#1349: Maxim

ladäradhéhshshdhänänsäsähéhähébéhdäébdädädhéh

WE; 1. A .

f Nm
9:2",39; .m

0

 

 

 

 

AProgram

Fredag-Lördag den 18-49 Aug.

oooooo

Norska aeroplan i värksamhet

X i Rysslandu

Högst intressant.

En kärlekssaga

från södern

DRAMA I TRE AKTER.

Äskådaren försättes till den syd-
ländska miljön med dess yppiga ve-
getation, glödande sol och - heta
känslor.

Tschenko, den unga zigenaren,
står modell för Maurice Salbris, en
rik målare, som bor på sitt lantgods
i södern. Tschenko har en käresta,
Lola, en lika vacker som nyckfull

v flicka av samma ras. En dag får

iv 011 i sitt huvud att även hon vill
stå modell för målaren. Tschenkos
ihärdiga vägran tjänar endast till

att öka hennes åtrå att få sin öns- -

kan uppfylld, och med kvinnans list
lyckas hon till slut ådraga sig må-
larens uppmärksamhet.

Lola, som icke längre frågar efter
Tschenkos vrede, besöker i hemlig-
het Maurice, hon gör en jämförelse
mellan honom och den fattige
Tschenko, och en dag, då Tschenkos
svartsjuka bryter ut över henne med
mer än vanlig häftighet, beslutar
hon för alltid lämna honom.

"Du har ingen rätt över mig", sä-
ger hon. "Jag hatar dig".

Följande dag är hon försvunnen
Med sitt knyte under armen smyger
hon sig in till målaren Salbris och
frågar, om hon får stanna där och
stå modell .för honom. Salbris sam-
tycker med nöje. Han har det trist
och ensligt och den smidiga, vackra
zigenarflickan blir honom ett ange-
nämt tidsfördriv.

Men Lola fattar hans vänlighet
på ett annat sätt, och hon hängiver
sig helt åt tanken att äga hans kär-
lek. - Så förgå några veckor.

Några vänner till Maurice anlän-
da pä. besök. Det är en gammal god
vän och dennes fru. Maurice ägnar
nu hela sin uppmärksamhet ät sina
nya gäster. Den lilla idyllen med
Lola är fullständigt glömd. i

Officin: GAUIVIONT.

Den ena festligheten avlöser den
andra. Maurice har varken blick el-
ler tankar för någon annan än sina
gäster och vänner. Lola känner med
vemod, att hon aldrig varit något
för honom., och när hon en dag blir
vittne till, huru Maurice stämmer
möte med sin väns hustru, förstår
hon att hon rör sig i en miljö, helt
främmande för hennes uppfattning
och rättsbegrepp.

Med hennes sydländska tempera-
ment växla känslorna snabbt. -
Hämndekänslan blir den domineran-
de, men just som hon står i begrepp
att i handling omsätta de tankar
som bitterheten och svartsjukan
väckt till liv, hejdas hon av ljudet
av välkända toner, som förklinga i
natten:

"011, Lola, bort till dig, tärna så
fager,

Tyst över nattlig stig ensam jag
dragen".

Sakta smyger hon sig bort åt det
håll varifrån sängen ljuder. Hennes
aning be-sannas. Det är Tschenko,
som lutad mot muren sjunger om sin
försvunna lycka. -- Då känner Lola,
att de band, som förena henne med
Tschenko och hennes ras, icke Vkun-
na slitas.

I ett kort brev till Maurice tolkar
hon sin upplevelse sådan hon fattar
den.

"Du sade du älskade", skrivery

hon. "Hos oss straffar man lögnen
som ni andra tycks omhulda. Jag
har i natt hört min ras kalla och jag
 Farväl! Tack för de lyckliga
dagar jag tillbrakt hos dig.

Hand i hand, fastare förenade än
någonsin förut, vandra de bådadzi-
genarbarnen bort mot nya okända
öden.

BARN ÄGA EJ TIILLTRÄDE.

måååäåsåeååi

 

wåmtååååååmäåååä

"993 få? få, 93? gas ä, fas få 091 .Pga-99?  1? 751 Q, fo? 7423 93? få, eg? egg få? åläggas feg Få? gå gå? ägg få? fås gå å? gå? gå  få  grät? gå?  gäå 93? gå? ägg e

IQ
e

9

Bleeftpris 50 öre l:sta plats, 35 öre 2.-dra pl.

Ram under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre.

KÖP KUPONGBILPJETTER l HÄFTEN OM 108TYGKEN:
Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60.

Förwlsnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar

kl. 6-11 o. m. Söndagar kl. 3-5 och 6-11 e. m.

9  999 999 eg, fe? Gi., få, Qaifäv 96? fas få? få? få? få? få? ä? få? åå? få? ?Q9 ?e9 ?Q? egg 9äa gå? få? 9 9? gå? åäg fää 3-1? 9é? få? Qå

(Miaéhéaéäääåäsäéäéäääéäåaéäéäéäåäéäéäåäéäåäåäåäåäääéäåäéäéäéäääékéäéäääåäéäääåäéäéäébébåäéäéäéädbébébéäéäébdädbéhéäéäéädädäéäéäsåwåuåeéäéäéäåäéäéäääåäåäaaääåäaåéäéä
e

z IiQPWWQPWWQWWWQ?WQWWWMMWWWWääävåpäwäååpåpåpål

VÅND!

 

Luleå. 1916. Trycket-BAE. Nornskenet

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain