#1330: Maxim

.is

eåbdänéämiidäwéänihelbeämäämibanniedäudbdindhnibeiådänääe!md!u!bdåedkméämåuéhmibdhnéäeåbdBuéhnibänn!nd!séäuään!bdåb

03

(SMSbdämäbdåuéhnåndämihnibdåméänibdåméhnibdåmdbuibdåméhwåmdämibdåméhmåbdäm!hn!bd!wdeu!ee!néänäbdansk

,I

(DdhmåbdQMSbdhwåmébdåméänåndäbdåmdbdåmébdåuébdåuébd!méb()

   

   
 
  

"J

itä?
i X
x i

 
 

  

t 

MXXX
W

   

 

f--r i , I i
Wii!- V , kr P I l " " --

Telefoner: Maxim 198. Bostaden 193.

nunnan-nunnunnuliun

 

Ililrogmarn
i "Måndag-Tisdag den 22-23 Maj

000000

esà man [änsI

Indiänflickans hämnd

rilmll ut Irinrslrälen

LUSTSPEL I TVÅ AKTER, utgivet av NORDISK FILMS COMP.

1:=:==
-0
:-
M
III-lb
f:
q
-1
-

Grosshandlare Beehs son har un- i
der en lantvistelse lärt-känna den
unga uppasserskan Karin och blivit
förälskad i henne. Olyckligtvis koni-
iner en av hans faders handelsresan-
de, den lille fule Beermannl till Sam-
ina värdshus. Han ser Karin och
tänker göra en. erövring, men han
upptäcker. snart att han. blivit di-
stanser-ad av chefens son.

För att bli kvitt rivalen skvallrar

- han för chefen, som ögonbliekligen
i hemkallar sonen. Karin är förtviv-
lad. Hon förstår, att fadern skulle
ringakta henne och aldrig giva sitt
samtycke till en förbindelse mellan
hans son .och Iuppasserskan. Hon "ar
ju blott en simpel bondflicka. Men
hon vill bli en fin dam, hon vill "stu-
Pdera till storstadsdam". Följaktli-
gen tar hon ut sina sparpengar och
reser ut till storstaden. Y

Dar är hon lycklig nog att bliva
bekant med en fröken Hoppensaen
-- en lika rik som god-hjärtad dam,
som fattar intresse för den unga da-
inen och förser henne med en garde-
rob, som var värdig en världsdam.

Därefter reser hon med henne till
badorten Neubrunnen, där hon vet
att grosshandlare. Bech och hans son i
listas..1 i - i -. f 1

Grosshandlare Bech, som ju ej
känner Karin till utseendet, blir ge-
nast häftigt :förälskad i den elegan-
ta unga flickan. Han friar slutligen
till henne. Hon Iitsar sig hysa in--
tresse - helt visst ett osjälviskt in- v
tresse - för hans son och uppsätter
som villkor för att bönhöra gross-
handlaren, att han skall giva Poul
lov att gifta sig med vem. han vill.

Den olyckliga grosshandlare Been
underskriver, intet ont anande om
denna förbindelse. Men Karin och
Poul triunifera och det är slutligen
intet annat att göra för den stac-
kars grosshandlaren än att hålla
god min i dåligt spel och muntligen
bekräfta den tillåtelse han redan gi-
vit skriftligt.

Men sådan "ar ju världens gång:
de mera klokalura alltid de mindre
kloka. 4

 

BARN ÄGA VTILL-ramar:.l

eeeeeooooeoeoooeeeeeoeeoeeee

Biljettpris: 50 öre 1Tzstai pl., 35 öre åzdra pi
i I Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre.

:KÖP KUPONGBILIIWETTERIHÄFTEfN0M108TY0KEN:

Andra plats kr. 2:60; Första plats. kr. 3:60.

Förevlsnlinigar Måndagar-Fredagar Vkl. o-m " e. m. 11Lördagar
M. 6-11 o. m. Söndagar kl. 3-5 och 6-11 e. m.

 

Luna une. Tryckeri-A3. Numrenet

1

0.10.10.10.10.10.1M".1W0.10.10.10.10å0.10w0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10910.10.10.1Q10.10.10å0.10.10.10.10Q10.10.10910.10.1091k1090530910.10919 0.10.10.1 0.1 0.1 0.1 0.10.1 0.10.1:s1 0.1 0.1 091 0.1 051 0.1 0.10.10.10.10.

159därqinhpeapegtdinnpoäiqgeqäpwäpqäpqgqungpogpqapqgunpmäpC)
Nio I vann:

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain