#1345: Maxim

690 aan-fe age så? efe age 005.019: LU; Gaia se; eQa saa 9460646299; eQMUa ego 500 så 6.4 säsong: 6.00; se; ok 00 04 Ge 6.4 så 494 Quaa 0.0 000 Gee.. 6.0 006.0 0.0 6.000 090 090 690000090 090 6905-000 6.0 900.090 0.0 0.000 5.000 90 år? år råa fgf råd år, än

(QeQeeQe

Qeäéuäeäeäsouoa sOerJeQaeQaeoaeeuä eeonaLQJeOuQJéa-åo
.9 ,

 

 

 

Program

000.00

Största sevärdhet.

Dora von Jahn åtnjuter bland
traktens fattiga rykte som en giv-
mild givarinna. Hon var rik - och
dock fattig. Hennes avlidne fader
hade nämligen i sitt testamente för-
ordnat, att hon skulle erhålla 1,000
kr. årligen så. länge hon var ogift.
Detta räckte aldrig till, vilket för-
anledde hennes onkel, greve van
Jahn, på vilkens gods hon bodde, att
giva henne en antydning om att hon
på ett mycket enkelt sätt kunde lösa
sin ekonomiska fråga. "Välj dig en
man", säger han. Men Dora svarar
honom blott med ett leende. Ännu
hade ingen man lyckats vinna hen-
nes hjärta.

Hon gjorde en dag ett besök i
doktor Bjernes barnhem. Doktor
Bjerne var själv hennes ciceron un-
der besöket. Därunder fick hon "aven
erfara, att doktor Bjerne hade att
kämpa med .stora ekonomiska svå-
righeter för att kunna fortsätta sitt
barmhärtigthetsverk.

Någon tid senare utförde Dora en
modig bedrift. Med fara för sitt eget
liv räddade Dora en av doktor Bjer-
nes små skyddslingar från att
drunkna.. Men Dora var oförsiktig
nog att rida hem i genomvåta klä.-
der. Följden var en häftig lungin-
flammation. Läkarne gåvo intet
hopp. Även Dora själv var över-
tygad om, att hon ej hade langt
kvar. Hennes tankar kretsade kring
doktor Bjerne och hans barnhem.
Hon får en idé : hon Vill på, dödsbäd-
den låta viga sig med doktor Bjer-
ne för att därmed tillförsäkra sin ri-
kedom at de fattiga. Doktorn skulle
ju genom att ärva henne bli i stånd
att fortsätta barnhemmets verksam-
het. Efter läng tvekan gick doktor
Bjerne in på förslaget - för bar-
nens skull.

Då skedde det oväntade. Dora
tillfrisknar som genom ett under nå-
gon tid efter vigseln. Doktor Bjer-
ne befinner sig iden obehaglig situa-
tion. Han tror, att Dora gift sig
med honom endast för barnens skull.
För den skull beslutar han att läm-
na henne. Men. Dora har kommit
att älska doktor Bjerne. Hon önskar
på inga villkor en upplösning av äk-
tenskapet. För att förmå honom att
stanna tillgriper hon en list, och för-
klarar att hon genom en bankkrasch
blivit ruinerad. Doktor Bjerne an-
ser det nu som sin plikt att fullgöra
sina äktenskapliga skyldigheter mot
sin maka. Han stannar - desto hell-
re, som även han blivit förälskad i
Dora.

Någon tid förflyter i äktenskap-
lig lycka. Dora sammanträffar emel-
lertid varje vecka med sin förvalta-
re, som har hand om hennes förmö-
genhet. Doktor Bjerne tror att Do-
ra älskar förvaltaren och beslutar
åter att lämna sin maka. Och denna
gång hinner ej Dora förhindra det.

Först fyra år därefter samman-
förde dem åter ödet. Missförståndet
uppklarades. De bada makarne för-
enades i ett äktenskap nu byggt på

en sann grundval och där barnet var -

under-pant på dess eviga bestånd.

BARN ÄGA TILLTRÄDE.

 

kult-"å 19167. Tryckeri-AB. Norrskenet

Måndag-Tisdag1 den 19-20. Juni

i Tant Floras porträtt

 

Skidlöpning 1i Zillertal -

X

é Barnavännerna

EN STÄMNINGSFULL BILD UR LIVET I TRE AKTER.

901 f.v f.. f., f.. f., ,.9 ,.1 f., f.. Q., Öga rea ägg 961 fbs va? 999 936? få? ag?

.1 f., 0,, få, 909 to, få? Qagf.. 039 9G, 099 QQQ f., 999 0.1 fa, ebay., f., fe, q, f., 00? 733 099 Öga feg. Q., f., f., f.,

.w

Öva-aggeegwewawbwowewgaraw-0106109001091949091röstasges-awawgwowowérårawawgeeoereeraarårowoe001099991earewårgcawas 01,1qu

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain