#1337: Maxim

ifs-:såå .gegen-ogeanGahn-959059;0100590009:eQéu-uÖac-.u-oåuäsäs-oåefufesäåuåaGee-JefaéoéoéaGain-40.04045.464Gas-oGas-Jeäeäeyénäéq5049404599;.In-...uygiug.Ououononoug50,949".qu

 

eMäeOJQJLOQLOJLUuOJeQe-aeäehemäéuäénäQue-uiaeäeh
t ff ,uxwkm.

w

.l- nam-Yqu t
u-J,va

.19

 

 

 

Program i

Tisdag-Onsdag den 13414 Juni

m0"

I Vienerskoge

NATURBILD.

Låna aldrig bort skorna

Allhärskaren Piffs bittra erfarenhe ter, framställd i en skrattretande
filmhumoresk. I

Huru iordbävringar registrera

INTRESSANT BILDSERIE. i

 

on segrade ,

sKÅDnsPEL I Tan AKTER av A x el B e r g g r e n. iscensatt ev
Victor Sjöström. .

Platsen för handlingen en uni-
versitetsstad. - Det har varit dok-
torspromovering. Arthur Born, en
av de nybakade doktorerna, åker
hem, stolt över sin värdighet. - Un-
der sin studietid har han varit in-

ackorderad hos en änkefru- Almers, v

ochlhan mottages nu med öppna ar-
mar av henne och hennes dotter El-
na". - Under Borns långa vistelse

hos fru Almers har mellan honom 1

och Elna sä småningom uppstått ett
varmt vänskapsförhållande, vari-
från steget till kärlek mellan tven-
ne unga människor av motsatt kön
som bekant icke är långt.

Pä kvällen är en större promo-
tionsfäst anordnad. - Under denna,
som präglas av en särdeles anime-
rad stämning, fär Born syn pä en
tidning, däri han läser om den asia-
tiska pestens härjningar, och huru
även den senast utsände europeiske
läkaren dukat under för den hem-
ska sjukdomen. - Tidningen omta-
lar även, att regeringen utfäst en
belöning av 30,000 kronor till den,
som lyckas framställa ett effektivt
medel mot sjukdomen. - Det är nå,-
got som i alldeles särskilt hög grad
intresserar Arthur Born. Ämnet
för hans doktorsavhandling har just
rört sig om pestbacillen. - I en vi-
sion ser han alla de offer, som sjuk-
domen kräver,- och han drömmer

om att bli den man, som skall be-

segra pestdöden.

Oförtrutet fortsätter han sina ex-
periment på lösandet av serumpro-
blemet, - och en dag ser han sina
ansträngningar och 1mödor belöna-
de. Det lyckas honom till slut att
framställa .t ett serum, som enligt
hans beräkningar och experiment
ofelbart mäste utgöravett verksamt
medel mot sjukdomen. - Men huru
erhålla ett verkligt praktiskt och
påtagligt bevis för riktigheten av
hans teoretiska beräkningar? En
djärv tanke uppstår hos. honom. -
Den renodlade pestbacillen finnes i
hans besittning. Om han skulle in-

ympa densamma på sig själv och
därefter låta inspruta det nya se-
rum han framställt? -J Lyckas ex-
perimentet blir han i ett slag en be-
römd man och hans ställning i li-
vet för alltid stadgad. Lyckas det
inte - vad mer? - Born är en
handlingens man. Han beslutar sig
för det farliga experimentet och gör
genast sina förberedelser.
- Nu då han står inför en kritisk
punkt i sitt liv återvänder hans tan-
kar. till Elna och han känner, att
han gjort henne djupt orätt. Han
skriver ett brev och ber henne om
förlåtelse. Samtidigt förklarar han
sin avsikt med inympningen av
pestgiftet och ber henne ofördröj-
ligen eftersända en läkare för be-
handlingen.

Elna gripes av både glädje och
förskräckelse dä hon läser brevet.

Hon ilar till laboratoriet. Den djär- I

ve doktorn har redan fullbordat
första delen av sitt experiment. El-
na finner honom i ett medvetslöst

tillstånd, hon läser anvisningen om

seruminsprutningen, och fruktande

att det är för sent att eftersända I

läkarhjälp, tar hon mod till sig och
sprutar själv in flmotgiftet". Där-
efter skyndar hon till telefonen och
kallar på en läkare, - Denne an-
länder genast och fullbordar in-
sprutningen. - Det dröjer icke län-
ge, innan serumet verkar. Born re-
par sig och inom några dagar är
han fullt kry. - Serumet har be-

f stått provet på ett glänsande sätt.

Y I slutscenen se vi Born äter hem-
ma hos Almers. Hans serumupp-
täckt har väckt stort uppseende.

Elna inkommer med ett brev, däri I

doktorn erhåller den glädjande un-
derrättelsen, att regeringen beslutat
tilldela honom det utfästade priset
av 30,000 kronor för hans epokgö-
rande upptäckt.

Så slutar allt i lyckans och den
förhoppningsfulla framtidens tec-
ken. ,

BARN ÄGA. EJ TIILLTRÄDE.

ooooeoooooooooooooooooooooqo

Biljettpris: 50 öre tzsta pl., 35 öre 2zdra pi

Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre.

KÖP KUPONGB I LJETTER I HÄFTEN OM 108TYOKEN:
Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60.

Förevlsnlngar i Måndagar-Fredagar kl. 5-10 a. m. Lördagar

jgscårdgås0.1rararåråraraqsr;Queirprarågwa
i vAan

 

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Norrskeeet W

10å310.1310.10.10.10.1å10.10.10.10.10.10.10.10.1 0.10.1 0.10.1  0.1 0.10.10.1 0.10.1 0.1 0.1 0.10.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.10.1  0.10.10.100 0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1 0.1?0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10

. ,
0.1

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain