#1266: Maxim

l-Jlnu-null-JIIII-ll-ll-u

x

 

låtit.n-lr-ll-ll-ll-ll-lrilrillillilmlilliril silillältålFilEälFltilrillT-llillil

m

e-

 

vlEllllEl

Elli-J

  

U

nanm

P.

Ella

a-

ve.

mmmmmmmmmmmmmme

 

tiil-ll-llilani-loil-:lanHu-nala!nu-u-ll-nnll-JEEIEIEJEIEEEEIDDEDLUEJ

 

 

g-a

70

4.

6.

 

 

nmmmmmmmmmmmmmmmmmmWWEWWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmn

 

Förevlsnlngar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar eeii Fredagar kl. 1-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e.

Fredagsprogrammet tlllltet för barn.

Varje före-visning elrka tå timme.

Bliiettprlser: Lega 80 öre. 1:sta plats 50 öre, nåra plate 8:. är;

.m

Gli-l Kuplngbiioker i 10 et. biljetter -första plats fi kr., andra plats I kr., logo I kr. - sillar vid Ingångan.

f "U

Program Onsdag-Tor-sdag 7-8 th.

 Bil lll

Bland scenerna

Konung Albert tager avsked av
9 :de linjeregementet, som full-
ständigt tillintetgjordes vid
Liéges fall.

Soldaterna, lämna Gare du Nord.

Konungen och hans gteneraler
hålla krigsråd i kung-l. palatset.

General Bonhounne, den belgis-
"ka hal-ens överbetålliavare.

Konung Albert ooh hans två sö-
ner inspektera veteranerna.

Franska officerare i Bruse-el.

må.

v 10.

ll.

12.

f..f.10..f.1,af.,f.1f.1

"06000060

 

nämnas :

Franska torpedbåtar vid Osten-
de.

Uppsåttande av trådlös telegraf.

vid Namur.

Trupper på.  till slagrliirien.y
Scener från fronten. Kanoner
i verksamhet.
Lantbefolkningen bjuder påV för-
friskningar åt soldaterna.
Drottningen av Belgien och
hennes stab av sjuksköterskor.

Enastående sevärdhet.

w

Fader Johns vä ldshus

rå n f

 

Denna film, vars bilder äro smakfulla och konstnärliga, :river oss en
särdeles god idé om de indiska teniplens storslagna arkitekturer.

 

Skrattbiild av rang.

Svensk

konst-ii Im :

 

En historia om föräldrakärlek i två akter.

Skomakaremastare Andersson är
en man med. en sammansparad tör-
mögrenhet och innerlig- sorgM över att
inte Ya. HtinH nog. -

Sonen Fritz. hansy nuldno-sse, skall
bli så. mycket grentilare. Han tår
lite uppfostran ovh så mycket pen-
gar som han vill. vilka han. använ-
der på. nattkatéer, ridhast och andra
eXtravag-anser. Systern Anna får
däremot skäligen litet av faderns
ömhet. I

Skomakeriet ger han. också på bå-
ten för att hans Fritz skall slippa
skämmas för honom, ooh går i lång--
rot-k varje dag. Verkstaden. över-
lämnas till äldste ges-:iillein lång--
kvist. i

Denne vill emellertid ha mer, han
Ivill även ha Annas hand.

Tiden går och gubben. Anderssons

...u-.mmQuinn-...u

Barn äga ej tillträde

I

förmögenhet mer den.

Fadern iir föl-krossad. Vilje-löst
låter han pantlånaren taga vad som
finnes ooh själv återvänder han till
släpet med. portvakterskans dotter
Karin. som Fritz för-fört oleh som nu
vantar ett barn..

I Amerika får Fritz genomgå sam-
ma hårda skola som så många andra.,
men en lycklig; slump hjälper ho-
nom. Hans spade stöterl emot en
petroleumkälla ooh som rik man kan
han återvända hem.

Den gamle håller just på. att pac-
ka. in sina torftigaÅ tillhöriglleter för
att flytta till sval-sonen, då s on en
kommer och på knä. ber honom för-
låta, återfinner Karin ooh sitt barn..

Så kommer lyckan tillbaka. sedan
penninglhögifärden fått sitt, ooh ar-
betets ära. triumferar.

 

:i

lllllllllllllllllllllllllllllmlllllill

 

 

Wellelleletlläiaiäelletelietemineral-llinlan-n-u-nule" 

 

Luleå 1914. Tryckeri A.-B. Norrskemet.

..AntellnlänltatleälslielialllllIlllllllllilwlllllllllllllllIll

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain