#1344: Maxim

tQååååååå&wååååååååååååååwååååååååååååwåååååwååååwåwåååwååhåw&ååååå&åååwåå&&&W&&&Q&Q

l

aaah-.900m  "

  

 

 

    

Program

I söndag den 18 Juni

038.! Kl. 3-5 em. BARN- 0. FAMILJEFÖREVISNING I

m0"

- nt sv. norm-mmm: vomvu turas

Barnavännerna

EN sTÄMNINesruLL man un mer 1- rar. Axrnn.

Dora von Jahn åtnjuter bland
traktens fattiga rykte som en giv-
mild givarizma. Hon var rik -- ooh
dock fattig. Hennes avlidne fader
hade nämligen i sitt .testamente för-
ordnat, att hon skulle erhålla 1,000
kr.. årligen så1 länge hon var ogift.
Detta räckte aldrig till, vilket för-
anledde 1hennes enkel, greve van

i Jahn, på vilkens gods hon bodde, att

giva henne en-antydning om att hOn
på ett mycket enkelt sätt kunde lösa
sin ekonomiska-fråga. "Välj dig en
man", säger han Men Dora svarar
honom blott med ett leende. Ännu
hade ingen man lyckats vinna hen-
nes hjärta. 1

Hon gjordek en dag ett besök i
doktor Bjernes barnhem. Doktor
Bjerne var själv hennes eieeron un-
der besöket. Därunder fiek hon även
erfara, att doktor Bjerne bade att
kämpa. med stora. ekonomiska svå-
righeter för att kunna fortsätta sitt
barmhärtigthetsverk.

Någon tid senare utförde Dora en

. modig bedrift. Med fara för sitt eget

liv räddade Dora. en av doktor Bjer-
nes små skyddslingar från att
drunkna. Men Dora var oförsiktig
nog2 att. rida hem i genomv-åta klä-
der. Följden var en häftig lunginl

4 flammation. Lökar-ne gävo intet

hopp. Även Dora själv var över-
tygad om, att hon ej hade långt
kvar. Hennes tankar kretsade kring

, doktor Bjerne och hans barnhem.

Hon får en idé: hon. vill på dödsbäd-
den låta viga-sig med doktor Bjer-
ne för att. därmed tillför-säkra sin ri-
kedom åt de fattiga. Doktorn skulle
ju genom att ärva henne bli i stånd
att fortsätta barnhennnetsI verksam-
het. Efter lång tvekan gick doktor
Bjerne in på förslaget - för bar-
nens skull.

Då skedde. det oväntade. Dora
tillfrisknar som genom ett under nå-
gon tid efter vigseln. Doktor Bjer-
ne befinner sig i en obehaglig situa-
tion.1 Han tror, att Dora gift sig
med honom endast för barnens skull.
För den skull beslutar han att läm-
na henne. Men ÅDora har kommit
att älska doktor Bjerne. Hon önskar
på. inga villkor en upplösning av äk-
tenskapet.A För att förmå honom att
stanna tillgriper hon en list, och för-
klarar att. hon genom en bankkraseh

blivit ruiner-ad. Doktor Bjarne   I

ser det nu som sin plikt att  iora
sinafäktenskapliga skyldiglieter mot
sin maka. stannar -vdesto hell-
re, solii även han blivit förälskad vi
Dora. i I I I I

f Någon tid förflyter i äktenskap-
lig lycka. Dora, sammanträder emel-
lertid-varje vecka med sin förvalta-
re, som har hand Rom hennes förmö-

4 genhet.. Doktor Bjerne tror att Do-

ra älskar förvaltaren ooh beslutar
åter att lämna sin maka. Oeh denna
gång hinner ej Dora förhindra det.
Först .fyra år därefter samman-
förde dem äter ödet. mssforständet
uppklarades. De båda makarne för-
enadesi ett äktenskap nu byggt på
en sann grundval och där barnet var
underpant på dess eviga bestånd.

ä  
i
ä

man mA uttal-mmm?

ä
i
z

 

tumme mom-anamnes

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain