#1275: Maxim

Förevisningar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fredagar kl. 7-10 e.

088.!

058.!

Fredagsprogrammet tillåtet för barn.

Kupongböcker a 10 st. biljetter - första plats 4 kr., andra plats 3 kr., loge 5 kr.

Varje förevisning cirka 1112 timme.

QvQQOOGQOOQW

 

m., Lördagar kl. 6-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.

Biljettpriser: Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.

- säljas vid ingången.

Program Onsdag-Torsdag 28-29 Okt. I

Svensk Journal Nzo 12;

Bilder- från Krigsskådeplatsizn i ÖsttzrriI e

Detta är en alldeles nyss anländ,

1. Österrikiska. tru-ppers lag-erliv. 
23. Arméö-verbefalhaxvaren, ärkehåir- Tryka.
ltig- Karl Franz .lose-f beg-iver 4.

sig- ut på slag-fältet.

.e HALVBLO-

.(lffieiii: Aktiebolaget Svenska Biografte-atern, Stockholm.

FÖRSTA AKTEN. Enl avbruten
off-icersbana.

Det iir te-att-rdag-s.. Före-stallnin-
gen å. den kitjser-llig-a operan slkall
snart börja och man sysslar febrilt
zned a-n-ordning-a-rna. för densamma.

lV sin klä-dilloge lag-ger primadon-
nan.. den ung-a. valek-.ra Marianne Ri-
zet-slki. sista. hand-en vid sin. eleganta
toalett. Hon är kajs-:u-stadens för-
klarade favorit och hennes beund-
rare iii-o många. Den ivrigaste
hlalnd dessa iir baron de Waller. som
förföljer henne med sin uppvaktning-
i både tid och -0tid. Hans a-nstråi.ii.g--
ning-ar iiro emellertid bort-lmsta-dle,
emedan Marianne skänkt lsi-tt h jii-rta.
att den. ståtlig-e ryttmiistaren von
Stalll.

De tillbringa en angenäm stund
tills-annnans, men ett ange-laget brev
g-Ör ett pinsamt slut- påy t-re-vna-
den.. ,

Brevet, som ar från en advokat-
firnia.. har följande- lydelse:

Hlrlankit-huset Goldstein & (Ho
har inställt sina betalning-at. Da
Ni med hela ltlr för-mög--e-n-het är en-
gagerad i nämnda firma, är Eder
förlust .av samma tyvärr oundviklig.
val-om vi härmed under djup-t lie-kla-

gande- ansett som var plikt att med-
dela Eder".

.För den unge oifioere-n är under-
i-a-ttelsen. givetvis förkrossande och
det iir endast- ringa. tröst hans vackra
våtnninna kan. bjuda. honom.

Men von Stahl  ej en man. som
late-r motgång-en helt få övertag-et..
Sedan han på- banken ,fåftt bekräftel-
se på fallisementet, är hans- beslut
fa-ttat. Han maste i främmande
land bryta sig: en ny bana.

ANDRA AKTEN. l insurge-nthö-v-
dingens tjänst.

Det är tvåy måna-der senare.

Von. Sta-hl har korsat Atlanten
or-h trampar nu republiken Costa
Malar mark. Dar råde-1- o-rostider

och, regering-stJI-u-pp-elrna ha ofta hår- -

da nappatag med insurgent-erna,
vars alnförare är en viss Janerio.

Plantagengaren Ribera. och von
Stahl raka pa en res-talmant i sam-
språk med varandra. Ribera erbju-
der Stalh] att4 bli förvaltare på1 sin i
huvudstadens närhet liggande pzlan-
tag-e "La- Perla".

Erbjudandet accepterades med
tacksamhet och i Var-andra sällskap
gröt-a. Ribera1 oeh von Stall] färden ut

Ältlåi,.1.ig--il;i. ryssar från slag-et vid 5.

llli-ö-vrade tro-féer. ryska faltkök,
kosaekla-ns-ar och rustning-ar.

Drama i 4 akte-r av P. Lykke Seest.

enastående film upptagen med tillåtelse av arméöverbe-fälhavaren och krigsministelrn.

Fan gin a. kosalokhiis-tar.

(i. Hög-fö-rrä-dare fö-res till avrätt-

till egendomen, dit den. förre hem-
ligen kallats, enär fara var å förde.

Och där möter honom. Sol-ediad.
Rib-e-ras unga., käoka dotter. ett na-
tur-barn. uppvuxen. under söder-ns
strålande himmel .

TREDJFJ AKT CN.
dotter.

Sol-efdad. med söder-ns livliga tem-
perament, är inom kortV djupt för-
älskad-i den ståtlig-e framlingen- från
Norden o-eh söker loeka. honom till
sig.

I den europeiska huvudstaden har
det under von Stahls frånvaro lyr-
ka-ts baron de Wtiller att närma. sig1
föremålet för sina. önskningar. Ma-
rianne har efter myeken övertalning-
gfått in på. att gif-ta sig" med baro-
n-en ot-h bröllopsdaden iir inne.

Under kläds-eln. till bröllopet an-
länder emellertid. ett. brev från von
gta-hl. vari han i kort-het omtalar
var han hamnat o(-h att han vore
fullt nöjd med sin lott, men sakna-de
"en viss- förtjusande kvinna".

Mariannes kåirle-k. behöver .blott
denna lilla påminnelse för att åter
slå ut i full låg-ay ot-h ho-n skyndar
att .riva av sig- den redan påsatta
hrudsl öj an .

Vild-markens:

Barn äga eg: tillträde

Luleå 1914-. Yllnyckerl A.-B. Norrskenet

ni rig-sp] at sen.

De

lscensatt av Viktor Sjöström.

FJÄRDE AKTEN. Två kvinnor
Om ein man.

Mariannes beslut  fattat. Hon
vill uppsöka, sin älskade- i. den fjär-
ran södern. och ståvv vid hans sida. i
kan-ipen för tillvaron. Så fort hon
ordnat sina angerlälg--enheter gör hon
den lång-ay överresan och en dag nå-
gra nnlnade-r därefter aker ho-.n upp
pa planen framför Riberas hus.

Det iir inte. angenäma ögonblick
för von gta-hl. när han plötslig-t- står
ansikte mot ansikte med de båda
k vi nn orn a..

- Förlåt mig", Marianne, bönfal-
ler han, jag trodde- mig- aldrig få. se
dig; mera. "

Ueh Marianne låter sig- småning-
om övertala att höra. på. klia-ns- förkla-
1-i1-1lg-ar. men. Soledad, som ser sig;
föl-skjuten, svar att hä-mnas. och
detta får hon. tillfälle till genom att
ang-ivaL sin. förre fii-stnmn för de
kring-strövande reg-eriners-trupperna.

Det blir -en- kort strid på liv och
död. Von Stahl träffas av e-n- kula,
som strat-ker hon-om död till marr-
ken.. Insurg-e-ntermt, som i dets-alm-
ma på. den futgrande Solediads-y kallel-
se anlända. komma försent.

Och vid frälmlingens. från. norden
lik ligg-a två gråtande kvinnor.

WQWQWOQW önödtåöG-QOOO QQönöwöööö-eötå- WOQöOWQQQQQ- MOQQM WW

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain