#1263: Maxim

eooooeeooeeeeert

 

teeeoeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeoeoo

      

Förovlsnlngar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar oeli Fred- r kl. 1-10 e. m., Lördagar. kl. 64-11 e. m., Söndagar kl 5-11 0 m

OIIJ Frodagsprograrnmet tlllltet för barn. varje förevlsnlng olrka 1 g tlmma.

088.!

Blljettprlser: Loge 60 öre. 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 38 tro.

V.

WW "000606000" WOOOÖOO QQQQOQOQOQOOQ WQWQQW åter WOWWQQW åéååwwéååeå

wumnuwuw

få? Wagfgwfmaf.,f.,f.1f.f

Kuponghöoker å 10 st. biljetter - lörsta plats " kr., andra plats 3 kr.I loge 5 kr. - säljas vid lngånge-n

I Program Måndag-Tisdag   16-17 Mars

Veckans nyheter

Konsrnlm, utgiven av kurdisk ans camp.

PRINSESSHN ELENI-l

ewww

Ett I par nävar

Roande lustspel från Vttagraph.

BETTY NANSEN-film.

Skådepel l 4 akter. Mästerllg lsoensättningl överlägsen, Inspelning! Ett mästervärk l ordets fullaste bemärkelse

    

AVDELNINGARNA :
l. Hennes lkungliga höghet prin- 20. Minister-n ser de bada. 44. Prinsessan önskar ett .samtal
.3655311 Elena,   maktbud- med ministern  l. På natten.
2. En täst på. slottet. 22. "J ag vet att ni älskar den unge 45. I väntan.
8. "Våra trupper Iha vunnit en av- mannen, mlen akta er." 46. Klockan är l.
görande seger vid N-anrbin." 23. En vecka senare. 47. Hon beder för sin -älskades liv.
4. Ett tåg av särade och fångar 24. "Heälp mig att fly." 48. "J ag skall rädda honom på ett
återvänder hem. 25. En själsstrid. villkor. ."
5. Prinsessan upptäcker .sin ung- 26. Prinsessan beslutar att hjälpa 49. "Aldrig Låt honom hellre då
i domsvän bland fångarna. honom att fly. dö".
6. Prinsessan avlägger ett besök 27; Vad hon lade i korgen. 50. Hon gar.
på sjukhuset. 28. Kaptenen får redskapen. 51. Dolken.
7. "Var ligger kapten Henry de 29. Kaptenen har gjort allt i ord- 52. Hon smyger sig ut.
Bersin?" ning för flykten. 53. I fängelset.
8. Prinsessan erbjuder sig till 30. I natten. 54. Den fege.
sjuksköterska. 31. V-akten sover. 55. "Det finns ingen räddning."
9. Vid sju-kbädden. 312. En djärv klättring. 56. "Låt oss dö tillsammans."
10. "N i påminner mig -om en, leom 33. Upptäckt. rf; 57. "Nej, jag vill ej dö. Jag miåate
jag -en gång känt." 34. En strid på liv och död. . .1.: tillbaka till mitt fosterland."
ll. Minister-n besöker den fientå 35. Allarm; 58. Hennes beslut.
lige office-ren. 36. Förföljelsen. 59. Hon tager vaktpostens rock
12. Ministern erbjuder kaptenen 37. Tvanne feberaktiga ögon följa och hatt. . - x t
att få. vistas på slottet. från ett av slottets- fönster 60. Arkebuseringen .skal-l snart
13. Igenkännandet. flykten. I I I v 1 försiggå.
14. Kaptenen uppehåller sig på 38. Gripen. "i i 6-1. Han kysste hennes han till
slottet som fånge. 39. Krigsrätten. tack, och gick. "
15. Fienden har lidit ett nytt stort 40. Dödsdomen. " 62. Han undkommer.
nederlag .. . 41. Prinsessan har blivit sjuk av 63. Ministern vill övervara arke-
16. Läkaren 1söker ingiva mod. sinneerörelsen. buseringen.
17. Han fär snart återställd. 42. 7llilan har blivit dömd till dö- 64. Hon torkar av den ovändigee
1,8. Kaptenen får fritt vistas i den". kyss. J MM,
trädgården. 43. Ministern underskriver döds- 65. Ett förtvivlat beslut. 
19. Prinsessan och landets fiende. domen. 6.6. Ministern star inför ett lik. i"

.III-.IIIIIIIQIIIIIIIIIIII

Barn äga. ej tillträde

 

Lem 1914-. Tri-faim m. Nam-em.

MWQQQQQMNOOWMONOQQQWMQWW

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain