#1336: Maxim

qåmébdåmdbdåuibdäl.Ebdänibéäwibdämåeéäve!bdänibdän!bdäe

QO

aåöéhnibdåméämåbdämibsåmébdäméhaibdänseéhmäbdämäbdhmåwdämiödhnäuibdämébeäbdäulbdämåbdåuébdäadånébeäméhmåbdänåbdhnåbdhuibdän!bdänåbdhnibsåndämibdhmibdinibeibdänåbdhnåbdänibdänåbéänibdämnaaäeåmdäeämäaeäuéb

 

 

Förevisningar:

Vardagar kl. halv 1-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.

Varje förevfisnlng cirka 11!2 timme.

Biljettpniser: Lage 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.

I oss:

Klupongböeker å 10 st. biljetter - 1 :sta plats 4 kr., 2:dra plats

3 kr., loge 5 kr., säljas vid ingången.

 

 

tProgram

Måndag Iden 12 Juni

"O .OO

Mtssns runt. n t

Lisas arv

Lapplämlska va leniall

 

Nä

kvinnor äska

KÄRLEKS- OCH SENSATIONSDR AMA I TRE AKTER.

FÖRSTA AKTEN.

Siegbert, son till presidenten von
Alten, och Ferdinand FreiWaldt äro
lekkamrater och komma väl överens
trots den stora klassskillnaden, då
Ferdinand blott är son till en fattig
skomakarefamilj.

i Ferdinand är en dag hemma hos
Siegbert för att leka då Hertha, pre-
sidentens dotter, råkar ut för en
olyckshändelse. Ferdinand lyckas
med uppbjudande av alla sina kraf-
ter, bära henne hem där hon snart
erhåller läkarvård. Presidenten,
som tilltalats av Ferdinands rask-a
handling, erbjuder honom att stude-
ra tillsammans med Siegbert vilket
gör Ferdinand helt lycklig. Är ha-
va förgått och Ferdinand har vuxit
upp till en rask student, som med
energi och intresse bedriver sina stu-
der, då Siegbert däremot icke sköter
sig utan lever ett lättsinnigt dagdri-
varliv på varitéer och guldkrogar.
Han blir en kväll överfallen av en
rival och skadas svårt. Ferdinand
telegraferar till president von Alton
därom samt uppmanar honom att ta-
ga hem Siegbert. Detta sker också.
Men trots den omsorgsfulla skötsel
Siegbert är föremål för blir han
dock icke bättre. Då han en dag
ligger och läserten tidning får han
se en artikel om sig själv, däri det

står att hans tillstånd är hopplöst.

Han blir så upprörd av detta att han
dör, ett offer för sitt eget lättsinne.
Nedbruten över sonens sorgliga öde
har nu presidenten sin vackra dot-
ter, Hertha. Då Ferdinand och Her-
tha vilka älska varandra anhålla om
presidentens tillstånd till förening
säger han: HOm ni efter tre år fort-
farande älska varandra och Ferdi-
nand tagit sin examen, skall jag
gärna giva mitt samtycke." Efter
ett ömt farväl reser Ferdinand att
fortsätta sina studier.

ANDRA AKTEN.

De-tre åren hava förgått. Ferdi-
nand har tagit sin examen och Her-
tha avvaktar med otålighet sin äl-
skades hemkomst, men Ferdinand
har under den långa tiden glömt
henne för sitt arbete. Nu får pre-
sident von Alten mottaga ett brev
från regeringen som meddelar att
den funnit Ferdinands planer över
en ny järnväg ypperliga, samt att

o

han omedelbart skall upptaga arbe-
tet med densamma. Ferdinand av-
reser genast och. blir vid framkoms-
ten bekant med den vackra Marlies,
dotter till en värdshusvärd. Det
uppstår snart en förbindelse dem
emellan, vilken ses med svartsjuka
ögon av Marlies försmådde friare
Anton. Hertha blir sjuk av den
långa väntan på brev från Ferdi-
nand och doktorn förklarar det enda

botemedlet är, att hon får bliva för-

enad med den man hon älskar. -Fer-
dinand ingår på presidentens för-
slag att han skall gifta sig med
Hertha och vigseln försiggår ome-
delbart. Till. lFerdinands födelse-
dag har Hertha, nu fullt frisk, må-
lat ett porträtt av Mariel efter ett
kort hon har, då hon inte vet vem
originalet är. När Ferdinand får
se detta gripes han av samvetskval,
men säger ingentingI åt sin hustru.

TREDJ E AKTEN.

Ytterligare fyra år hava förflu-
tit och järnvägen står nu inför sitt
fullbordande. Vid en fäst i Ferdi-
nands hem erhåller Hertha ett brev
om Ferdinands kärleksförbindelse
samt att han har en son med Mar-
lies. Hon begiver sig till Marlies
för att övertyga sig och finner att
det är sant. Marlies som fått reda
på att ett attentat är planlagt mot
Ferdinand, av den svartsjuke An-
ton, beslutar, rädda honom. Då
järnvägen skall provköras, varnar
hon Ferdinand att fara med, men
han lämnar varningen utan beak-
tande. Tåget rusar allt närmare
det ställe där Anton rullat fram ett
stort stenblock för att förgöra det-
samma. Marlies begiver sig sprin-
gande dit och lyckas i sista ögon-
blicket häjda tåget, men krossas
därvid själv. Ferdinand blir vid
upptäckten av, att den kvinna han
bedragit, offrat sig Jiör hans skull,
svagsint. Läkaren säger att endast
en djup sinnesrörelse kan återställa
honom. Denna kommer en dag i
form. av hans lille son som Hertha
efter Marlies död upptagit som
egen. 1 Då Ferdinand igenkänner
honom återvänder hans fulla för-
stånd och nu  det ingenting som
grumlar lyckan för den ädla kvin-
na som lidit mycket, men nu fått
sin belöning.

BARN ÄGA EJ TIILLTRÄDE.

db

0.,f.1f.,f.,f.,f.,fa,f.1 0.? f.17.1 Q., få! f., f.,f.,f.1 70,0,009901,., f.,f.,f.1?aqf.1 f.v 9.9 f., f., f., ?9, fa, f., få fo, vag f., Q.. 09 f., f.,féf., f."., 0-1,.,Q.,f.,f.,f.,f..f.1qa 7.1f..f.1,.,f.if.1f.9 f.1.690.i0.,f.9 0.9 7.106.90sz9 då? eggkraäå dig? få? 969 få, f.,

.r

oipqgquwg!qpuipqgmqpmipwäpeäqgnqpeäpqpuipoäpqiuapqiuapqinqp
vann;

 

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Norrskenet

f

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain