#1256: Maxim

å
å
é
Ö
å
6
9
9
é
å

Förelllsnlrlgar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fredl

vID TRONENS For

f)

U.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
17.
18.
19.
20.

W Mmmm". WW WOW NOOMONW MOONNOW WNMOM

i

Fredagsprogrammet tillåtet för barn.
088.!

22:

 

Varje förevlsnlng lrka 1; tlmme.

lmwm

Biljettprlser:

Loge 80 öre, 1:sta plats 50 öre, thra plats 85 öre.

N

.NaN-g

 

r kl. 1-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 e. m., söndagar kl. 5-11 ll. m.

Kupongböcker å 10 st. biljetter - lörsta plats 1 kr., andra plats 3 kr.. loge 5 kr. - säljas vld lngångeo

Program Onsdag-Torsdag 4-5 Mars

Naturbild.

I.
Backines högsta önskan är att
sätta sin dotter på Silistriens
tron.
Hans Höghet Stor-furst Wla-
dimir älskar sin kdsin Olga oss
har för avsikt att göra henne
till sin gemål.
"Min dotter - du skall bliva
drottning."
Ministerrådet kall-is till sam
manträde.

För att avlägsna prinsen från -

hans kusin, beslutar Backine
att prinsen skall sändas till Pa-
ris en tid.

Sobiesky, den förtrogne.
"Följ prinsen och laga att hans
tankar äro så litet som möjligt
hos prinsessan Olga."

"Gift Eder med min dotter
Alexandra, ooh Ni skall i mig
finna Eder mäst hängivne tjä-
nare."

"Avresan är alltså fastställd
tills i morgon."
Påföljande dag.
f äktle-ktionen .
Prinsen saras i handen.
"Detta sår skall bliva minnet.
Årret av samma fålr jag nog be-
hålla hela mitt liv."
Avskedets timme.

Till Paris.

II.
Prinsen i Paris.
Brevet från Olga..
"Låt oss fördriva några tim-
mar pä oabareten Muntra tim-
mar."
På. eabarete-n.
Dansösen Thais skall just nu
uppträda.
En märkvärdig likhet.
Chichito, dansösen.
Dansösen uppträder.

Den sista

Shanghai

23.

24.
25.

29.
30.

31.
32.

33.
34.

35.
36.

38.
39.
40.
4.1.

42.

En vecka vid havet

AVDELNINGAR:

Wladimir blir mycket betagen
i den lilla1 Parisdansösen.
Visitkortet.

Brevet: "PrinsenI har glömt
allt för en liten dansös vid
namn Thais. Vad den andre
beträffar är han så1 lik prinsen
att man knappt kan skilja på.
dem båda."

Backine erhåller underrättel-
sen.

"JagI reser strax till Paris.
Möt mig i kafé ,Republiqne7
med omnämnde person."
Ankomsten till Paris.

Mötet med Chiehito.

"On Ni vill rätta Eder efter
mina order, skall Ni vinna. ri-
kedom och makt.,7

I Jasminvillan.

För att planerna lättare skola
utföras, kallas de båda office-
rarna hem.

Sobiesky börjar sitt spel.
"Din vän bedrager dig - han
är en prins ooh om några dagar
skall han övergiva dig."
Brevet från Olga:

"Jag hoppas, att Paris, alla
härligheter ej skall få- Eder att
glömma Eder lilla kusin, som
alltid har Eder i sina tankar."
Brevet från Thais :

"Du skall mottaga prinsen i
salongen - förstår du? - -
Om ett ögonblick är du Häm-
nad."

Prinsen kommer.

Falluokan.

Förvandlingen är skedd.
Chic-.bites triumf.

III.

Planerna äro lyckade.
Baokine later kungöra att prin-
sen är myndig och ämnar för-

JA.

45.

46.
47.
48.
49.
50.

51.

52.
53.

54.
55.

56.
58.

:Barn äga. ej tillträde.

 

Linea 191.4. Tryckeri .1.3. Nmsmel.

Senaste lustspelsnyhot! i

lova. sig med hans dotter Alex-
andra.

Under det Beckine tiiumferar.
avvaktar prinsen i fängelset
sitt öde.

"Vad Wladimir förandrat sig",
man skulle nästan kun-il. tio
det vore en annan, uännlska."
"Det är ieke har. ---- (ll-t är il-ke
Wladimir."

"Vi stå inför en fruktansvärd
hemlighet."

Jag svär, att gåtan I-kall bli
löst."

Den gamle fåktmästnrvn bör-
jar sitt arbete. I

"Vill Eders Höghet inte snart
aterupptaga fäktlektionerna f ,
Fäktmästaren lägger märke
till att prinsen icke har något
ärr på högra. armen.
Fäktmästare-n börjar fatta
misstankar.

Den gamle faktmästaren inbju-
des till en ridtur.

Sista skurkstrecket.

"I detta ögonblick ligger ffikt-
mästaren på flodens botten.
Påföljande dag.

Meddelandet i tidningen.
"Den särade översten försäk-
rar de båda officerarna, att en

bedragare intagit prinsens
plats."

Fången maste skaffas ur vä-
gen.

Förbrytelsen förberedes.
"Nej, en sådan förbrytelse får
icke ske." b

"I morgon är du min. hustru
ooh får sitta. med mig1 på tro-
nen.

Kröningsdagen.

Prins Wladimir. ,
"Det är jag. som är konung av
Silistrien . "

Vid tronens fot.

.WN WQWNOGMWW WOWOOWQ ON."

x.

 

i
i
i
i
W;

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain