#1265: Maxim

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

lilFllllllllllllllIIIIIMEIIIIIIIIIJIIIIIlllllllllilllllllllllllllllllllIIIll-lllllllllillIllllllllllllIIIIIIJIIIIIIIUIIIllllltllllllllllllmlHlllllellllleIEJLEJEHEl-ilmlglllllllllllillIIIIllIJlIlIIllIII-llillIlllllllllllllllllillllllllillIlllllIlEJLäIElEJEIlyLEJEILH I I ELIJLEJEIE]

q

Måndagar, Onsdagar4 och. Fredagar nytt program!

 

 

[lllIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIlllll-ilI-illillilli-llill-illilmlllllIIIIII-llllllllllll"lll-Hill!

 

 

I I lillillirl-ll-ll-ll-ll-ll-lill-il-lmliilml-l i

 

 

 

M axim

 

ÖVRE NORRLANII ELIGANTASTE IIOGRAFTEATER
Telefoner: Maxim 193. Bostaden 193.

 

PROGRAM

Måndag-Tisdag 5-6 Aokt.

oes.:i1112 timmes förevisning, kl. e-halv s, halv s-o, o-halv 11.

lållllllll llllllEl lill lll

Situationsbilder för dagen fräln Tysikdand.

1 Tyskt. fältbageri och tros-s

2. 2 :dra gardesinfanteriregeinen
tet tågar Fi-i-nlliwch-
stras. le .

gen-om

3. Kvinnlig spårva gin skon flirktör
i tjänst.

4. Kaiser Franz-grenadiä rr 1; e -
mentet drager i fält.

5,. Ett fältlasarett iordn in ta l i e s

G. Ett av Röda korsets ambule-

H rande lasarett.

7. Ett tag med flyktingar förpla-
gas. i

8. Underjordislka. järnvägar beva-
kas av lalndstorlmsmän.

9. Röda korset, anordnar över-ill!v

bespisning. En mid lag; kostar

där 10 pfennige

Vårt senaste svenska filmekonsitverk:

10. Potsdam. - Hovdamer förplil?

ga en transport neservister.

ll. Neu-Babelsberg. - Röda. kor-

sets generaldepå.

l2. lilrivilliga. sjukvfirdare instilla-

sig till tjänstgöring.

13. Tyska flottan i Kejsar IWil-l i

helm sv-kan alen .

14. Berlin. Gudstjänst i Hedligs-

" kyrkan med anledningar Franz
Josefs 84 :de födelsedag.

15. Deutsoliwelir i Berlin.

16. Landstormsmän övas i vapnene
bruk av f. d. officerare.

17. Boy-sco-uts deltaga i arbetet
för fosterlan d et.

18. Kokgropar.

 

Tavlor ur det katolska samfundslivet.
Skådespel i fem akter av Sven Elvestad och Martin Jörgensen.

PERSONER:

Änkefrn Gaspard . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . ..

Estelle, hennes dotter . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Arm-and de Mery, artist . . . . . . . . . . . . . ..

Abbé Prevost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Jatlio, Gaspards lnrskaplan . . . . . . . . . . ..

Jean, kammartjäimre hos Gaispard . . . . . . . . . . ..

Priorn i klostret S :t Sebastian . . . . ..

Fru Techerniehen-Larson.
Clara. Wie-th.

Carlo Wieth.

John Ekman.

Axel Wesslan.

Justus Hagman.

Klosterbröder, noviser, präster in. fl.

Handlingen. tilldrafrer sitr dels i en kloster-:stad i Frankrike. dels vid
D ö b
en mondän badort i samma. land.

Tiden: Omedelbart före den religiösa brytningen i Frankrike.

Författareparet S v e n E l v e-
stadoiC-h Martin Jörgensen
har i .sitt skådespel Miraklet skänkt
oss en kulturbild från Frankrike
omedelbart före den religiösa bryt-
ningen.

Ett  ömtåligt ämne som förelig-
gande har i författarnes händer och
framför allt i Victor Sjöströms yp-
perliga. regie behandlats så, att film-
verket framstår som ett. av de ovan-
ligaste, men på samma gång mäster-
l.igaste hitintills. Det är skildrin-
gen om den katolske pre-latens, abbé
Prevost, uppförande tillvägagående

att utnyttja religionens hela makt
till nplpnåendet av sina egna låga.
motiv.

Det är Jolin Ekman, som fått sig
anförtrodd framställningen av ab-
béns hänsynslösa och ränkfulla ge-
stalt. Som de båda offren Estelle
och Armand framträda det populära
konstnärsparet Clara och Carlo
Wieth. Och dessutom stifta. vi Jus-
tus Hagmans bekantskap som fil-
mare. Hans kreation är synnerligt
sympatisk i kammartjänar-en Jeans
parti.

Barn äga tillträde till första förevisningen varje afton kl. 6-halv 8.

Bill-erfpflls 50 öre lista plats, 35 öre 2.-dra pl.
" Kor KuroneliLJEfr-riani HAr-reson io-sTvoKEN:

Andra plats kr. 2:60. Första-plats kr. 3:60. lamm. 1:10.
Barn mellan 12 0. 15-lr kr. 1:60. Gäller för båda biograferna.

Förevlsnlngar .MIndagar-Frsdagar kl. 6-10 e. rn.
dagar 8-11 e. m.

Lördagar och Sön-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mmmwmmmmmmmmmmmmmmmmEmmmmmmmmmmmå

 

Luleå 1914. Trvokeri A.-B. Normk-enet. ,

VÄNDI

[lllllllllllllllllllllllllllllilllllllmllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllIIIthIIIl-IlllllllllllllllllillllllllgllllllillilllllilllllllllllllllllIll!lllIIIIMLHEIEJLEJEJEJLEJEIEEIEJLEIENIlllllllllIllllllllilllllllllllllllllllgllglllllgllålbllHllilllllIllelllllllllllllIIIJEIILIIIllllEEElllllJlllllll-llflllllllllllllllllilldlllllllgl

Hall-IWP-lgmd Hlat-l 95 59"? "ål !N III!!! !N JB" "HDI

 

:weaåoad min .ieäepaid qao .leåepsuo UBS-epqu

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain