#1259: Maxim

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmvmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmg
u.

 

Förovlsnlngar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fredagar kl. 1-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 a. m., Söndagar kl. 5-11 s.

038.! Fradagsprogrammet tillåtet Iför barn. Biljettpriser: Lage 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2.:dra plate 35 lin.H

088.!

Varje iörevlsning clrka tå timme.

Iilllill!ligiiiilliiållillälllllllllillIIIIEllElFllllllllllll

I
L

i
i

Kupongböcker å 10 st. biljetter -första plats 4 kr.. andra plats 3 kr., loge 5 kr.

 

sälias vid ingången.

WOWWQ

"

mot I

   

Program

 

 

Ueekans nyåefer
ll lill llllllll MlllElll lll

i En synnerligen inträssant bild.

 

Heltimmeslustspel utgivet av Nordisk Films Comp.. Säsongens andra
-lustepel utgivet av Nordisk Films Comp. med RITA SAGGHETTO i
huvudrollen.

 

 

 

 

 

 

EHHEEII-ilfillillilfillilrillillallilElli-liilrilmmilrillilfillillailillidmfillilflll Illlll llJIE!!EH?lEIEÅITll-llIllllillällällglläll :Metall-5151:! lällillllIllillällliilllllällIllilllllIlliillällllllälllllIllIlEililllHliilllllälllill]l-ålLElllllälllilllElläligllallållållällE

Han erlägger hyran för dem och

 

En bild med kraft och känsla.

gnm...

Barn äga. ej tillträde.

l

AVDELNINGARNA :
I l. .Vid middagsbordet. 25. ...och den gamle klockaren
Amerikanskt slagnummer! M Ä S T E R F I L M! 2. Komtess Ulrikas maktbud. ringde till den sista färden.
3. I tornrummet. 26. Komtess Ida får en idé.
4. Greven störes i sitt lugn. 27. Komtess Ida skaffar sig med-
5. Inga, forstmästarens dotter. hjälpare.
6. Ett möte. 28. J ag vill spela Hden, vita da-
7. Greven förbjuder de unga att men".
träffas. 29. De supa greven full.
 8. "Får jag komma igen, då jag 3 . Genom nyckelhålet.
Q Q Q har min fars samtycke ÖP" 31. I tomrummet.,
9. Komtess Ida på. besök. 32. Fel dörr.
en    10. "Giv mig korgen. Jag älskar 33. Spökmenuetten.
en annan". 34. Greven bäres in i blå. rummet.
stur- amerikansk sensationsbild. 11. Framför forstmästarens hus. 35. Ett infernaliskt oljud väcker
, 12. Ida lovar de unga sin hjälp. honom.
Den unge löjtnanten får en myc- följd av deras valsignelser, åker han 13. Jaktsällskapet. 36. Klockan är tolv.
ket viktig mission att utföra, en bort .med Yvonne, som är mycket 14. Hundarna på spåret. 37. Den "vita damen" träder fram
mängd viktiga papper lämnas i hans förargad över uppehållet. 15. Efter jaktmiddagen. 38. Sovande eller vaken?
vård. Dessa få endast överlämnas Någon tid därefter får han besök 16. Sägnen om "den vita damen". 39. Rustningarna börja röra på
till generalstaben; men en del spio- av gossen han hjälpt. Han beslu- 17. Den stolta adelsfröken och den sig.
ner hava blivit underrättade om pla- tar låta honom stanna hos sig och fattiga forstmäetarens son äl- 40. Vid skrivbordet. i
nerna och besluta göra allt för att Yvonne tar flickan till sig. skade varandra... 41. Greven undertecknar sitt sam-
Avinna- dessa. . Planerna närma sig alltmer sin 18. O... och skrevo i hemlighet tycke till giftermål mellan sin
Till sina planers utförande Ibegag- uppfyllan ; efter en hel del misslyc- brev till varandra... son och Inga.
na de sig av Yvonne, en. vacker ä- kade Mförsök tycks tiden. vara inne. 19. . en vit duva bar budskapen 42. Morgon.
Ventyrerska. Hon gårI med nöje in Men löjtnanten har börjat fatta mellan dem... 43. 7lDet måste ha varit en dröm".
på. förslaget. Snart är den unge misstankar och då. han funnit Yvon- .20. ...på kärlekens vingar. 44. Komtess Ulrika är vid dåligt
mannen förälskad i henne och hon ne mycket kokett och härsklysten, 21. ...i roslengarden möttes de äl- humör.
tycks komma allt närmare sitt mål. börjar han mer och mer draga sig. skande. 45. Greven far:l veta att det ej var
En dag under en tur i automobil blir Genom gossens raskhet räddas 22. ...den strange fadern tvingade en dröm.
den unge mannen, som är mycket dock löjtnanten fran den fara som dottern att gifta sig med en 46. Greven giver sitt samtycke.
godhjärtad, vittne till att en ung hotar honom och då han även lärt annan... 47. i Triumfen.
Hicka och hennes bror av en hjärt- sig inse vilket värde gossens syster 23. ...och klockaren ringde till 48. Komtess Ulrika är besegrad.
lös hyresvärd vräkes på) gatan, dar- har för honom, ser han snart vem bröllop 49. Inför "den vita damen".
för att de ej kunnat betala hyran. han värkligen älskar. 24. men döden blev hennes brud- 50. Det var du som spelade "den

vita damen" .

 

 

Luleå 1.914. Tryckeri A.-B. Norrskenet

V . I
EEEEEEEJ DJDJHLULUEJLHEJLEIEJEJLUELHEIEJEJEJEJEIEJLEJEJLEIEJLEJ lillLEJLEJlEJLEJLEJEJEJLEJLäIBJLEJ LEIEJLEJLEJLEIILILEEEIIEEEE

 

niin-.Il IllIIEEEWFIFIEIHEIEEEIHEEHEHIEEEE[EE-IEEHHHEIEHEHEIIH I ll I ll i ll I ll I ll I ll! ll B HE ll ä Hille ålä ål I lll! lllf HE iii ll Illa ll Ell  ll 5:ll I iii till i ll alllllfill I

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain