#1313: Maxim

4!

Qewwwwååàåwåäåååàäwwàwwåwwåà

 

 

eåeä-gewåääskéesävumäQuàéoàsmouàåseetestereraere-ereeeka

 

. "CX  A :Af I".

    

eewàwwwàåààwàwéwåeea,

läiödköéämibdkhéhhäwdhnäbdääbeåméhmåwdämibdämibdäbdiuéä

 

mmMWW"

   

 

 

" ombinat

Skills] 11111111

 

Telefoner: Maxim 198. Beltaden IW.

tPro...qui-"ana

OQO...

Lustsipel. q

ion "- mys

ÖVRIE NOHHLANDSHELIGANTABTE BIOGlill-AlillllEIVIlER.1

 

FredagfLördag den 11-12 Juni

teriet

MIMISKT DRAMA I TRE Alf! R. Fritt efter A; SWGHIROKAUER.

 

 

eöäbéééeeeeeeeeéeeeeooooöooo

[åiljettprisz 50 öre "(:s-ta pl., 35 öre 2zdra pl.

Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre.

Sammanfattning av innehållet:

Undersökningsdomaren Duvallon,
hans hustru Aimee och lilla dotter
leva ett lyckligt liv i frid oehre.
Duvallons högste chef, domstolspre-
sidenten greve Lenormand, besöker
i Duvallons frdnvam hans hem för
att söka inleda en förbindelse med
hustrun., som dock med indignation
avvisar honom. Kort därefter äger
en fast rum i justitiepalatset hos
Lenormand. Denne öivertalar Aimee
att  sig till sitt privata arbets-
rum, dit redan en ruskig individ av

otvetydilg brottslingstyp smulgit sig1

infi det betalade uppdraget,V att ur
presidentens skrivbord stjétla1 några
viktiga dokument. Då han ser sig
upptälcktJ störtar han .sig-.över pre-

sidenten och dödar honom.I Sedany
. vänder han .sig mot Aåimée, seen un-fV
 der brottningen dock lyckas helskin-

nad undkomlmaf under det brotts-
lingen sjalv sàzrar sig med sitt eget
vapen oeh blir hggande sanslös. Al-

l la komma nu till, och det  ej att

undra pa att deras bestörtning blir
stor, de. de finna sin egen värd lig-
gande döld på golvet.

Vid det föllj ande förhöret Vill den
verkliga mördaren skjutay skulden
för mordet på Ailmée., eeh en henne
tillhörig slejf, som funnits på mord-
platsenJ blir ett ytterligt gravetran-
de indieium. Oeh det nästan mast
tragiska av allt är, att hennes egen
man, som så högt älskar henne, blir
den på vilken lotten faller att leda
undersökningarna Oeh slutligen av
onistandigheterna känner sig tvun-
gen làta arrestera sin hustru .som
misstänkt för mord. Aimées för-
svairsiadvoikat är emellertid överty-
gad Vom hennes oskuld, oeh sedan
mördaren inför domstolen konfron-
terats med vad han trodde vara pre-
sidentens lik, men som i värklighe-
ten endast var resultatet av en illu-
sorisk maskering, utförd .av en
framstående skådespelare, faller han
till föga oeh bekänner. Aiméfes
oskuld blir uppenbarad, och minst
lika lycklig som hon själv  hennes
man, da han åter får sluta sin dyr-
kade, från den förfärliga misstanken
befriade hustrun till sitt bröst.

Barn äga ej tillträde.

 

KöiP KuPONcB I LJETTEH 1 HÄFTENOM 1os1-YVcKENW:

Förevlsnlngarx MåndagaréFredagar kl. 6-101-9.

 

Luleå 1915. i Trvdkeri IA.-B. Norr-skenet.

Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:66. Bar-n- kr". 1:1,0.

m. Lördagar

C., f., f., feg 0., f.1r., f., f., f., ?.QQ, fat.".1f.,fa f., Veg 0010.97.Qf.10.,f., r.,f-,f.1f01 f., f., fe,f.,f.1f.,f., Oo, fa, f., to, f.,à,f.1f.,f.if09 få? 99? fgq 3Q1 70, fa, QQQ pga fe, f., OO. to, QQQQQQQ.1fOQ vag 069 96, få, f., to, vag FO, 0,170? 799 9659 gåä å?

Oraträrgirgwåråtåråråge-råwäqofärgerarowpraearåg
ett vann:

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain