#1260: Maxim

Nm QMQOQQWOOQQ QQWWMMNWMO WOMM

 

i
ä
i
å
å

l

å

 

.9on Mum Mmm-ns 

v

 

Förevlsningar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fred0 r kl. 1-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 a. ln.

Frodagsprogrammet tillåtet för barn.

Vario förevlsnlng clrka 1 å tlmma.

Blljettprlser:

Logo 60 öre, 1:sta plats 50 öra, 2:dra plats I! öre.

088.! Kupongböoker å 10 st. bflliotter - lörsta plats f. kr., andra plats .3 kr., loge 5 kr. - säljas vid ingången

III-IIIIIIIIQ-IIIIIIIIIII

Program Lördag-Söndag 21-22 Mars

Med bål genom Västmanland

OQO-OOOMQWÖ

En Härlig sommarresa genom den för sina natursköna omgivningarI
världsbaryktade Strömsholms kanal

Det framstående skådespelarparet
Walther och hans unga hustru Leo-
nie åtnjuter i h-Tug grad publikens
gunst. och lever lyckligt "tillsaw-:l-
mans. Walther älskar lidelsefullt
sin hustru, och trots den stora skill-
naden i ålder håller Lennie innerligt
av sin man.

Vid en beneficeföreställning för
dem uppföras "Faust" med Leonie
som Margareta. och Walther som
Faust, och publiken slösar påJ blom-
mor och bifall. Sällskapets förste
älskare, Charles Laoour, som sitter
i skädespelarnes loge, deltager liv-
ligt i bifallet, som emellertid från
hans sida mäst gäller Lennie, i vil-
ken. han förälskat sig. Hans karl--
rat, den unga skådespelerskan Dora,
återigen brinner av kärlek tillv Char-
les o. lider av att se, hur han glider
fr. henne o. söker närma sig Leonie.

Efter-föreställningen råder på sce-
nen ett muntert liv, och direktören
inbjuder den muntra skaran till en
utflykt dagen därpå.. Utflykten bör-
jar under skämt och glam. Charles
lyckas att föra Leonie undan, men
paret uppmärksammas av den svart-
sjuka Dora, som följer efter på av-
stånd. Under tiden roar sig sall-
skapet med allehanda upptåg, men

Kinodrama i 3 akter.

glädjen får ett hastigt slut, nar
Walther under leken faller och bry-
ter ena benet. 4"Det kunde ha gått
värre" tröstar läkaren. Olycksfal-
let medför dock att Walthers konst-
narsbana är slut.

Månader gå.. Walther, som al-
drig blir bra i sitt ben, söker att
dölja sin sorg för Leonie, men är
förtvivlad, då han i tidningarna lä-
ser om andras triumfer i hans egna.
roller. En tröst är att han blir er-
bjuden plats som sceninstruktör.
Han plågas emellertid beständigt av
svartsjuka., ty han kan ej undgå att
se Charles uppmärksamhet mot hans
hustru. Det kommer till häftiga
scener mellan de förut så lyckliga
makarna. och Leonie drages alltme-
ra till sin unge tillbedjare. Hon
söker att kämpa mot den uppväxan-
de kärleken..ll men ungdomens rätt
segrar. Leonie och Charles skola
spela tillsamman och regissören läg-
ger på den senares bord en revolver,
som Charles skall använda i stycket.
Dora ser att Charles skickar blom-
mor till Leonie, och i hans klädloge
kommer det till en uppgörelse dem
emellan. Dora tigger och ber om
hans kärlek, men han stöter henne
bort. ochi hon beslutar att hämnns.

Den glömda nyckeln

Lustspel från Vltagraph.

-Med konungen på Järö"

SCENENS B

Regie: BJÖRN BJÖRNSSON.

Under tiden befinner sig den lika-
ledes svartsjuke Walther i hustruns
klädloge och glömmer sig så. långt,

. att han i hennes gömmer söker be-

vis för hennes otrohet. Så. kommer
Leonie, glad över en bukett, hon
fått av Charles. Ett uppträde mel-
lan makarna blir följden. Leonie
kastar gråtande buketten ifrån sig,
en biljett ramlar ur, Walther griper
den och läser: "Hellre ma du och
jag gå under, än leva på detta sätt."
Rasande griper Walther en laddad
revolver och rusar till Charles kläd-
loge, där han emellertid i stället för
rivalen träffar Dora. Han lägger ett
ögonblick vapnet ifrån sig, och den
hämndlystna Dora passar på att ut-
byta den laddade revolvern. mot den
ofarliga teaterrevolvern. Walther
går tillbaka till sitt rum. Charles.
som skall passa på. sin entré på sce-
nen, skyndar in och får fatt i Wal-
thers skarpladdade revolver, varpå.
han skyndar upp på scenen. Dora
ser nu sin hämnd närma sig: den
man, som över-givit henne, skall
själv skjuta hennes rival.

Så händer olyckan. Charles skju-
ter Leonie under spelet. Hela tea-
tern råkar i uppror. Läkare och de-
tektiv anlända. Walther sitter i sitt

"nu"unga-...unn-

Barn äga ej tillträde.

Äkta glad humor.

 

rum och stirrar på. Charles biljett
till Leonie, då. direktören rusar in
och omtalar vad som skett. Wal-
ther skyndar till. sin skjutna hustru.
I sin iver lägger han den kompro-
metterande biljetten från sig. Dora
ser den och lämnar den till detek-
tiven. som arresterar Charles.
Leonie är på bättringsvägen.
Dora besöker henne och är grym
nog att berätta att Charles sitter I
häktad för mordförsök. Det kom-
mer till en stor uppgörelse mellan
man och hustru. Leonie öppnar sitt
hjärta för Walther, erkänner sin bö-

- jelse för Charles, men bedyrar sam-

tidigt att hon aldrig svikit sin, plikt
som maka. Walther lovar nu att
göra vad han. kan för att få Charles
lösgiven. Dora, som plågas av sum-
vetskval, kan ej hårda. ut längre,
utan går till. förhörsdomaren och he-
känner allt. Här träffar Walther
henne. Med förfäran ser han att de
letts av samma lidelse. ett de båda
äro skyldiga- och båda förskjutna.

Charles lössläppes och besöker
Leonie för att taga ett sista. farväl.
lfVolther är vittne till deras möte
och förstår nu sin plikt. Det blir
han som säger farväl i en. brev, där
han ger Leonie fri.

å
i
i
å
i
g
g
i

 

Luleå 1914. Tryckeri A.-B. Norrakenet.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain