#1332: Odeon

...- 
P 

 

 

lördag-Söndag den 27428 Maj

 

  

 Med norskt kavalleri

Olika faser av den norske kavalleristens utbildning.

 

 

   

 

 .Inn n" lm H bnn 

NATURBILD.

lmn lrtlivln lt

1 . =. äynnerligt vackra .och inträssanta4 militärbilder.V

 

Som man kokar får .man äta.

lprövningens

sKÅDEsPEL I TRE AKTER.

.egie: Victor Sjöström.

Sammanfattning av innehållet..

Sven
Och har hustru och ett litet barn.
- Pojken har plötsligt blivit Sjuk.
Han lämnar arbetsplatsen hals över

huvud och skyndar till läkaren, som.5

på hans begäran följer honom hem.

Doktorn lugnar emellertid snart
de oroliga föräldrarne. Det är in-
gen fara med barnet.
mannen förebrår honom att utan lov
ha lämnat sitt arbete, Nilsson för-
klarar orsaken, men slutet blir,
han blir avskedad.

Dessförinnan har emellertid en li-
ten
kommer att öva inflytande på. sten-
arbetarens och hans familjs liv och
framtida ställning. .

Det är under sprängningsarbetet..
Dynamitladdningen har blivit ned--

stoppad i spränghålet, Nilsson har
påtänt stubinträden och alle man
avlägsnat sig, då. en liten gosse när-
mar sig det farliga stället. Med
barnets nyfikenhet vill han under--
söka, vad som1 brinner i berget. Nils-
son: störtar fram och lyckas rycka
honom :Åbort .JA-frän .bergets närhet.

Meii det ärihög Itid,--"":ty"i nästa ögon- f
blick brakar det löst. - Pojken är

bankdirektör Hogardts barn, och
när denne av sköterskan fär veta
vad som hänt, beger han sig själv
ut till arbetsplatsen för att tacka
den man, som räddat hans barn.
Så. gär en tid.
otur. Det återstår intet annat än
fattigvården. Där lämnar Nilsson

Nilsson sprängarbetareP

Arbetsför- I
att

episod inträffat, som senare1

Nilsson har haft-

sin hustru och sitt barn och begiver

sig ännu en .gäng ut på språng efter
något arbete.

På. sin väg förbi välståndets kvar-
ter skädar han genom ett fönster en

för honom främmande syn; lyxens I

och rikedomens interiör. Han stan-
nar. Olyckan och Ibitterheten. före-
na sig hos honom-till ett beslut att

bemäktiga sig något av överflödet.V

Så. kliverhan försiktigt in genom
fönstret. i Men han blir räddad
frän att bega en dålig handling ge-
nom barnaövgons makt. Han har all.-
deles ovetande kommit in i bankdi-
rektör Hogardts hus, och framför
sig ser han tvenne barnaarmar
sträcka sig emot honom och han hör

en späd röst som säger: "Ärfdet
du, farbror! Nu skall du komma
och leka med mile - Han igen-

känner den lille pysen, som han en

gäng räddat undan dödsfaraf. -,- Dä-

Nilsson vänder sig om för att åter
smyga sig "bort ser han en re-
volver riktad mot sig. Men den lille
Eugen räddar äter situationen.
"Pappa får inte, göra farbrorn nå-

,.got illa", säger ha11,j?fdet var den
- farbrorn7 [so-nr räddade "Eugen från " f.

177

det brinnande berget

Så förändras scenen. Nilsson be-
rättar för direktören om sina olyc-
kor, och denne, som är glad att änt-
ligen bli i tillfälle ätergälda sitt
barns räddare, låter hämta hustrun
och. barnet frän fattig-vården, sörjer

för dem och skaffar mannen en god i

anställning.

BARN ÄGA . TILLTRÄDE.

ooooooeoooooooooooooeeoooooo

Föräviéntngar allvafaagar från lite-1,30, 1,304 och a-1o,so e. m.l

B-iljettpriser: 50 öre 1 :sta plats, 35 öre 2:dra plats. Barn under 12 är
15 öre, under 15 år 25 öre. I 1

Köp kupongpiljyeuer iähyäften om 10 stycken; .. Andra plate17 kr." 21:60,

Första plats kr. 3: 60.

 

Luleå-"1916. manarnoiakaa i

stund

 

1?

ä 999 We? v

993
: i

f91 .Ö1 få? Qaq

0,

ir 1 q" w 10

x".

1

f.10.10-1,.,f.1f.1f.1fg1t.1f.1f.1tg1fa1 fe1,.1f.1 f.1f.1f.

0,

VÅND-l.

.fran

.H

å

G)

 
 

0.1f.1f.1f.?fg1

 

   

?.1 9.1 (-1001 091 991 991 l0.1 f.1 0.1 0.1 0.1 f.1f.1 

årgångar enig-wåråeå

90A

 
 
 

få90"..Towe".fåfoffoW-åfåfovåfo"

ÅÄPÖQ1tio-1,.1f.1f.1f.1f.1f.1..1à10.1.910.1f.1f.1,.1f.1,.1f.131i

Information

Title:
Odeon
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain