#1288: Maxim

eMeQJsQn-.oeououowa sQesewwaåéas-uwåewQasäsinonwaéuåewéuhwgeGas-osäsåéu...was-asfaeäsieeonoatee-:90såååO

Mäéoéuäénee soaeieéaeganesaeeaa egeeäeUuOMWåO

 

 

 

UVRE NORRLANDS E-LE GANTASTE BIOGRAFTEATER.
Telefoner: Maxim 195. Bostaden 193.

m

 

é IProgram

Måndag n; 24 Maj (Annandag Pingst)

"Om

lill.. il. lilllllällllllllli llllllllllll lll 12

Italienska strldsv

 

la ler

Synnerligen inträssant bildserie.

Hur man eröv al ll

 

LustSpel.

 

  1 lll i q I!

 

 

EPISOD I TVÅ AKTER FRÅN DET FÖRRA FRASK-TYSKA KREGET.

SAMMANFATTNING AV "[NNEHÅLLET:

Löjtnant Hans i on Bredow är ka.-
valleldofficer och en av de många,
som måste draga ut i kriget. Han
är sin nåldriga modern enda son och
tröst, och grip-ande är avskedet mel-
lan sonen och modern. Hon ölver-
lämnar till sin. son en gammal me-
daljong, som hon själv .länge burit,
att aiv honom alltid bäras som en
talisman under kriget. Han brinner
av längtan att snart få pröva en dust
med fienden, och beledsagad av mo-
derns lyckö-nskningar om hans snara
återkomst i som seg-rare spränger
Hans bort på. sin sprinlgare.

Snart återfinna vi vån4 hjälte på
slagfältet i det tätalste kulrägnet i
spetsen för sin lilla avdelning. En
fientlig lflörpost angripes, och härun-
der blir Hans sårad av en fientlig
kula. Han blir inlagd på, ett provi-
soriskt fältlasarett, och han vårdas
på det ömmaste av relgementsläka-
rens dotter Marie, som tjänstgör
som sjuksyster. Vlelckor grå och un-
der tiden har Hans talelnsamhets-
känsla. mot Maria övergått till kär-
lek, som även blir besvarad. De håh

da hau genom krigets faser samman-
fTörts och älska varandra. innerligt.

Hans meddelar brevledes .sin mo-
der den stora nyheten., och hon glä-
der sig åt förbindelsen. Sedan älven"
Marias fader lämnat .sitt medgivan-
de eklateras förlovvniniglen.

Snart måste dock Hans åter ut i
fält. Han hade knappast hunnit ut-
om synhåll, förrän skott hördes..
Gripen sv en dyster aning1 rusar Ma-
ria, bort Yi den riktning, varifrån
skotten hördes och träffas nu av det
sorgliga budskälpet, att franctirörer
överraskat Hans avdelning, och Matt
Hans blivit livsfarligt sårad och nu
befann sig i dödskampen.

Maria ilar till platsen, och den1 dö-
ende hinner kneppt att lämna ett
sista- uppdrag och säga- farväl till
sin fästmö förrän1 han utandals sin
sista suck. Uppdraget gällde att
sända modern en sista hälsning och
till henne över-bringa medaljongen,
och det lilla dramat avslutas med att
Mariey också fullgör det givna. upp.-
draget. Överväldigad av sorg- sjun-
ker modern i Marias armar.

Barn äga tillträde.

(NN.OQNNWOOäNNNOOQNNVGOdNNåOONNVO0

Biljettpris: 50 öre tzsta pl., 35 öre 21clra pi.

Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre.

KÖP KUPONGBILJETTER I HÄFTEN OM 108TYGKEN:
Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60.JP Barn kr. 1:10.

Flösevwlsnlngar Måndagan-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar
f " i .L.kl.1"6f;-11 e.m. Söndagar kl. 3-5 och 6-11 e. m-

10.10.19 0.10.10.10.10.10.1 0.10.10.10.10.10.Q0.10.ee.e egeeåe-eäeeåebeege een egeeäe erg-e eat egt fee 0.105 04: 0.1 9.1! 0.1 0.9 0.w.ee.e0.e 0.1 0.9 0.1 :är 9909090., 0.9000.1090.10.w.e0.10.10.10.10.10.1 0.310.ee.10.10.10.10.10.10.egwewawaeeåwåeåqw

 

3Gee-asäéuäåumäéasfasäéeeUJsäMQåee-Qeé

i! - Isin! 0.10.e0.10.a0.eeg.t0.e e.10.1004590.10.10.sö
W VV i! .givnnnl

 

Lnle-å  Tryckeri A.-B.wNoa-rskenet.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain