#1252: Maxim

wow Wowwee meeweeeeee Mooooweeeee wow-MM 

 

z 
å
g
i
i
I;
" i
å
ä
å
i
i
g
i

 
 
 
 
 
  
 

 

Förevisningar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar,l Torsdagar och Fredagar kl. 1-10 e. m., Lördagar kl. å1-11 e. m.,
058.! Fredagsprogrammet tlllltot för barn.
018.! Kupongböuker å 10 st. b-lliotter -lörsta plats f", kr.. andra plats 8 kr., logo i kr.

i

Varje förevlsnlng elrka 1; tlmma.

WQNOQOOM

in)

Österrikisk borgar-t v

WITAGRAPHKONSTFILM!

ETTj GUhDBRÖth E

l huvudrollen Mr MAURIGE COSTELLO.

Jim har kommit över en fotogra-
flikamera och snart är han sa inta-
gen i fotografiyrkiert, att hans fader
knappt kan förmå honom att göra
nagot nyttigt arbete. Slutligen
kommer det trots moderns försök
.att bilägga tvisten till en öppen
1fbrytning mellan far och son, som
slutar med att Jim lämnar hemmet
och drager ut i världen för att tjä-
na sitt dagliga bröd. Fem "år ha
förflutit. Det är så tyst i det förr
så mantra och soliga hemmet. Ing-
en av de båda gamla människorna
talade om den hemlighet, på vilken
de do-ck natt och dag tänkte. Som-
maren följde på våren, vintern efter
hösten - de grå håren började fbli
vita av ålder och sorg ooh aldrig
hördes något från honom so n var
borta... Så närmade sig de gun-
las guldbröllopsdag. Båda hade
längtat efter denna dag, men de ta-
lade ej om den, ty sorgen och 
naden efter sonen kändes allt här-

Det glömda I..

Mabel avvisar Bob Legrandes
kärlek och förlovar sig med Ray-
mond (london. Die båda 1. val-"ina
äro anställda vid samma iii ni och
en dag då de båda resa tillsammans
på tåget. söker Bob", förblindad a v
sin .svartsjukm att kast-a av Ray-
mond. En förtvivlad kamp uppstår
mellan. de båda, som slutar med" att
Bob-.blir kastad av tåget. Bob fin-
nes liggande vid järnvägsspåret av
några bönder medan däremot Ray-
mond blir anklagad för mord och ar-
re-st era d .

-Bob är mycket sjuk ooh tror att
han skall dö. En dag givelr han
doktorn ett brev., som skall lämnas

dare ju närmare de kommo denna
 Slutligen var den stora dagen
inne. Men de bada gamla uthärda-
de ej att fira denna dag i hemmet,
som innehöll så. många minnen av
den, som var borta, utan de hade
beslutat att tillbringa denna de g i
staden.. De gingo gata. ipp ei h ga-
ta ned i den stora staden. Tic-is-
ligt stodo de framför en fotografi.-
ateljer. Skulle de ej . . .f Ja bon
visste ju att han hatade allt vad
fotograf hette alltsedan den dagen,
men. det var ju deras guldbridlfips-
dag... och så. småningom trädde de
in till fotografen - hos sonen. Ty
det var han, som bodde i detta lins.
Hans passion från barnaåren hade
blivit hans levebröd. Guldbröllops-
dagen blev en försoningsdag för
familjen - en fästdag i dubbel be-
märkelse för de båda gamla, som
genom ödets skickelse årtcrfu-iio
sin förlorade son.

4: revet

till Mabel om han dör, men om han
tillfrisknar skall han erhålla det till-
baka oö-ppnat.

Läkaren biegiver sig ut på en resa
och tager brevet med sig. -- Någon
tid senare blir Bob frisk och Bay-
mond anklagas för att ha sökt mör-
dat honom. Dagen. inne då do-
men. skall avgöras och Raymond blir
dömd. Men i sista ögonblicket in-
finner sig Mabel med ett brev. Det
är, det brev, som Bob skrev när han
trodde att han skulle dö-.i vilket han
erkänner sin skuld. Läkaren hade
nämligen glömt brevet men senare
funnit det och således räddat en 0-
skyldig.

 

00000

Söndagar kl. 5-11 e. m.

Blliettprleer: 1Lege 80 öre, 1:sta plats 50 öre, höra plats to om

- sållas vld lngången

Program Må-niclag-Tisclag 14-15 Sept.

Den motsträviga. Betty

  

ll

eller

 

M

 

Petters morknndsreso

En betängd Mil il av sprudlande humor.

Spännande Vld-Vest Drama.

Den kultur, som härskar i vilda
Vestern, är en helt annan än den
som präglar de civiliserade länder-
na. De milsvida avståndcn mellan
de enskilda nybyggena gör att ny-
byggarna i alla företag äro hänvi-
sade till sig själva och själva stifta
sina lagar. Vår bild för oss till des4
 trakt-er. De båda unga männen
Bob Weieh och Fred. Barry äro-båda
förälskade i den gamle farmaren
Anders dotter, den vackra Betty.
Betty föredrag-er av de två Bob, vil-
ket hennes fader är misslynt över.
då. Bob är fattig medan Fred är rik.
Detta kommer till Bobs öron, och
han utfar i häftiga. ordalag mot den
gamle. Fred har hört hans onda
ord och beslutar begagna sig därav.
Under natten överfaller han den
gamle farmare-n och dödar honom.
Därpå lägger han revolvern, varmed
han skjutit den gamle, vid sidan av
den sovande Bob. Misstankarna
falla på Bob ooh trots hans nekande
dömes han efter präriens lag.
derna samman-.bindas pä ryggen ooh
därefter jagas han ut på prärien.
Då han efter ett par dagar, utmat-

 

Eni spännande skildring från Vildavestern i 2 aktier.

Hän- .f

tad av svält och trötthet, sjunker -

ned, finner honom några indianer,

Barn äga. tillträde.

 

Luleå 1914. Trvckeri A.-B. Niorrskenel.

ieeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeweeeeeeeeeA

 

som giva honom. en omsorgsfull
vård. Han stannar så hos dem och
blir upptagen i deras stam. X

-e - - Fem år ha förrunnit.
Bob har gift med hövdingens
dotter och för ett lyckligt. familje-
liv vid hennes sida. Betty har un-
der tiden. blivit Fredsy maka. med
denne är brutal och rä och för ett
utsvävande liv.
under en sammanstötning med in-
dianerna dödligt sårad och bekänner
på. dödsbädden sitt brott. Betty är
tröstlös. Förtvivlad rusar hon en-
sam omkring på pirärierna. Hon
tillfångatages av indianerna, som
föra henne till sitt läger. Nu åter-
ser Bob Betty. Den gamla kärle-
ken vaknar med förnyad styrka.
Han hjälper Bet-ty att fly, men åter-
vänder därefter frivilligt till de rö-
de männen. Men då han träder in
i sitt tält möter honom en blodig
syn., hans hustru har tagit sitt liv
av svartsjuka och sorg.

Nu det intet mer som binder
honom vid rö-dskinnen. Han tager
sin lilla dotter med sig och ride-II

bort till den kvinna, som hans för?i

sta kärlek tillhörde och med vilken
han nu vill börja ett nytt liv.

 

 

Fm. dag blir han 1

00909960

.k-AAAAAA,

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain