#1323: Maxim

J

qi

:Ebsåndäuibdåod!uéhm!bd!u!hm!bd!mdhn!bdåaaäaéewåaeänébeknébdåb

"å
a
db
1ä
få
Eg
få
db
:å
få
få
gå
12
Q.
i?
:
f:
Eb
-2
-3
e
-3
1?
lg
1ä
få
åk
g
få
Eg
få
ät
e
gå
15
g
15
"2
0-,-
a
2-,
a
a
"å
2.-,
"g
a
Qi
-g
Eb
e.

rdbdåmébdåméhmibIébdäuébdädibdhn!bdhrdåmébdåu!bdählbdàv

.FI-9

 

Grå 

 

 
 

mm i
yàwåxnmux:

t .

 

 

IProgranfi

Onsdag-Torsdag den 3-4 Mai

000000

Bulgariens armé

HÖGST INTRESSANT.

 

DRAMA I TRE AKTER av P. LYKKE-SEEST.

FÖRSTA AKTEN.
Kärlek och brodershat.

Ivan och Gregori ha under uppväxt-åren delat ljnft
och lett tillsammans, som bröder höves, och det Var först
när den vackra Katjuscha kom i deras väg, som broders-
bandet brast.

Hon nojsade, till att börja med, lik;I mycket med
båda bröderna, men rannsakasde hon riktigt sitt lilla
hjärta, mäste hon medge att den yngre brodern Gregori
hade företräde. .

Ivan märkte det alltför väl och med mörka ögon be-
traktade han brodern, sin rival. Det blir ett våldsamt
uppträde mellan bröderna, som kommer det heta blodet
att rinna över, och det är endast Katjuschas uppträ-
dande på platsen, som hindrar brodersblod att flyta.

Det är vid gränsen mellan två gamla tiendeland, som
händelserna upprullas. Visserligen har det varit lugnt
en tid, men hatet emellan dem lever friskt och det glö-
der under askan.

Spänningen tilltager för Varje dag och man börjar

öppet diskutera krigsfaran.. Det är därför i en olycklig
stund Gregori hos sin fader anhåller om dennes sam-
tycke till hans förening med Katjuscha. Den gamle
mannen tror knappt sina öron och vredgad far hanut:
"Aldrig Vi livet ger jag mitt samtycke till en förening
mellan min son och en dotter av det land, som är vår
gamla fiende". Å

Kärleken till Katjuscha gär framför allt annat Och
Gregori lämnar sitt föräldrahem och rider i sporrsträck
över gränsen till sin älskades hem, där bonden Sumi
först med butter min betraktar honom, men inför den
unge mannens bestämda och uppriktiga uppträdande lå-
ter sin stolthet fara och ger de unga åt Varandra.

ANDRA AKTEN.
Krigets äskor rulla.

Tvä är ha förflutit. Ovädersmolnet mellan de gamla
fiendeländerna har urladdat sig i en krigsförklaring.

Gamle Potovvski, som med stolthet sett sin älste son
draga ut i kamp mot landets iiende, tänker med bitter-
het pa sin yngste son, som sviker honom och foster-
landet. Den gamle fanatiske mannen retar sä upp sig,
att han trots sin ålder smyger sig över gränsen och

plötsligt för första gängen uppenbarar sig i Gregoris

hem. Och så kommer domen: "Förbannad vare du,
vansläktade son, som svek när foster-landet kallade".
Tungt böjer Gregori sitt huvud och utan att vilja höra
pä hägra förklaringar lämnar fadern rummet.

Och krigets äskor rulla. - - -

För att slippa kämpa mot sitt land läter Gregori
gömma sig under den stora spiseln och Katjuscha ge-
nomlever nägra svära minuter medan huset genomsökes.
PGregori undgär upptäckt, men drängen bortsläpas som
god pris.

TREDJE AKTEN.
Krigets förbannelser.

Det blir med blandade känslor Gregori följer den
växlande krigslyckan, men hans beslut att ej strida
mot eller på annat sätt skada sitt fäder-nesland är dock
orubbligt. Hans liv är dock allt annat än angenämt.
En liten militärpatrull får syn på den unge mannen

" och tvingar honom till. vägvisare., Patrullen blir dock

upptäckt och omringad och Gregori står snart i sina
landsmäns läger som - förrädare.

Ivan är avdelningens befälhavare och, det blir ett
fruktansvärt slag för honom, när han får se, vem den
infängade mannen  Men plikten ligger klar.

När Gregori faller, genomborrad av kulorna, är det
också. slut med Ivans självbehärskning, och förtvivlad
kastar han sig1 ned vid sin broders lik.

Fienden stormar an, Ivan varken hör eller ser, Och
plötsligt hittar en kula vägen även till hans hjärta. -

Under det stridens vågor gå höga när Katjuscha
fram till platsen för tragedien och sjunker förkrossad
ned vid sin makes döda kropp. 7iBed för mig, Katju-
scha", hör hon någon som i en dröm viska Vid sin sida,
"jag har dödat Gregori". Och när hon lyfter sitt huvud
ser hon Ivans förtvivlade blick. - -d -

Med ögon, som ej längre kunna gråta, ser Katjuscha y

vän och fiende bäddas ner i samma grav. I
Och ännu när dagen gryr ligger- hon kvar pä den
kulle, som gömmer de båda bröderna.

BARN ÄGA EJ TIILLTRÄDE.

 

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Norrskenet

 

 SfOleIl

lqpegpqguipqguapegpqguapwäpqiqgquoapqgmgpqguapqiqumap

c!
å
s
e
s
ä?
ä?
d?
g-
ä?
d!
g-
i?
i?
i?
d?
å
s.
d!
E-
s.
g-
ä?
i!
g-
ä?
är
i?
i?
ä?
i?
i?
ä?
d!
i?
i?
d?

å?
r,
i?
d?
g-
ä?
ä?
:Ii
:O
:O
:O
g
ga
:O
:O
:O
:I
:Q
:O
0
E-
g
i?
å,
é?
å"
s
d?
d?
g-
ä?
ä?
i?
g:
:-

qpmgu
vann:

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain