#1308: Maxim

O0000016000soon-osäsoaéaéosloa sOa

...a-.W a av.. av av wa w- w. .www- .w-ww- www. w- wa-Ww-ww-a? W va vara va-.vn-Ja 0.440; sasse: så seaseeeåa sea eget-906.0 så Guinea 0.00 saa 6.; Gas-494090 saa 090090 005 agé ago säs-a sea se: 0000:04 6.0 sgoéo Ge se: :haga age saa sea ewa 060095 saa sense sea 0.4

S

 

 

 

Förevisning alla vardagar kl. 6-16,30 e. m. Söndagar kl. 5-11 e. m.

Lördagar kl. halv 7 till 11 e. m.

Biljettpriser:
0 68.!

Varje förevisning cirka 11]2 timme.

Lage 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:elra plats 35 öre.
Kupongböeker à 10 st. biljetter - 1 :sta plats 4 kr., 2:dra plats

3 kr., loge 5 kr., säljas vid ingången.

W

 

IProgram

Onsdag4Torsdag den 9-10 juni

000000

KRIGSJOUBNAL Nm 22

iåöäsävycken

Drama i 1 akt.

lans sista s el om

 

H

te mot sa

 

Lustspel.

Den un ge slleriffen,  med iir
en lsnlulal tvivelaktig-t., blir skymt-
ligt avsatt, sedan han genom sia
flelgillell låtit eu l)rwo1twtlslling undkmu-
mn. Och Vad värre iir, lmn blir av
JEå-zulern till den flicka, han älskar, ka-
stad på dörren. Då förändrades nd
en gång allt. Browntslingen har näm-

ligen för aztt bättreW kunn a1 fly stulit

j0lllil . 

I flickans kappa., och den avd-aula.

sllkeriffen-frlaren, som] tror att det än"
lmus älskade som flyr skyndar efter
mall uppllinner boven, som tillflånga-
bag-es. Hjälten mot. sin Vilja. blir
berömd för ysin Ibrugyl 01011 åter-får

både flickan1 well. sin slleriff-Vå-irdig-

brud

he ll.

Drama i 2 avdelningar.

Den unga flickan tilllbukalvisnr
med förakt .sin urbeltslglivarelsl, den
rik-e fabrikantens, Yslkynlfligm anbud
Och blir 1snart lalvskedml, lider der
bittnasle nöd och står just i begrepp
att söka: s-in död i vågorna. Du :iidv
das horn alv en. svjölmplben, .som tar

llemlne: 1n ed på en relsen1 till Söderham-

 

öulrua, där det ung-.1, älskande paret.
reder  ett lm. Men även här för-
följes llofn uV den fönsmffldde fabri-
kanten, lslom .sym-ideal 1onda planer mot
hennes .liv och heder, tills 1110111 änt-

llfreln räddas ur hans kilon." och swk ur-
U

1 ken drabbas av en. fruktmmviimal död.

Barn äga ej tillträde.

ö369909060609909990969909090

Bleettpf-lls 50 öre l:sta plats, 35 öre 2.-dra pl.

Barn under 12 år 15 ö re, under 15 år 25 öre.

KÖP KUPONGBILJETTERIl-IÄFTENOMNSTYGKEN:

Andra plats kr. 2:60.

Föruisningar

Första plats kr. 3:60.

Måndagar-Fredagar

Barn kr. 1:10.

kl. 6-16 e. m. Lördagar

kl. 6-11 e. m. Söndagar kl. 3-5 och 6-11 e. m.

 

Luleå 1915 Trvdkeri AfB. Nnrrskenel.

season-.9090000940009;

0010010910,1091091000,10910.10010910.10,10,10,10.10.1 0610010510.1000.10,10,10.10,10,10.10,1 0909009090 090091001091051 03109009106109109a0ea0g109001091031001090001091091091 0Q10Q10.1001090.10010310010910500109 0,106109109109 091 0-0 age 030 ense få en? av 0.10

m0,1061090510910.109100905500910910909091091 0910910010;

VÄNDI

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain