#1346: Maxim

0:
0:
9:
.så
9:
93
så
9:
"a
-z
-z
.o
9:
.a
-z
0:
9:
0:
0:
.a
1:,
90
i:
g
å
2.,-
fä
9:
0:
.å
.é
g
ä
.å
"å
a
s
l3:
I:
eg
.a
-2
e
"å
.o
Q;
.2
a
2
a
0:
oo
e
-g
.a
.å
a
1.-
.o
-z
-:
-:
23,
1-,
2
2
a
:i
-g
.b

O
f.

o

av

o?

mms-nxsty.
nu mxxmuåäa.

.099

 

 

 

Program

Fredag-é-Lördag den 23-24 Juni

m0.,

Amerikanskt lustspel.

Greven av Heisterbaeh har inbju-
dit ett antal vänner till en jakt.
Bland gästerna befinner sig greve
Gerhart. av Burgsdorff, som råkar
skjuta sig själv av väda. Stönande
av smärtan sjunker han till marken,
där bykrögaren Töhlerts vackra Och
renhjärtade dotter finner honom.
Med tillhjälp av i hast anskaffad
hjälp forslas nu greven till hennes
hem, där han omhändertages pä det
bästa. i

Efter att ha pä det ömmaste vär-
dats av Christl, har greve Burgsdorff
snart fullt tillfrisknat Och kan nu
företa hemresan.

Någon tid har förflutit. Christl
står ensam i livet - och därtill fat-
tig. Hon erinrar sig nu den gode
greve Burgsdorff. Till svar på. ett
brev till honom fär hon omgående
svar, däri hon ombedesxkomma till
honom och förestä hans hus och
värda honom själv - ty han är
ännu långt ifrån fullt återställd ef-
ter det fatala skottet.

Snart. är hon fullt installerad i
det rika och vackra hemmet.

Grevens av Burgsdorff hälsa har
pä senare tid varit vacklande. Det
gamla skottsäret gör sig pämi-nt, och
han tillrädes av läkare att göra en
rekreationsresa till Indien. I-Ian an-

träder även resan, i sin oundgäng-Y

liga Christls Sällskap.

Dä de efter ett är återkomma
hem, känner han sig betydligt bättre
och har nu fattat det stora beslutet
att säga Christl att han älskar hen-
ne. Av en ren tillfällighet får han
då se hur hans älskade, i ett ögon-
blick dähon tror sig ensam, kysser
sin förut omtalade vän Kurt von
Eschweges porträtt, och nu går med

ens den dystra sanningen tydligtV

upp för honom. Hans själsrörelse
vid tillfället var sä stark, att han
drabbades av ett häftigt slaganfall,
som lade honom pä sjukbädden. Dä
krafterna äro i hastigt avtagande,
beslutar han att tillskriva sin goda
vän Kurt, delgiva honom hela san-v
ningen och bedja honom efter sin

i död ta hand om Christl och göra

henne till sin hustru. Han. är ej
underkunnig om, att Kurt redan är
gift. Denne, som i hemlighet älskat
Christl, hörsammar kallelsen och in-
finner sig omedelbart efter sin väns
timade frånfälle. Christl har ärvt
den stora förmögenheten och erbju-
der Kurt sin hand och hjärta.
Under tiden har Kurts hustru,
som fattat misstankar pä grund av
mannens långa frånvaro, under sitt
forskande funnit ett brev, som av-
slöjar makens brottsliga .förehavan-
den. I sin förtvivlan skyndar hon
till Christl hem och uppdagar för
den skräokslagna kvinnan det rätta
förhållandet. Och slaget drabbade
den renhjärtade och ömsinta kvin-
nan sä hårt, att hon ej längre kunde
uthärda att stå hindrande emellan
mannen och hustrun. Och ett raskt
beslut att taga sig själv av daga
sätter hon omedelbart i verket efter
att ha. efterllämnat nägra rader av
förklaring till den henne sä ovärdige
Kurt.. Och som en vansinnig stirrar
han på de ödesdigra orden och faller
sedan fattningslöst tillsamman.

BARN ÄGA EJ TIILLTRÄDE.

 

tant 1916. Tryckeri-A3. Norrskean

ll.-ll. Sl. lllllllll-llllllllli llllllillllllll "1135

Den bortrövade älskaren

Slutet på visan . ..

DRAMA I TRE AKTER. Officin: Messter, Berlin.

Gao-oGao-a0:Oas-00000Gao-40;säs-osäsäoäéo.John-näs?

:-
:-
s
:-
:-
:-
:-
:-
:-
:-
:0.
s.
g-
:-
n?
g-
o.
?
o?
ge
.of
EI
:-
i:
z,
ä-
:-
:-
g.
:0
:z
g
ä!
s-
e
g
:0
:-
:f
8
:-
E.
o.
.3:
:O
:i
.o
go
:Q
Y2"
i
å
?
s
i
9
:O
O
i.
vc
å-
:9
i
:-
r
-z
f
s
:o
s
g..
i
:-
i
g-
u.

:90.10.1041qu09000900r.w.w,w.1:90,000garagoqwårå

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain