#1351: Maxim

O

.a age så: age säja sea saa se; 19: så se: se; 6.93 ego eoa eeeeåa saa saa age eäaeåa så: age see såå age eåe saa saa saa

Je

aaäeaäe esta aäaeåaeåa eåeeåaega age eaaeåeeåe age åaegeeåéeåseäa sååå: eeaeäa 69: 0004004an-

alfår

aaäe

såå
2-9

96an

aeeseeaeåa sås eåaaåe eåaaäa eåaaäe säte eåaaåaaäa säs säg

Osoc09an.Paof:se:soaåaeeoeouwaeiuheooWeeMaan-non.er

www

av "

 

 

 

M i

Förevisningar: Vardagar kl. halv 7-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.
Varje förevlisning cirka 11]2 timme.

Biljettpriser: Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.

038.!

Kupongloöeker å 10 st. biljetter - 1:sta plats 4 kr., 2:dra plats

3 kr., loge 5 kr., säljas vid ingången.

 

Program

Onsdag-Torsdag den 16-17 Aug.

OQO OQO

En Iophistoricl

En pliktens. hjälte W

FILMSKÅDESPEL I FYRA AVDELNINGAR AV TRANSATLANTIG
FILM CO.

(ff Första avdelningen:

Prästen Erik Norton är gift med
en ung vacker kvinna, Cecilia, som
skänkt honom en liten gosse, och
prästen skulle varit fullkomligt
lycklig, om ej Cecilia varit ett så
egensinnigt barn.

Prästen har ej mycken tid övrig
för sin hustru, ty han går helt upp
i sin präster-liga gärning. Den unga
frun börjar därför låna sitt öra till
de fagra ord, som deras granne och
vän Richard Allen viskar till henne.
Och då från Indien anländer en ung
föräldralös flicka, Edith Jackson,
som prästen lovat att taga i sin
vård, är Cecilia allt annat än vän-
lig mot sin mans skyddsling, som
blott kommer henne själv till be-
svär.

Norton har en gammal vän, dzr

, White, som är läkare i ett närbe-

läget gruvdistrikt, där dryckenska.
pen alltmera tager överhand. Denne
övertalar Norton att komma till
gruvdistriktet och hjälpa upp den
usla moralen.

Medan Norton ännu är villrådig,7
hur han skall göra, har hans unga
myndling kommit en sorglig hem--
lighet på spåren. Iklädd Ceciliasl
kappa blir hon en dag omfamnad

och kysst av en för henne främman- v

de herre, som viskar heta kärleksord
i hennes öra. Hon flyr undan, för-
står alltför väl sammanhanget, men
beslutar att tiga.

Andra avdelningen:

Trots sin hustrns protester beslu-
tar Norton att flytta till gruvdi-
striktet. Han börjar genast med sitt
reformarbete. En av gruvarbetarna,

Bull Morton, utminuterar olagligen. 1

sprit åt kamraterna. - En dag slår
Norton ned som en bomb i Mortons
bostad, ställer till husundersökning
och får Morton för någon tid inom
lås och bom. Denne svär hämnd.
Cecilia vantrivs i den nya försam-
lingen, varför Allen lyckas övertala
henne att rymma med honom. Flyk-
ten skall äga rum en söndagsmor-
gon, då Norton håller sin predikan.

Tredje avdelningen:

Bull Morton, som avtjänat sina
böter, har smugit sig runt prästgår-
den och överraskar Allen, då han.
kysser prästens hustru. Skadeglad
beger han sig till kyrkan och talar
om skandalen. Norton ber honom
komma ut på kyrkvallen. 7iEra för-
olämpningar mot mig tål jag, men
era oförskämdheter mot min hustru
kunna blott besvaras på ett sätt;H

y

"säger han till Mor-ton, tagande av"

sig karppa och krage. -- En ordent-
lig brottning kommer till stånd. --
Norton slår sin motståndare gång
på gång till marken och till slut
måste Morton be om ursäkt och högt
förkunna att han talat osant.

Vad prästen förut ej kunnat göra
genom sina ord har han nu gjort ge-
nom sin fysiska styrka. Han har

satt sig i respekt hos sin brutala för.
samling.

Med sönderrivna kläder går prä-
sten till sitt hem, där hans fru, vars
ära han nyss med knytnävarna för-
svarat, står i begrepp att fly med
Allen. Han kör dem båda på porten
och går därefter och ber sin antago-
nist Morton om ursäkt.

Vid gruvorna ha arbetarna strej-
kat, emedan tillräckliga försiktig-
hetsåtgärder ej vidtagits, och en av
anstiftarna till strejken är Morton.
Huvuddelägaren i gruvorna vill ej
veta av några nya omkostnader, me-
dan hans son påyrkar att sådana
måste göras. Prästen biträder den-
na mening och lyckas övertala gruv-
ägaren att låta vidtaga dessa åtgär-
der, om blott yarbetarna först återgå
till arbetet. Prästen hyllas härför
av arbetarna och deras hustrur tac-

. ka honom för att arbetet åter kom-

mer i gång.
Morton avundas prästen denna

framgång och beslutar att visa att .

arbetet i gruvorna verkligen var för-
enat med livsfara. Han stjäl ett par
dynamitpatroner, placerar dem i
hemlighet vid ingången till ett av

schakten, antänder en stubintråd -

och skall just ge sig därifrån, då ar-
betarna komma och dra honom med
sig.

Fjärde avdelningen:

Explosionen äger rum och alla
skylla på fabriksledningen, som ej
vidtagit försiktighetsåtgärder innan
arbetet återupptogs. Norton får
också sin beskärda del av klandret,
när han anländer till gruvan, och
:som den förste stiger han ned för
att bringa hjälp. Det ena efter det
andra lav offren tagas upp ur gru-
van under mängdens veklagan och
förbannelser. 1- Då kan Mortons
hustru ej tiga längre. Hon omtalar
att hon sett sin man ha ett par dy-
namitpatroner och hon vet att han
åstadkommit explosionen. - "Mon
ton är i gruvan", ropar man, och
utan att betänka sig går prästen än
en gång ned och får upp den för-
olyckade, som avger sin bekännelse
innan han utandas sin sista suck.

Under tiden har Cecilia tillbragt
glada dagar med Allen i Paris. Men

han övergav henne snart för en an- 1

nan, varför hon blev alldeles blott-
ställd. En olyckskamrat till henne
lånar en dag hennes kappa och be-
går därefter självmord, varefter i
pariserpressen uppges att fru Ceci-
lia Norton är död. - Edith, som
älskar sin duktige förmyndare, be-
känner nu in kärlek för honom och
.Norton bes uter gifta om sig.

På själva bröllopsdagen kommer
fCecilia, fattig och övergiven, till-
baka till hembygden. Genom oför-
Isiktighet med en lampa antändes
prästgården, där för tillfället en-
dast Cecilias lille son vistas med en
värdarinna. Cecilia lyckas rädda
-gossen, men blir själv så illa skadad,
fatt hon dör. Med sin hjältebragd
har hon försonat sitt första felsteg.

v59qsrowwqwowowiqwg aeåaqwowowowgroe0900190000

 

Luleå l1916. "i änkan-A... Norrskenet

989an åewewawe?few?få"awewagfo,fåfåfo.få9017019019090909990fåfå"099017070990990901901909090se:50:60:eaaeeaeeaeeeéasea6041211400Leaugeéaéaeeeeea få 94 901 ftheWo? 9019010016)

agencies-909199 ege09999969egwgeegwgwgwewea

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain