#1307: Maxim

två L.)

vw va veva-a va ara ara ara era ara ara w w ewa We wo va w en 0:09; 59; 090 Läs.) se: nga 94 sea saaéasä saa sea saa maa äga age 04 seaaäa ade age råa aa; e.) 00 Gas-JG; .Pa ewa ega saa ewa 0; 0600 Ga swe se: 012 evaswaegaewa We We awaawa av: mn ewa age ewa ara area ara av:

toes-05.00; eeaaaoege aga ae; ara! ewa ara aga aaa saa soaoaasäohsäsoo

 

 

 

Förevisning alla vardagar kl. 6-10,30 e. m. Söndagar kl. 5-11 e. m.

Lördagar kl. halv 1 till 11 e. m.

Varje förevisning cirka 11l2 timme.

Biljettpriser: Large 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.

058.!

Kupongböcker à 10 st. biljetter - 1 :sta plats 4 kr., 2:clra plats

3 kr., loge 5 kr., säljas vid ingången.

 

?rogram

Måndag-Tisdag den 7-8 juni

:ensam y

ll-ll. Sl. lllll ill till lll lllllll lll

NK) 14.

Eiko jaaa m 27

I Berömda flygare och
deras maskiner

lin min allan n länen är nlinl

Ett dråpligt filmsskämt.

 

nu 

Skådespel i 2 akter.

 

INNEHÅLL.

Doktor Lowe-ill. lever med sin un-
ga, var-lira liuatru Ueeiliie och deras
lilla dotter efttl lyckligt familjeliv 1
l yx och övverflöid. En afton besöker
Ceeilie i sällskap- med en Viiininna en
teatertö-reställning, given av ett re-
sa n de tea te laka p. Bland de
upptrad an d e skadesip-elarn a i gen k ii n -
n a damerna ein gannnial bekant, herr
Burnett, som de efter .tlörelstalln.inW
gener slut uppllva blekants-.kaipea
med. Som ett amatörspektakel iir i
göiningein inom 1""Sociteten", anmo-
da daanleHn-l Burneltt att leda instu-
deninlgien. Vid rep-etitiioinie-rna. föräl-
skar sig" Burnetitl i Ceeiilie, som å. sin
Sida börjat fattas av eittfleyande in-
triiwe1 förr skådespel-arkoinsten. Slut-
ligen gar det darliiin, att låumietit
lyckas övertala Cecilie att lämna lins
och hem för att fly med sig, och livelt
och liiilleit- tig-na 4sig- åit scenen.

Elftelr en längre ti de kringflaickaln-
de på oli ka lantlisortsrsoener. Varunu
(ler (lecilie genom sin aköinliet. del]
talang gör stor lycka., kommer trup-
pen ist-ft en dag till Celeilies egen stad,
där liennes man, doktor lim-Well, fort-
farande iir bosatt. lilan besöker mnk-

 

 

slå. på attonen teatern, där han med
egna ögon tlàr se sin egen hustru
ujirpitriida tillwaanman.N41 med låurnett.
Hon å. sin sida trattas av ett. .Wim-
ningaanfall, då lion upptäcker sin
man i en av logerna. Vid det liärpå
iififraffade hastiga ridfttallet apps-tar
eldsrfnda på .acemein Ä(it-ll] elden spri-
der  hastigt över hela teatern.
Doktor liowell, upptiind av svartsju-
kanis raseri, störtar under den upp-
komna paniken med revolvern i hand
ned på scenen, besluten att Xstraffa
hustruns tömt-örane och nöka, rädda
llenne ur tlamniorna. lill-liter de. stör-
sta anstniinginingar lyckas Vhan. gle-
noni röken och elden tränga fram till
(leeiliesX klädloig-e, 1(liiritrdn han i si-
Sta. ölgloinlidickelt här ut den avfart
brända 1Orc-.li nästan. hal vdöd a lmistrun.
lturnettt, ainnitiftaren till lin-Wells ta-
lniljeolyeka., slonl i den nåidande Yil-
lervallan undlcoinnuit (loktoirns kula,
finner därenrot döden i lågtoriiia., Vil-
ka på så. Sätt förekommit Loiwell i
hans planerade llåiinindakt. Snart
återfinna vi. Celeilie under den. ötni-
maste vård i slitit gamlay lieni, lyck-
lig-t onli VailV återförenad med de aina.

E

Barn äga ej tillträde. 

på., eo, egg 099 fas QQQ väv vag 9949 Vw? i 0 v rg, raw   0.9 f., e., to, f.,

 

Luleå lQlB Trvekeri AfR Non-skenet.

00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 age 00 009)

Q 00 0000 00 0000 00 00 00 00 råa råa 00 age 00 ewa 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00000000 000000 00 0000 0000 00 00 00

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain