#1296: Maxim

å
- å
å
z
z

Varje förevlsnlng elrka 11.]2 timme.I

OBS-l

OQOÖOÖOOOQQOO...0000060600Qöéåéöééöéååé

Nzo 4.
l. Kmiglsnylieter" finn. västfifonten.
2. En pmvilslorislk bra barr byggts av tyskarna över Matias på1 förvå- I
nande kort tid..

3. Det av tyskarna tog-nn .fortlet vid Atnlylles.

4. FOI-tens" lämnmendnnits kgfztv, befälbzwnren Sköt  -fllå han såg; att
11 försvaret vnlr fåfängt.

5. Blick från fomterts; brölstvärn.

6. I Kassematteriinn..

7. :Folntets kanoner.

8. Berlin. RÖ(ln-korsebundam sändas till fronten.

9. Österrike. Unge officerare utbildas och levitra. fnmnln trohet.
110. Rumänien. Konung Olai-ole begTavning.

11. S. M. Konung Fredrik August III besöker för första. gången sinn

soldater i fronten.

 

Det lilla arnets
aftonbön

Ett drama från Västamerilkgs nybyggarodllsltnllkt..

lll ll l Ulll Ulll lll llllSllll .

 

Program Fredag, Lördag, Söndag d.

 

qqumwwmquu

Mens l. slmnnl (Gå

 

 

Biljettpriser: Logo 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.
Kupungböckor à 10 st. biljetter w- första plats 4 kr., andra plats 3 kr., loge 5 kr. - säljas vld lngången.

18, 19, 20 Dec.

sten från den

andra världen

Slkådleepel i 3 akter av Glam Vielbig.

CLIO"

5319:"

12.
13.

11.
1-5.

16.

AVDELNINGA R :

I tuktlmset.

Fån gens frisltninl.

30 långa år lnnle Fredrik
Blaske tillbringat i tukthuslelt.
Om natten.

Han :sier den förbrytels-e, som
brakte honom innanför tukt-
huselt-s trölslklel.

I drömmen ser han också hur
modern dog i .sorg över .sonens
brott. V

Mongiolnbönlefn .

Ingen Var vid andakt-en så in-
träslsenaid :Källorna-le som Fredrik
Blaslke.

Prästen ufppslölkei- Fmedmik Bla-
Slke.

Hos fängelsedirektöneln.
Prästen överta-.lar direktören
att utvälrlkal benådning föl.I Fre-
drilk Blaske.
Nådennsökningen. har
jlnlte.

Åter i de gamla klädennn".
Fri.

Han får npllysningnr om sin
modlens gnav och systems bo-
stad.

Den gamle fången slet för för-
sta gången de modölrna fort-
.slkn ffni nlgfsimecllen .

b-evil -

Barn äga ej tillträde.

 

I

Luleå 1914. Trvckeri .fu-B. Norrskenet,

1.7.
18.
19.
I 20.
21.

Vid moderns grav.

" 71lv örlåt, mo (lery 5 .

Hos systern.

"Jag"1  din bnoldlei- Fredn-ikm.
Gälsten fnån den. främmande
världen betraktas med misetro.
Bortfvisnd.

"Jag skal-l gå., men fönst Vill
jag säga 1er att älven jag; har
pàngolr, som jag förtjänat på.
ärligt Slätt" .

I bitterhet.

Tilllbaka till fängelset.
Fredrik Blaislke knitböjer för
fängelllsleàirekt önen ,

"Världen vill ej kännas vid
mig. Låt Ein-gelset få. bliva
mitt hem alltjämt".

Åter bontvilslalcl.

Fredrik Blnlskle flyr föll män-
niskorna. V

Som ett jagat villebnå-(l.

I skogen.

Hnn bädlclnlr själv en bärlcl :W
Skog-Veins mossa och vissna blad.
Dödsldwömmern.

I, ng- konmneil, 111.01-, jag kom-
mer".

 

A - Am Mm Måååååmåm- 

å
z

9wweGQOWÖQQQnånnnåånåOtnnnåQWQOWOQOOOOQOOÖÖÖQWQQWW9000000000004

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain