#1286: Maxim

.J

Loa 9.1.4 sea? 0:94 sea så 04 sia 04 5.; contra år ere ere ere ene eöeeåelege ere efe eöai sååå: eget år öga seafsealvsåuaa 1.0.0! se; :94 Leauge sååå) eeeegå seäeee ego-9306194 056.3 6519: sia Loa Linea) t.) teäsaåsaå egåegå såå-19393 egäåeåe nde ere sålänge nedåt? de?

J

(Qcäsäéaéaekéugoé

 

(9)Gas-nävueas-oéaeaesaasgaeääeewaeäoeauäsäseosäs-06404

Q

 

 

ÖVRE NORRLANDS ELEGANTASTE BlOGRAF-TEATER.

Telefoner: Maxim 193.

Bostaden 193.

 

n  giva m

Fredag-Lördag den 28-29 Maj

000090

 

Filmfars i 4 akter av Alexander Engel och Julius Horst.

AKT I.

Notarien Bruinnler, pensioner-.nl,
har efter slutad änibetsimannahanzi
dragit sig tillbaka från, huvudstaden
(ia-h bosatt .sig med sin hustru i den
lilla. välkända staden (nröiiköping.
Men Brunnner finner vistelsen 1
Grönköpiqu min sit sagt träki Allt-
nog, han beslutar sig att då1 ooh då
besöka huviulstaden och uppliva. de
glada minnena. ,

l. storstaden blir han mottagen
med öppna armar av sina 4Vännery
ooh första aftoinen finna Vi (lem sain-
lade på. sin gamla staniwvarieté, där
den vale-lena och glada Fritzi Lustig,
i lVildkatten" I", Vliirzunniners speei ell a
favorit, för spill-an.

lllorgioinen därpå: vaknar låruininor
heinina hos Fritzi. på. snlongsgol-
vet, under diverse täokellsen. För
att ej förråda sin .identitet och bla-
inera Fritz-iii viirdiunans ögon, för-
klarar han sig varaU fliekans pappa,
en förklaring, som genast har till
följd att den godn Vall-dinnan presen-
terar den rara jmpp-.in lfritzis. sista
Veolmråilming. slutande 1);"1 Bli-lzfål
kronor.v Den lycklige fadern heta-

 

. lar oeh ser glad ut.

AiKT ll".

Två veckor senare får Brunnner,
nu lyckligt Loch viil hemma igen, ett
brev från huvudstaden av kompro-
nietterande art, denna gång från
Fritzis Värdinna, som4 her sin vack-
ra hyresgästs hygglige pappa, se li-
tet lbåittre efter sin dotter M fres-
telserna i huvudstaden äro stora.
Fru B., som blivit rörd av 1hrevets
innehåll, beslutar  för att själv
resa. till den stora staden och se till
"styvliarnet". llon" beslutar sig
för att adoptera henne, och tar hen-
ne oeksfi genast med  till Grön-

köping. 77l?appa" får förlåtelse för
sina inigdoinssymfler, och får till på
köpet nöjet se Fritzi i sitt eget hus,
men nu som. dotter. 1

AKT III.

Fritzi Lustig  nu ett helt an-
nat liv till mötes än det glada och
ystra liv hon Varit Van Vid i den
stora. staden.

Hon får lära sig huslig-.L dygder,
laga mat, spela piano och blir även
intagen i Grönköpings "Dygdiga
kvinnors förening". Men hennes
sanna natur förnekar sig icke, och
.hennes fria och -otvungna sätt ger
:inledning till mycket prat och miss--
nöje från de goda, G-rönköpingsbor-
nas sida.

.AKT IV.

I denna akt lIbörjar förveekllngar-
nu antaga en allt nier och mer all-
varlig karaktär. FritziX kan ej i
längden hålla sig i skinnet, och hon
ställer till det ena galna uppitåget
efter det andra. När honY  till
sist ej drar sig för en  vågad kupp
som att från huvudstaden ditlocka
en gain mal bekant, en löjtnant Win-
dig, som för-klädd till guvernant blir
installerad i familjen, när indigna-
tionen inga gränser. Vildkatten har
vuxit de goda Grönköpingsborna
över huvudet, man har inga mer
händer med henne. Och under för-
klaringen "dentlolir oss för svår i
längden här i Grönköping" hemför-
lovas Fritzi till sitt land igen. Hon
får loV att äter-Vända. till. huvudsta-
den, oeh "pappa" får fru Brum-
mers officiella tillstånd att besöka
sin kära dnller en gång i veckan --
ett slutligt arrangemang, somV sä.-
kerligen i hög grad gillades av no-
tfirien Brum mer.

nlwwwn=www wnw

Barn äga ej tillträde.

(että-stöttedödeddåöådtöåeööeöåöö

Brilj-ettprlis 50 öre Insta- plats, 35 öre 2"dra pl.

Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25öre.

KÖP KUPONGB I LJETTER l HÄFTEN OM 1OSTYGKEN:
Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.

Förevisningar

M åndagar-Fredagar

kl. 6-10 e. m. Lördagar

kl. (is-11 e. m. Söndagar kl. 3-5 och 6-11 e. m.

 

Luleå 1915 Trvokeri A.-B Non-skenet.

efng  ene-ändå? age eäsrgig

"3 (nå

ppi;

.f.10..f.if.1f., frågar., fe,f.9 rgsvga 0..,.ifag 7.10., faqu.1,.1f.1f.,...f.,f.,f.1f., GQ? to, f.gee,fngfag 061 ?91Q.,f.1f..f.1qg1 f., få? en? ?aflål ?QQ?Qigpgfåff,fggfequafag 061061791091f.,991..,90,733QQQfgqvggfaffcaf.af.if.sr

å

ess v01 99-9 eat een 091 con 0,1 v09 row -- was rev 0.9 9.9 viråcåqifgråg

VÄNDI

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain