#1327: Maxim

0
Q
å
ä
ä

f

..
g
å
g
g
g
få

å
à
ä
à
à
2
à
à
ä
ä
à
9
å
2
à
2
2
ä
e
-z
-g
2
å
-g
à
2
à
å
ä
ä
-2
e

ä
"ä
2
få
ä
42
ä
2
ä
:i
12
2
2
2
.3
å
.5
"ä
42
ä
-g
å
-z
-2
-2
c
få
O
O
O
O
I

O

Ö
Q
Ö
q
J
Q
I
Q
J
Q
0
Q
Ö
Q
J

o
Cl

0éwåuàdbémhdbåuàdbéhdbéwhdbéi.

  

81
2;
:2"
10

Bm x
s-Ätåtw

W

xx

x

8,. 6293199

s

 

 

 

tProgram

Lördag-Söndag den 6-.-7 Maj

000000

Pallrs Urhuiuumal nio

 

DRAMA I TRE AKTER.
Regie: PAUL OTTO.

Dorritär enda barnet till Doktor Martinson, vars
fru dött för nägra är tillbaka. Martinson beslutar att
gifta om sig och därigenom skaffa Dorrit någon, som
kan vara i moderns ställe. n

Hans val träffar en änkefru von Wartburg, som själv
har tvenne döttrar, Glarissa och Gertrud. 7-

Men -Dorrit fär från första stunden antipati och
misstroende för sin nya mamma. - Fru Martinson för-
stär icke barnet, hon finner endast fel och ett halsstar-
rigt och torftligt temperament, som enligt hennes me-
ning bör kuvas med stränga medel.

Så förgär tiden. Dorrits ställning blir allt svårare.
Hon behandlas av sin nya mor Och dennasrdöttrar me-
ra som en tjänsteflicka än som tillhörande familjen. --

I skolan finner dock Dorrit en smula tröst. -- Lit-
teraturläraren dr Holland är omtyckt av alla, eleverna,
men särskilt pä Dorrits lättrörliga sinne gör hans vän-
liga och sympatiska sätt ett djupt intryck.

Dagarne gå. Julaftonen är inne.

Holland  inbjuden att tillbringa denna kväll hos
Martinsons. I ett brev till doktorn antager han inbjud-
ningen och meddelar samtidigt, att han älskar hans dot-
ter.

Dorrits mot och förtröstan sjunker allt mer. En
djup förtivlan bemäktigar sig henne. - Hon känner sig
övergiven av hela världen. Hon tycker, att det denna
kväll endast finnes en kvar, som kan bringa henne tröst.
Tyst lämnar hon hemmet Och beger sig till moderns
grav. Strax därpå finner den gamla, Hanna det lilla
brev, Dorrit skrivit till henne, och däri hon tillkänna-
ger sin avsikt att lämna hemmet. - Fadern läser brevet.
Hans samvete förebrär honom, och med sorg mäste han
för sig själv tillstä, huru orättvist och kärlekslöst hans
stackars lilla Dorrit blivit behandlad, allt sedan den nya
modern och hennes döttrar drogo in i huset. - Men
nu har han beslutat att kosta vad det vill söka gottgö-
ra sin skuld. I

Den gamla Hanna ilar ut. En instinkt säger henne,
vart Dorrit begivit sig. Utanför träffar hon Holland,
och de skynda bort till kyrkogården. Och där finna de
också Dorrit, hath översnöad, liggande orörlig på mo-
derns grav. - Holland lyfter upp henne och trycker
henne till sitt bröst. e- Det är henne han älskar. - Dor-
rits alla sorger och bekymmer smälta bort inför den
värme, hon nu känner genomströmma sig mitt i kylan.
- Hon känner, att här vid moderns grav födes hennes
lycka. Så blev det dock för Dorrit en julafton full av
ljus och glädje.

 

 

BARN ÄGA TILLTRÄDE.

-OOOOQOOÖOOOOOOOOOÖOOOOÖQ0660

Biljeupris 50 öre 1.-sfa plus, 35 öre 2-m- pl.

Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre.

KÖP KUPONGBILJETTERIHÄFTENOMNSTYGKEN:

Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60.

Förevlsnlngar Måndagar-Fredagar kl. 64-10 e. m. Lördagar

kl. 0-11 Q. m. Söndagar kl. s-s och 6-11 e. m.

i f1 is
GPQWWWWWWHWWWWWWWWMWPNNWWFWNUMFQMUWPQ

 

1Saleh 1916. Tryckeri-A3. Normkenet

thwmuwqurwamwmeuämpquuwmgqwguumåqwquäm;awwmpquåäqääp"a,

wwwwwwwvvvwwwwvawwvvvvwwwwwwwwwwwwwvwvwvwwvvwm

09

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain