#1315: Elite-Teatern

I.

I I

f. d. Luleå Nya Biografteater.

Köpmangatan 27 (midt emot kyrkan)

 Stadens clcgcrntustc Biogruftccrtcr.

Hvardagar kl. 1I26, 7 och 1129 e. m.
Sön- och Helgdagar kl. 3, 4, 6, 7, 8 och 9 e. m.

P OG AM:

Fr. 0. m. Måndagen den 22 t. o. m. Onsdagen den 24 Febr.

RoDsKrNNETs RrNo.

En ovanligt intressant bild ur indianlifvet.

Tacksamhetspanten. - Rödskinnet återvänder till sin stam. - Rof-
Vet. - Icke tillräckligt. -- Skall hon kunna räddas?

v(60,000 dollars måste lemnas till höfdingen för denna stam i mor-
gon vid midnatt vid Gröna Klippan. Kom ensam och tag din dotter i ut-

i byte, eller ock blir hennes lik det enda du får tillbakamt
Tonga den unge indianhöfdingen, har blifvit tillfångatagen
af mexikanarna-och skall nu med sitt lif försona sina stamförvand-
ters brott mot blekansiktena. Men presten i det mexikanska lägret
är gynnsamt stämd mot Tonga, som aldrig visat sig grym mot sina
hvita bröder, och smyger till honom en revolver, tack vare hvilken
Tonga, snart har återfunnit sin förlorade frihet. Som gengåfva skän-
ker den unge indianhöfdingen presten en ring af fint arbetadt guld.

Någon tid efteråt ger sig åter samma indianstam ut på krigs-
stråt och röfvar bort Mercedes, prestens unga dotter. På ett spjut
hittar man en bit buffelläder,l på hvilken är skrifvet att,om en summa
af 50,000 dollar följande dag aflämnades till indianska lägret, flickan
skulle blifva frigifven.

Det blir stor uppståndelse i prestens familj, som genast hop-
samlar alla värdesaker, indianhöfdingens ring ej ens undantagen.

Den unga flickan har emellertid bundits vid tortyrpålen. Då
hon får syn på sin fader, sliter hon sina band och rusar mot ho-
nom som om hon redan återfunnit friheten. Men Tonga räknar de
medförda dyrbarheterna och finner summan otillräcklig, hvarför flic-
kan åter blir fasttagen och bunden på ryggen af en vild häst som
jagas ut på prärien. ,

Tonga undersöker emellertid smyckena och finner då den
guldring han en gång lämnat presten som tacksamhetsgärd. Ogon-
blickligen skyndar han till Mexikanaren och igenkänner sin räddare. .-
Då samlar ögonblickligen den unge höfdingen sina krigare och sät- 
ter af i susande galopp på jagt efter den olyckliga unga kvinnan. :ff
Efter en vild och äfventyrlig jagt öfver prärierna lyckas de så upp- I]
hinna henne och återföra henne i triumf till lägret. När slutet är 

 

godt är allting godt.

Mannen med vatten--
skidorna.

Bilden visar hurusom en man medelst ett par af honom 
själf konstruerade skidor obehindradt promenerar omkring på vatt- "ris
net. Bilden är tagen på Stockholms ström och åskådliggör klart v
och tydligt konstnärens oerhörda djärfhet och skicklighet på färden
utför strömmen, under hvilken han utför en hel rad konstnummer.

w allt är Boireau vid. lif!l

-.--.-

Elaka och liutva drömmar.

Vackert kolorerad.

Dragoner ölvergå en tlml.
i Skitferbromvl Angers.

Intressant och lärorik.

forsen.

HUNDEN ocn PrPAN.

Komisk, men särdeles intressant. Bilden börjar med en i
järnvägsresa. En herre sitter och röker, däröfver blir en medre-
sande dam förbittrad, rycker till sig cigarren och kastar ut den ge-
nom kupéfönstret. Han tänder då sin pipa, men äfven den .får .
samma öde. Då fattar vår man en damen tillhörig hund och kastar t"
ut denne genom fönstret. När tåget sent om sider stannar vid .-
stationen, döm om herrns förundran då han utanför kupén finner i
hunden sittande med den bortkastade pipan i munnen. i

Pianomusik.
Hela Luleå till Elite-Teatern!

l - " . 1.-sta plats 50 öre. 2.-dra pl. 35 öre. 3:e pl. 25 ärr.
 Bam resp. 35, 25 och 15 äre.

 

 

 

 

Gefle 1909. Werner Gustafsons tr.

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1909
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain