#1279: Maxim

öÖQQQQQQQOO

 

A

eéeéff1

Åå

4 A A 4 A

4A;

ooeaeeeoeaee

OOÖOQödååånöwneneenneeeeeeneåeQååeåw&eOäååOOGöOQeeenneåQQOQQ

.666666666666666660eooooeaeeeeeeoeeeaeeeeaeeeeeeeeeaeeeeeeeaeeeeeeeeee

 

Förevisningar Måndagar, Tisdagar, Onadiagar, Torsdagar och Fredagar kl. 7-10 e. m., Lördagar kl. 6-11 e. m., Söndagar kl. 5.-11 e. m.

038.! Fredags-programmet tillåtet för barn.

083.! Kupongbiöeker å 10 st. biljetter - första plats 4 kr., andra plats 3 ikr., loge 5 kr.

Varje förevisning cirka 11]2 timme.

Biljettpriser: Lege GO öre, 1,:sta plats 50 öre, 2:dira plats 35 öre.

 

ooooöoooooooo

säljas vid ingången.

Program Måndag-Tisdag 19-20 (Okt.

00000

Modärna krigsvapen

n
QÖOOQOQOOQQWW000000000900990

HUMOR! HUMOR! HUMOR!
i 0
Nunnes roddhat
Befän-gda situationer! Skrattsuccés !

 

0000 OQO

 

De två rivalerna

el ler

Den iörälsknde apan.

l-:i-n di-nini triiiiiifei.i.inle framför för
den sköna. Men. o ve. apan bryter
sig ut nr buren 0. de nn följande sr;-
nerna sluta med. att det. lyckliga.
djurets iigrare  blir inspärrad i
buren. .l-ln liten stund lsenare pre-
senterar sig- den förste unge mannen
- nu. fri fl-.in .sin apdritkt - nell
tar det efterlängtade jar-ordet.

James m-li ltill göra förgäves sin
uppvaktning för den sköna. Ellen.
De, bli olijiilpligt slagna nr brödet
av - en apa. Men så. en dag dör
till. Ellens stora. sorg apan .Inch nn
lovar lien sin liaiid alt. den söirn kan
skaffa. henne den bästa apan. Den.
ene unge mannen kläder nn nt 
till. apa. och blir i denna gestalt den
andre unge mannens ålgndel (i. .il-

ltj.
l7.
l8.
lll.

20.

.2.1.
22.
23.
24.

0.:)

 

 

 

gver

Skådespel i 3 akter av Nordisk Films Comp.
I huvudrollen Fru Betty Nansen.

yAVDELNINGAR :

Greve ven Teyen på sitt; rum.
Han har ridit] vilse.
Hästen sliter sig" lös.
Gmlisägarien anin oieh hans

.doltit er.

Det första mötet.

Lat. denna ros påminna edetr om
eidert löfte att komma. på her-
tigiens bal.

En månad senare.

Fästen.

Tvänne älskande.

I tankar.

I olficerskluibben.

På. giiiljarfärd.

Frieriet.

Är (det nu också alla edira skul-
der.

En I(rrevetitel är då inte precis
sia. billig.

Smekni frnaden.

l låing-tansifnll väntan.

l (ttfiwf. .- klubben.

Sk-ffl"i.-ttei titan M :lli- Plialnnn
har lidit eii .stör förlust.
"sk-.ån (in ej giva ua ban-...r nn
din gaxifla r:".i.ninnafJu

.lfreste-ifkan kastar nt sitt nåit.

lllöljand.I dag".

Ariin niin-täcker brevet.
Hon iakttager mötet.
llln uppgörelse.

Barn äga. ej tillträde

 

Lule-l låtit.

vJirvckeri .IL-ll. .Nnrrskem-l.

 

26.

29.
30.
31 .
82.
33.

34.

ii.
is.
46.
4-7.
is.
49.

ötl.

"Jag gifte mig alltså! med en
nell-ing".

Hemma lrois föräldrarna.

"Är det. ett. sätt. att återvinna
din. hustru på. ?"

I det övergivna hemmet.

Gre ven. kapi tulerar.

Utkörd.

Försoning.

Försoningsmididåag- i de ungas
hem.

Greiven iskall deltaga i Derby-
loppet..

Hennes ros.

Ett. föregående lopp.

Starten.

På åskådarplatserna.

Hästen störtar.

Greven. föires till sjukvårds-
stiillet .

Anny kommer till.

Ett par specialister tillkalla-s..
lllr man ska-ll bliva lam för livis-
tiden.

"Visa mig.y din revolver".

llln stnni. bön.

En stund senare.

Greve von Teyen är död.
Anklagnid för mord.

NI e da n d armarna. över] älg-ga .
lflriikiind.

Wf"fqrqrqquql

eaoooeoeeeeaeaeaeeeaeeoeooaoeeeeeeeaeaeeeooooeooooool

méåååa AMÖÖQÖOM  ÅÅAMAAAåaåéMMAMM Å

gm...

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain