-mögenh elen;

Han slår-1 jn-st-i begrepp att nv-
låigsna sigffflå ...Tal-.oli helt plötsligt-

 
 

inkommer iinnnnet. En brottning

uppstår, men den " gamle dukar snart
vunder för-iden yngre Jin-vis över-
lägsna krafter. Jen-vis lyckas tmedd
lly. 3 "f
Jolnfnalis-ten illi-lnl hör tnlneK om
iimifdet; lila,- vyndm till stället,
men något -St Hwiv mördaren km:
ieke timitäekas;Det enda man lin7

 

 

 

 

v

4.n-er- är en liten blommat, en vit nan"u

cis, som-ideiiflimöndztde håller.- hållit
sluten i emthziniden. Då han vid ett
tillfällenett Jin-vis hänt en liknande

i lilomn-lzi-i 1Thelin-lill, är han över-
tyga-id om att Jill-vis är den skyldige.

 

Paul -fölfréökleif Fåf den ln-ottslige fast,
men han iiiålionom för Sing! Men

han fallendoek på en liten omstän-

dighet, Som Ihan icke tagit med i
"Väkningeånå""en Yförsmåldd kvinnas
liiinnid. 1 Jennie, 1min] älskar Jin-vis,
har underl yliiinnelse oeh svartsjuke-
sett, hur-tf Jaa-vis iallt mer och mer
"Försökt nål-nia: sig till .MÅaggy i akt,
och men-ing att vinna henne för att
kommit iii-inrättning av Jacob Glays
arv. Tillfällot kommer, då hennes

 

"känslor- nv-häimnd oeh förakt taga

överhanden och hon utslungar sin
anklagelse "Jannes Jan-vis är mör-
dar-enl" l.)cli"dä. hon samtidigt upp-
visar Clnys- testamente, inser Jafvis

Ålitt spelet Sir förlorat. Han söker
nndkoininzi., " ntein i blir genast gripen.

Mnggys bekynnnei- hava .nått ett
slut. Hon blir ägare till en stvoriföitz
mögenliet, loch det är inte troligt,

- att hon bglönlmelVI f Paul, den man,

Som under norge-nn och hekynirens
dagar troget Msiläil Vid hennes elda.

oqooooooooooooboéoåééoaooooo

Biljettprlb 50 öre Lasta 1.lol-Valais, ärffe Qidm

 - äBurn-:lundin 13-1? undilifiikif!! in. 

Klip K u no N en nu i rr E dining! ouviio ngn-KFM

l

Andra plank; Iml). I Fi?l-sv.ta,m.plgtq,-,kqf,,.3318353i

m. Ritningar i Måndag-fiflifäågr kyligt-1.1!! -
kl. Om" o. m: Nan kl. s-l

v ; f. v
.J . U., I,

I; Pil
m ftir-dum
och IW" .al-m.

JH."


 

  

l .

   

 

 

MM 

 

 

 

 

,,

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain