#1306: Maxim

(OPe så .Pa 6.: saa sea sea 0.94 saa saa säs så saa säs-e sea enas-a soc 0.0 boom

OO

25

sea-.aseasen-aéueaéasiaéa1940440;sååanéane-PaéasåsQesanQaeeeeOe0060saugasouaa:Oasoueasoas-aseo Gas-osQos-aéeseeseaéeseasåå;04eCaénOuOQ-éaéuäe eeaåueeeaeseneesäeeäeseeeåeeåeegseäesåseåaaeåeseaoä

wcädbsibsfasgapuoa

 

21.

in.

26.
27.
.28.
29.

30.
31.
32.
34.

35.

 

 

www-N wmmàxåås

Q

 

 

Förevisning alla vardagar kl. 6-10,30 e. m. Söndagar kl. 5-11 e. m.

Lördagar kl. halv 1 till 11 e. m.

B i ljettpriser:
088.!

Loge 60 öre,

1 :sta plats 50 öre,
Kupongböcker à 10 st. biljetter - 1:sta plats 4 kr., 2:dra plats

Varje förevisning cirka 11]2 timme.

2:dra plats 35 öre.

3 kr., loge 5 kr., säljas vid ingången..

 

Program

Söndag den 6 Juni

600000

Messters journal nzo 5.

BASTEI

Aneheilm Hirschs hem.
Ful-stenen portnätt.

Ett. möte i sekten Sidi-Ben-Said.
RyktetX om utvisningsofrdern.
Ett möte utsättes till UBjörn-
kllyftan, ".

A-nshelm Hirsch i sitt hem.

På; verkstaden.

. Kansllåtrns brev.
. Gregor" är förälskad i Judith.

En kraftig- till rättaviisning.

. Brevet.
. Hämndpilaner.

Brevet sönderklippe-s.

. Judith .och hennes fader.
. I HBjörnklyftan,y.

Greg-er anländer,

. Anklagelsen. -
. JIllörI-.äid:mens hus skall stenasy..
. Folkmässfan tränger fram till

Hir-schs hus.

En uppgörelse.

Funst Emanuelo III rider förbi.
Rädd min gen .

Judith har svimmat..

En dröm, som blev veitikligliet..
HNi måste lämna. mitt.v hus".
Avsked.

Minnet av Judith.

Fursten si-isndea1 bud efter Ju-V
-ditlL

Afltomlidyll .

Brevet frainläannas.

Spionen.

Gregioli- skyndar till präster-ska-
plätt.

"Judith  tnrstene 1älskarin-v-

H

låta. .

 

86.

 

Skådespel i 3 akter, 10 avdeningar utgivet av Nordisk Films Gompani.

HHan måste ställas Iinför sek-
telns domstol , , ,
Om natten.,

. Hirsch slälpus ur sin säng".
. Huset glelnolmsökes.
. Brevet.

. I församliii-gshuset..
b . Ett Val..

. Följande dag.

. Judith hols furst-en.
. Käiilekslycka. i

. Utvisnin gsordern..

. Judith iir ensam.

. En tung- vandring.

Ett återseende.
HDu måste hindra fursten att
iindersskriva . . .H

l. Hen nes förböner.
. Fursten sönderi-llvei- utvisninge-

ordern .

. Räddade.
. Kanslärn underrättas.

Glädje bland mästerskapet.

. Mötet. pà. "Vita berg-et",

De upproriska nalkas.

. "Vägar du följa mig?"
. Flurstens avskedsbrev.
. Flykten.

Bland bergen.

. De upproriska intrånga i slet-

tet.

. Fursteins brev finnes.

. Vid gränsen.

. Räddade.

. Hän möt ett nytt- liv.

. Urtviisningsordern utställes

. De. :land-sflyktigas ändlösa Ika-

ra.. . .
Utan flostenland.

WWWWWWW

Barn äga ej tillträde.

egwgwowgs egeegeewsegwgwgngäsegeegwwwgwés egwprewåqe

 

luleå i1915 Tryckeri A.-B. Nnrrskehel.

9 10 10 i? OC 10 i? 10 9? Q! i? 1? 10 99 "99 10 i? 10 1? 1? Ö? 10 if if if 1 10 10 104.? 9? 90 93å9 Q? å? i? 0 if 10 if 1731?.if 9199.90.90 10910910307-90 3759? 1? i? 1 0.1909791791?.1091009f693.90.10910910.10.17.10.90.10f? 0999.; ?ä??å3s?&åäää?äå äääfoQ
00.0QO-.OGOOQOÖQOIQIOQOOOQ C. 00 OååOOOIO, O. I .Q 0,0

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain