#1305: Maxim

O

 soaeåaeuasgöséaåoögaeéeeaaeöadwedaaåeeeaseaeoassoakåasoasao

 

..-I-a...-

A l
y, . xfxmåxàåxm

 

 

.ÖVRE NORRLANDS ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

Telefoner: Maxim 193. Bostaden 193.I

 

. ÅProgram

Söndag den 6 Iuni

BWO...

(lll. SV. llll ll Häll lll llllllllllll]

Nzo 14.

 

Ei o- al :1:0 27

lll] lllllll lllllll el

,-,.- W .W-

el lllllllll ll lllll

Ett dråpligt filmsskämt.

lll

 

skådespel i 2 akter.

INNEHÅLL.

Doldnr Lowelll lever med sin dn-
;rn, Vackra lluslru (feelliey nell deras
lilla dlolller (dt lyukligl. familjeliv 1
lyx well överflöd. En afton besöker
Cecil-ie i sirlllskzqr med en väninna en
lenterförestiillnjngl, given av ett re-
sa. l lde len J(er sillllisvkn p. lll u n d de
ufppltriidande elaådeslpelnrinzr igenkän-
na damerna. eln gammal bekanlt, herr
Burnellt, som de efter föreställnin-
gensl slulv uplplivu. lvelinnllslkalpen
med. Som ett anna.lörspektaliel är i
glirningein inom "Snfuitelenfz 11111110-
du1 damerna. Burlnellil att leda instu-
deninlgren. Vid repel-ltilolnlerna föräl-
skalr dig" llurnett i Celeilie, som fl sin
sida börjat. fattas av ett levande in-
l-råilsse för skfrdesplelarknlnsten. Slul-
lig-eu grå]- drel. dill-hån, allt Burnel-l
lyckas; övertala Ceeiliei att lämna hus
mdr hem för att :fly med sig, ocl] llelt
nlcll llrflllelt ägna 1sig ill. scenen.

Efter en längre. tids kringfluelmn-
de på. olllika laalfllslolrlfnlseener, val-un-
der Cem-lie genom sin skönhet mh
talang guör stor lycka, kommer trup-
pen relä en da Jtill Ceriliee egen stad.
där hennes uran, dokmr anell, flm-l-
fnlrmnle iir lrosnll. Han besöker milk-

slfl. på nllnnen lenlern, där lmn med
egna (lig-ml får Se ywin egen hustru
uppträda llllnallnnlunh4 med llurnell.
Hon fl sin sida. trä-ll"an av ell. sviln-
ningsmlfnll, då lmn upptåir-ker sin
man i e-n av log-erna. Vid dell llärpfl
inflréiffude has-liga riddfnllel uppstår
elldswåda plä. arealen, nell elden spri-
der  lmstigdv Över lleln leallenmn.
llwlztryr Lowell, upplländ av svartsju-
kzms raseri, störtar under den upp-
komna paniken med revolvern. i hand
ned på. scenen, besluten alt .straffa
hustruns förrförmie O-(Ill söka, rädda.
henne ur flanlmm-nn. lillfte-r de stör-

. Sila. ansllrlängrnruvgzrr Lyckas. han ge-

nmn röken. (null elden tränga fram Jvill
Ceeillesy lilädlorg-e, därifrån han i si-
eln. Ögonblieläelt blir ut dell svåml-
brända. 1(ll-ell nästa-:n halvrlömla lmlsltrun.
Brunell, nneltiflnrell Jtill Lo-Wellls fa-
nriljelollyeka., slgm i den rådande Vil-
lervnllan undk-nlmmit doklolrns kula,
finaner därenrofr1 döden i lång-brun, vil-
ka på. så Säll. förelmnuuil Lowell i
hans planerade hämndukl. Snarl
återfinna Vi (ler-.ilie ulnder den. önl-
nmste Vård i sitt gamla. hem, lyck-
ligt (lr-.ll Vid ålerförermd med de sina.

 c.. fo, ha 0., v 903 v01 Q,  ä? 20.9 (eg egg 9349 QQ gaq eg? gå? gå? Ge, 9.6 vägg-a? gig? gå? 9,99 939 999 fog feq 999 7.1 to, fega ga, 9.1 0.Q eo, toa me, 909 faq fe, fog f., Q.,r., r., f., Fägwänå åäå Wålå gå? åwq få? 399 091 G

wwwwwwwwvwwwww

Barn äga tillträde kl. 3-5 e. m.

QOOQQQÖÖQööQåQåQQåöéåQööååöå

Biljettpris: 50 öre "(:sta pl., 35 öre 2:ara pl.

Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre.

KÖP KUPONGBILJETTER l HÄFTEN OM 1OSTYGKEN:
Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.

Förevisningar Måndagar-Fredagar kl. 6-16 le. m. Lördagar
kl. 6-11 e. m. Söndagar kl. 3-5 och 6-11 e. m.

ånga dee see den age där sea age ego se: eg: eaa sea era ösa saa noe ånga 604296919 än saaeee dåd egeaeaeoa eeesgeaea sååå dee ewa age när db dödade än  år: äga saa 6.0 1966006906 så öga taeegé eåe år tea 09696 19! eåé 596 tee eaå agé äga-84 eeååålgå då egä år? eae eåe avge: öde år agé

:00.10,10,19,1tower;eéàearawaerår-.1199490009 0.10., cos ro

o 935 väv gg? 99.? åå? vag fav 9533 få? tåg 9 "599 099 0.9 fog 90, f., fog 0.1 fo, v., 0., Q

VÄND!

 

Luleå Llflllä Trvr-lceri A iB Nnrrskenet

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain