#1314: Maxim

åwàåwàåwkåmàémàåwémkéwkémhémhdmh0

fx  V
I. :i
O

En

   

ämewmaqmwo

 

 

Förevisning alla vardagar kl. 6-10.30 e. m. Söndagar kl. 5-11 e. m.
Lördagar kl. halv 7 till 11 e. m. Varie förevisning cirka 1112 timme.

Biljettpriser: Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre, .2:dra plats 35 öre.
0138.! Kupongböeker à 10 st. biljetter - 1 :sta plats 4 kr., 2:dra plats
3ikr., lege 5 kr., säljas vid ingången..

 

anwnmmwnuuwnm

1Pro-gram
F redag-Lördag den 11-12 Juni

990 OQO

"Krigsbilder för dagen

Auktoriserad tysk krigsjournal.

Tyska.  i 1:11

En serie utmärkta snaipihots med interiörer ur de hurtiga blåjaekornas
liv ombord.

  
 
 

F rI och kanariefågeln

Förstörcl lycka

Skådespel från Edison & 0:0.

En ihärdig friare I

Italienskt skådespel i 2 akter.

   

Bankir Vernon, som i sin bil just
skall köra till staden, Vinlkar w
sista farväl till sin fru oich lilla döt-
ter och kör såi landsvägen framåt.
Hans hustru star kvar i tankar och
dessa kretsa kring det lilla brev
hon håller i handen. Det ar en. ung
man, med vilken hon flirtat pàl tt
lantstiille, som fattat en allvarlig bö-
jelsle för den vackra unga frun olöh
nu tillskriver henne med bön öm ett
möte i skogen. samma afton., och hof-
tar med att i annat fall taga sitt liv.
Efter meget övervägande beslutar
sig frun för att  till mötet för att
tala förstånd med mannen. Hennes
lilla dötter bliver emellertid under
hennes bertvaro sjuk, 01011 dia horn.
förgaves repar på1 sin moder, ringa
tjanarna efter bankiren, vilken
snart anländer tillsannnans med en
läkare. Vernion finner i sin frrus
rum en del av brevet från Alberty,
och hans angslan för döttern blan-
dar sig nu med szvartsjuka. Dial mio)-
dern kommer helm ropar han till
henne: "Gud straffe dig, vårt barn
är dött", så drager 1han med den lilla
bort fran henrfmet, överlamnande sin
hustru år tjanarnas vard.

Efter den förs-ta sorgen lagt sig,
beslutar sig fru Vernon att uppsöka
sin. man, för att övertyga honom sin
oskuld. Det lyckas henne få reda
pa mannens uppehållsiort och dal hen
anländer dit, är den, första hon möter
sin lilla dotter. Återseendets glädje
bliver mycket stör Koch då herr Ver-
non snart därefter kommer till kan
han intet annat än tillgiva sin hust-
ru,

örörråööéööåö69000&000000990

åwàåwäånååwàéwàåwäåmäåwàåwååwàåwàåmåäwåémàémàåmàém&émàémäéwàémwåmàémåéwkämhåwäåwääwàåmäåmäåwàåwä
155,91 Q., feg to, 0.1 0.10., fa, f., f., 0.100, f., 0.900 f., fe, eeg?aa9.1f.qf.qf.qfegfög f., 099 001 fa, f. .a f., f.,f.1 föga? Q,10.1,.10.,f.. fc, f., f., fo, vi.. 0.1 0.1 0.100, fo, ?99 939 gig-gå ägg

Barn äga tillträde.

Oämàémàéuàåmàéwwém&ém&éuåém&
Q f.. f., f., få f., fo, f., fa, få. f.. r., f., fe. be. f., f., .äs-f., to,

QQQ Po, Faq va? 99? få? få? agä få? 909 gaia? 909 få, få, få, f., fe, f., f., f., 0.,

 

lLuleå 1915. lTryckeri A.-B. Nonrskeneii.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain