#1350: Maxim

aaaauaeunaesaaeaoeaaeeaumoomewasmaemaeaoewoegoewaegeeaasaaeaag

safe seaegai ånga 39

s .
x .

 

 

 

Taiaioner: Maxim 193. Bostaden 193.

 

I Söndag den 20 Hngusli i

000000

   

 

r

 

Fängslande skildring av börsspelets Skarpt utpräglade karaktärer, ut-
lockelser och faror. 4märkt framställda. I

Ung man nära att draga vanära över Kärleken segrar och räddar den obe-
sig och sin familj. . - tänksamme. "

Hans vackra, raska syster skyddar i Räddaren, en ståtlig, imponerande.-
familjens heder. q man, filmens centralfigur.

KARAKTÄRssKÅnEsPnL Av nöelsra RANG I FEM Akrnn Av
Ara-ann snrno.

Med stort erkännande mottaget av den in- och utländska pressen.
Under stort bifall uppförd på St. James-teatern iLondon.

(lnddga ärowde toffer soni börs-
spekn krähzi aHa.länder. Längtan
efter att hastigt bli rä: tyckes sär-
skHt i vår nervösa tid ligga i lnf-
tenJ Inn anvarsanuna,hederhga ar- I
betet, pä Vilket man blott mödosamt
kan lägga av slant eHer slant,för-
alktas. Att på börs-en på en eller ett
par timmar eller dagar kunna tjäna
lika mycket eller mera än på må-
nader och år av strävsanm arbete
ärlen.lodkelse,sorn svaga naturer ha 1
svårt att rnotstå. filt det går lära
lätt att förlora ooh sätta sig i skuld
man kanske akhng kan avbendas
tänker den spellystne icke på. Pen-
gar kunna förtjänas lätt och hastigt
4 alltså försöker man. Går det ga-
let - nåja, så  det galet.

i, I.rSå.lättshinigtlresonerade icke un,
go lirnold lfarhigay, då lnni efter
faderns död maste söka. sig en an-
stähldng och fann en sådan på ett
.stort nigenjörskontor. Bien han ha-

1 de olyckan att på shi försnt bana

. genom. livet träffa på en annan ung
nunn sena redan var anstneken av
det onda. Så kom frestelsen. "Lå-
na ur kassan bara.föriiågra dagar,
och du har gir-Lindplaten till en för-
raögenhet". Så,ljöd den lockande
rösten, och den oerfarne Arnold lyd-
de.il)et första brottet födde flera,
och snart stod (kni unge rnannen
rned revolvern i hand, färdig att
taga sitt liv i förtvalan inför den
vanära, som vilken dag som helst
hotade. lDå.ingrepoikrafägarexna-
turer. Arnolds vackra syster lycka-
des förmå en präktig, hederlig man
aH;för hennes skuU.rädda brodern,
även med risk att hon själv skulle l
idiva betraktad.son1 en hjärtlös ko-
vkett. Hon höll också på att förlora
snilevnadslycka,inen genoniegen
raskhet blev det henne till slut möj-

v ligt att återvinna den mans aktning,
som hon själv lärt sig att älska och
vars kärlek hon förut erövrat. Des-
sa båda personer, denW vackra, be-
slutsamma systern oohden stilige,
kraftige man, som räddar Arnold,
äro filmens dominerande figurer.
Den senare är i synnerhet framförd
med en karaktäriseringsförmåga Och
en pondus, som man sällan finner på

n filnieii.

 

BARN ÄGA EJ TIILLTRÄDE.

jagQÖQWQOQf.1f.äf.,å1CCQQQQQQQQQQQQQQQFGQ?39 gå? ?äg gagggä då? gg? ägg äggåe 99? få? gå? 939 939 FQQQQQ 9? få foqfeg ?33 799309 991 793 93? få? ?92 gå? 933 9999990d  fas f., 969 få? 96? 991  f., feg feg Qi feg 099 ÖOQQQQ 339 WQQ 9., f.i fälg-gg? ååå åååjåää ägg gå? gå? få? 951

01709

O säaeäa saa sååå weåa 4994504 sig Ge så: age age såga så; så: sås se; age age age så så age; age ae; så: :Sega sig: fega så så: ska så: eåeaå; så se: se; age ace eeeåa så: sea; saa age ae; sea see fasa age så: sve se; see age se; så: så; eg; så; eäe esaeåa eQ: age éa säs eQ: sea sea age eåee.

Ö
o itä-W Rygg äga få? WW? WW?- ng WQQ WWW www Vääv Ww, Wai etwa Was lägg www  vägg

 

Luleå 1916. rryekeri-A.B.lNor1-skenet V Ä N D l

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain