#1331: Odeon

I 3)

:Gas-aelaéoeàclnloååmmbsiaeouooewuäeia5906009601...ercode-00;sialäoäéuäàeiuänhGain-1460050;eln-nkeäGlobe-JGJQJLUMOJGQdåGoéoiébéaåälhlhåéuaaQaeeasäéäcliäeoåénä

.JQÄMQJLUM-.aåa

C91,

-  .weir-.Wàeleååaåochéaäà6519000dåGit-aeinäeàuio

 

 

Program Y 
. Lördag-Söndag den 20-21 Maj

000090

Messters Journal Nzo 12 A -

lungiraubanan i Schweiz -

Det .är lång väg till Tipperary

LUSTSPELSSUGGES I TVÅ AKTER av VITAGRAPI-I.

FÖRSTA AVDELN INGE N.

Miljonären Holmes tillbringar vin- I

tern tillsammans med sin dotter .Lily
på den fashionabla rekreationsorten
Lakewood. Lily är en vacker, glad
och ganska bortfjäskad flicka, som
flitigt uppvaktas av unga kavalje-
rer, men som ännu icke låtit fånga

sig.

i Så anländer en dag till Lakevvood .

en gammal vän till. Holmes, farma-
ren Hiram Gore från Nebraska. De
båda vännerna bliva förtjusta över
detta .oväntade .sammanträffande
och börja debattera, vad soln hänt
dem sedan de senast sågo varandra.
Gore omtalar, att han har en son,
som efter några års universitetsstu-
dier rest Europa runt-och nu slagit
sig ned på farmen för att bli lant-
brukare på fullt allvar och Holmes
å sin sida. berömmer sin vackra dot-

"ter Lily. Han sänder efter henne

och presenterar henne med stolthet
för sin vän, soln genast finner att
hon skulle bli ett lämpligt parti för
hans son. Han meddelar sin väll
denna plan och Holmes tycker för-
slaget är gott.

-Men unga fröken är av annan :me-
ning. Hon har fått för sig, att unge
Gore är en obildad bondpojke och

att Gores lantgård är-helt obetydlig. ,

Hon beslutar därför att göra ett ell-
vist motstånd mot pappa Gores för-

d slag. Denne får reda på unga frö-

kens tankar om hans son, underrät-
tar honom i brev härom och ber ho-
nom resa till Lakevvood för att få
flickan på bättre tankar. Unge Gore
har inga funderingar på giftermål,
han föreställer sig attnililjonärsdot-
tern är enbortskämd docka och be-

. bakom ljuset.

slutar att förstöra hela giftermåls-
planen genom att uppträda, som-en
riktig bondtölp. -
ANDRA AVDELNINGEN.

Gore och Holmes ha begivit sig
till järnvägsstationen i bil för4 att
hämta den unge mannen, men på
vägen går bilen sönder och de hinna

ej fram i tid. Unge Gore lyckas där-v

för träffa fröken Holmes, ilman pain-
porna återkomma, ocli han utför nu
sin krigslist. Han har klätt sig och
uppträder som en verklig tölp, som
narrar hotellets alla gäster och upp-
passare att skratta. Den unga frö-
ken å sin sida" har gjort sig så an-
skrämlig som möjligt. Hon uppträ-
der dessutom mycket nonchalant,
störtar i sig likör och röker cigar-
rett. De unga få stark avsmak för
varandra och meddela detta för sina
respektive fäder, sedan de förut i
hast kostymerat om sig för att pap-
porna ej skola förstå den krigslist
de använt.

På kvällen är stor bal anordnad
i hotellet. Både fröken Holmes och
unge Gore bestämma sig för att dei.-
taga och att nu, sedan det i alla fall
ej kan bli tal om någon förlovning,
uppträda i sin elegantaste skepelse.
Det blir angenäm överraskning å
ömse sidor, då de sammanträffa, och
de få en verkligt rolig stund tillsam-
mans, när de nu upptäcka att de på
liknande sätt sökt föra varandra.
De finna snarttatt

pappornas förslag i själva verket ej
var så oävet Och skynda sig att med-
dela detta åt gubbarna, som redan "
råkat i gräl, emedan deras barn ej
passade förI varandra.

  

Filmsroman i 15 stora episod-er ,
av Trans Atlantic Film Co. - 

   

FEMTONDE EPISODEN:
Första avdeIningen. Hinduernas hämnd följa tempelrövaren.

Dore, som fått reda Åpä att Wil-
kerson och hans följeslagerskaf, fru
Darnell, avrest för att bemäktiga sig
Mästernyckelns gruvor, telegraferar
från Indien till sin advokat i. Kali-
fornien, Everett, att Wilkerson snart
anländer dit för att exploatera guld-
ådern. Dore ber Ever-ett hindra det-
ta, men denne svarar att han ingen-
ting kan göra förrän Dore och Ruth
återvänt. Detta telegram får Dore
ombord på den ångare, som för ho-
nom, Ruth och gamle Tom Kane till-
baka till Kalifornien.

Utan att veta det bevakas Wilker-
son kwoch hans följeslagerska av en

hindu, som alltjämt tror att avguda-
bilden befinner sig i deras besitt-
ning. Han framkallar för dem bil-
derna av den dödade tempeltjänaren"
och av avgudabilden och dessa dröm-
syner hindra dem från att sova om
nätterna och ha någon ro om dagar-

na. Wilkerson ser gång på gångI

framför sig den hånleende bilden av
den hindu han dödat och han börjar
att frukta för sig själv och sitt för-
stånd. Efter en pinsam överresa är
han äntligen i Kalifornien Åoch av-
reser med sin följeslagerska. till gru-

van, där han mottages med största I

köld av gruvarbetarna.

I Annnn nwnnlningnn.Å slutet gott, .allting gott.

Efter framkomsten till gruvan sö-
ker Wilkerson med tillhjälp av kar-
tan upp den av Gallonfunna guld-
ådern och hittar här också guld. .-
Men beställdigt har han framför sig
bilden av den dödade "hindu, soln
hånler mot honom och gör honom
förtvivlad. I ,

Dore och Ruth samt Kane. anlända

nu till Mästernyckelns gruva och-bli

hjärtligt mottagna av invånarna. -

k Wilkerson har i sin upphetsade sin.-
nesståmning haft ett gräl med fru I

D-arnell, Yåt vilken han ej velat giva
något av sitt guldfynd. Hon beslu-
tar i förargelsen häröver att häm-
nas och meddelar Dore, att Wilker-
son begivit sig av till guldådern för
att röva åt. sig så mycket som möj-
ligt av skatten.

Dore begär nu regeringens bistånd
och får till sitt förfogande några sol-

BARN ÄGA. EJ TIILLTRÄDE.
 villmångagiggar;värpvàatwwarang westösrgwpitå

dater, som skola hindra Wilkerso-n
i dennes uppsåt. De rida bort till
den plats fru Darnell anvisat åt dem

och finna där i en hydda Wilkerson h

död för egen hand. I en syn har den
mördade hindun åter visat sig för
honom, Wilkerson har gripit till sin
dolk för att anfalla spöket, men det-
ta har riktat vapnet mot honom. ,
Då Wilkerson är borta är allt
motstånd brutet. Ruth får sin rätt
till -gruvorna erkänd av regeringen
och Dore får sin belöning, när Ruth

. ger "honom sin hand. De fira snart

sitt bröllop och en av de mest entu-
siastiska deltagarna i festen är gam-
-le Kane, som strålar av tillfredsstäl-
lelse över sina skyddslingars lycka.

Och så slutar det hela med att
kärleken dock är mästernyckeln,

Isom öppnar dörrarna till den sanna
lyckan i livet.

 

tulee 1916. :mycken-AB. Nnrrnknnet

 

Q

vawvvwwvwvwwwwwwvw

 

ffärgföre-ieårpoarååàråråräwgofgwgäfbwä040.900Qarpråralwlborgwaqufärjor-orguåråearg cgeoooogcgeqàvå

I 


VÄNI

Information

Title:
Odeon
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain