#1354: Maxim

egeegeegeeåeegeegaeåaeåeeåeså:-egeegeeåeeaeeeeeéeeeeson-osiaeeaegeeacegeeOeeeanae-JsooGlue;1946006030;sin...0:00.Paså0;0.90;slaéuhéuoaéaéaéaéb000000600säs-assaeeaeåaeeeeäeeeeåeereeåeeseeåeeeuee

Ones age råa see age age sås ere era så:

 

(0194100 sea sea oas 000 sände songs ewa ånäeäoooeäeiaéuaoohå

 

 

Förevisningar: Vardagar kl. halv 7-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.
Varje förevisining cirka 11]2 timme.

Biljettpriser: Logo 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.

088.! Kupongblöcker å 10 st. biljetter - 1:eta plats 4 kr., 2:dra plats
3 kr., loge 5 kr.I säljas vid ingången.

 

 

IProgram

Söndag den 20 Flugusii

000.09

i Karlstad

Naturskönt beläget vid Klarälvens utlopp i Vänern. Residens- och stift-
stad. .Privilegier av Karl IX är 1584. Folkmängd omkring 19,000.

- ÅEn rolig historia

Lustspel.

Norska aeroplan i- värksamhet

Vildsvinsjakl i Ryssland

Högst intressant.

En kärlekssaga
från södern

DRAMA I TRE AKTIER.

Äskädaren försättes till den syd-
ländska miljön med dess yppiga ve-
getation, glödande sol och - heta
känslor.

Tschenko, den unga zigenaren,
stär modell för Maurice Salbris, en
rik målare, som bor -pä sitt lantgods
i södern. Tschcnko har en kär-esta,
Lola, en lika vacker som nj-ckfull
flicka av samma ras. En dag får
leon i sitt huvud att även hon vill
stå modell för målaren. Tschenkos
ihärdiga vägran tjänar endast till
att öka hennes åtrå att få sin öns-
kan uppfylld, och med kvinnans list
lyckas hon till slut ådraga sig mä-
larens uppmärksamhet.

Lola, som icke längre frågar efter
Tschenkos vrede, besöker i hemlig-
het Maurice, hon gör en jämförelse
mellan honom och den fattige
Tschenko, och en dag, dä Tschenkos
svartsjuka bryter ut över henne med
mer än vanlig häftighet, beslutar
hon för alltid lämna honom.

HDu har ingen rätt över mig", sä-
ger hon. 7lJag hatar dig".

Följande dag är hon försvunnen

Med sitt knyte under armen smyger i

hon sig in till målaren Salbris och
frågar, om hon fär stanna där och
stå, modell för honom. Salbris sam.
tycker med nöje. IIan har det trist
och ensligt och den smidiga, vackra
zigenarflickan blir honom ett ange-
nämt tidsfördriv.

Men Lola fattar hans vänlighet
på. ett annat sätt, och hon hängiver
sig helt ät tanken att  hans kär.
lek. -  förgä nägra veckor.

Några vänner till Maurice anlän-
da pä besök. Det är en gammal god
vän och dennes fru. Maurice ägnar
nu hela sin uppmärksamhet ät sina
nya gäster. Den lilla idyllen med
Lola är fullständigt glömd.

Officin: GAUIVIONT.

Den ena festligheten avlöser den
andra. Maurice har varken blick el-
ler tankar för någon annan än sina
gäster och vänner. Lola känner med
vemod, att hon aldrig varit något
för honom., och när hon en dag blir
vittne till, huru Maurice stämmer
möte med sin Väns hustru, förstår
hon att hon rör sig i en miljö, helt
främmande för hennes uppfattning
och rättsbegrepp.

Med hennes sydländska tempera-
ment väXla känslorna snabbt. -
Hämndekänslan blir den domineran-
de, men just som hon står i begrepp
att i handling omsätta de tankar
som bitterheten och svartsjukan
väckt till liv, hejdas hon av ljudet
av välkända. toner, som förklinga i
natten:

HOh, Lola, bort till dig, tärna sä
q fager,

Tyst över nattlig stig ensam jag

drager " l. .

Sakta smyger hon sig bort ät det
häll varifrån sängen ljuder. Hennes
aning besannas. Det är lTschenko,
som lutad mot muren sjunger Om sin
försvunna lycka. - Dä känner Lola,
att de band, som förena henne med
Tschenko och hennes ras, icke kun-
na slitas.

I ett kort brev till Maurice tolkar
hon sin upplevelse sådan hon fattar
den.

77Du sade du älskade", skriver
hon. HHos oss straffar man lögnen
som ni andra tycks omhulda. Jag
har i natt hört min ras kalla, och jag
 Farväl! Tack för de lyckliga
(lagar jag tillbrakt hos dig.

Hand i hand, fastare förenade än
någonsin förut, vandra de båda zi-
genarbaruen bort mot :nya okända
öden.

QQWOQQOQQQQSQOQ 0.49 095 få! må 965.9 069 Qi 00"! Qååfoårwffuimåww

 

LuIes 1916. maken-An. rim-.skenet

0.9 59:91:40 099 0.151 0.".1 09991099 rgqsvcåcaargweweo egt ego 0.1 0.103! cares ego 9,1 :avgaser :ergo 0,1 0.1 0,9 0-01 009 9.! fee :de eos :se :99 001 ego 059 fånge 0,1 001 ego 001091 ae :ge age nga age res age egeeewgs

Q QQQ få, fe, 939 fås få, QMQQ ?é, 9059 feg Q, 999 få å.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain