#1324: Maxim

ooeoeoeooeoeeeooeooooooceoooooooo"

å
å
i
g
i

 

 

 

Telefoner: Maxim 198. Bostaden 193.

 

IProgram

1Söndag den 30 HpPH

BARNFÖREVISNING kl. 3-5 e. m.

...NO

n "nltlfuss-mannentfua tunna

Ett konsinärs-skämt I

ROI-IGT LUSTSPEL av VITAGRAPH.

sENsArroNsnnAMA I Tan AKrna.

 

Handlingen är utomordentligt klar och spännande, de olika typerna
äro synnerligen väl ätergivna och liera scener så sensationella man
kan, önska sig.

Sammanfattning av innehållet.

G-odsägaren Hallman har sina ägor
gränsande intill, ett värdshus, vars
innehavare har en ung och vacker
dotter, för vilken Hallman gör sin
kur, ehuru med ganska liten fram-

.. eång- .

Hallman har fått ett brev från
myndigheterna, enligt vilket han ar
berättigad att stänga vägen till
värdshuset. .

En kväll, då han, sin vana trogen,
gått ned till. värdshuset för att få se
en skymt av sin älskade, komma nå-
gra zigenerskorlmed sina barn in.
.för att spå och tigga pengar.

Värdshusvärdcn har länge idkat
tjuvskytte och ger sig trots sin
hustrus protester ut även den nat-
ten. Han träffar Anders, som lovar
att följa med för sällskapets skull.
De få syn pä ett rådjur, som värds-
husvärden fäller till marken, men
kort därpå smäller ett skott, som
sårar honom sjalv mycket svårt. w-
.Anders släpar undan den skjutne i
ett snår och undgår därigenom den
spejan-de godsägaren, som återvän-
der hem, utan att få veta vem som
fällt rädjuret.

Hallinan har, då han avskjuter det
dödande skottet, dragit upp ur fie-
kan det brev, enligt vilket han kan -
spärra vägen till värdshuset. Bred-l
vid detta papper faller efter skottet
den tomma patronhylsa, han drar ur
sitt vapen. Dä zigenarföljet på nior-
gonen bryter upp för att begiva sig
till andra trakter hittar den. unga
zigenerskan, som kvällen förut spåd-
de värdshusets gäster, detta papper
och tager det jämte den tomma pa-
tronhylsan med sig.

Ett årvförflyter och Hellman för-
nyar sitt frieri.

Zigenerskan återvänder nu till
trakten och Anders får tydliga be-
vis för att Hallman skjutit värds-
husvärden. Innan han kan begagna
sig av detta bevismaterial, som be-
står i brevet till Hallman, funnet
bredvid den avbrända patronen och
på en plats, som överensstämmer.
med det dödande skottets .avlossi
ningspunkt, utbryter ett fruktans-
värt oväder med åska. Blixten slår
ned både hos Hallman och i värds-
huset, Anders lyckas rädda sin äls-
kade och hennes mor och bär även
ut l-Iallman ur dennes brinnande bo-
stad,-men den senare är då redan
död och Anders sönderriver ädelmo-
digt. beviset på att Hallman dödat
värclshusvärden.

Det är givet att han sedan får den
vackra Elsa till brud

   

   

fånga,

 

 

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Norrskenet. VANDI

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain