#1248: Maxim

Korn när Ni vili, Ni får ändå se hela programmet!

I

Måndagar, Onsdagar och Fredagar nytt program

 

 

 

 

-n-lL-nL-.n-ll-n-lI-ll-ll-u-n-ll-er-n-n-Jlilluileneu-u-uV-nnl-n-II-n-u-n-lr-ll-n-u-iyl-u-yn- Hmmm-unn-nIli-nIIIInut!EEJEJLQIHEJMEEIEEIHEDEEIDDEEIEEEEDEEIMEIEMIHBJ

l
l

 

LlJllllllllllIllIllllllll-llIJlllllllUllHIllIllllFlllllllllillllllllllllllg]

I
"r

 

mmm

L-Je

 

  

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

XI Me)

ÖVRE NORRLANDS ELEGANTASTE IIOGR-AFTEATER

Telefoner :

Maxim 193. Bostaden 193.

I IProgram

Måndag, Tisdag, Onsdag den 4, 5, 6 Maj

Varje afton 3 förevisniingar: kl. 6-4!! 8, lf. 8-9 och 9---"j2 11 e. m.

 

Biljettpris 50 öre andra, 75 öre första plats.

jettluckan.

Kuponger utbytas i bil-

.Årets största sensation å Lustspelens område.

IEI]  ll lllllSEIl,

Lustspel i 4 akter. Kinokomed-iens största triumf. i Absolut utan mot-

svarighe-t.

Given över två månader i

AVDELNINGARNA :

Clara B-rurnnier ooyli Cäsnr
Meyer älska varandra.

. men herr :Bruininer ville
också ha ett ord med i laget.
Hemgiiften utbetalas först då.
(läs-arl blivit kontorselief.
Efter sinekinånaden.

"Nu får ni snart pung-a ut med
liemgiften. we Jag har fått en
plats."

"Bliv först kontorsclieif."
Direktör Bock befordrar blott
dem, som 1ha galanta fruar.
Vaktuiaästaren VViktig

llerr Horns fru utvarkiiir mand
nens befordran.

"Hur skall .man avancera?"
"Titta genom nyekelliålet."
En djarv idé.

Berlin, nattetid.

På nattkaféet.

"Den bla musen". v
(lä-sar Meyer utser "den bla.
musen" till. stallföreträderslm
för sin fru.

lll-n överenskommelse.

"Den blå musen" kastar ut
sitt nät. q

Ciisnr presenterar "den blå inu-
sen" som sin fru.

Dagen efter.

Fru Bock tycker bra om Ca-
sar Q Meyer.

Det Första. steget till. kontors-
eller.

"Den blå musen" lienima lios
sig" själv.

Direktören ar liänrvckt.

Ett anonymt brev.

Alfred Books lins-liga lycka.
Fru Boek anförtror sina be-
kymmer :it (liisar Meyer.
"Men herr Meyer. . en.v dam. .
har.. på. kontoret."

"Det det min fru."
"Sänd min man på. res-or, 
kan Ni komma på. besök varje
afto n ."

Förberedelser-na till det stora

slaget.
y"Nå är Ni kontorsolief än?
"lnte ännu -- men jag hoppas

bliva det i afton."

"Den blå musen" kan ej mot-
taga besöket.

Men Casar Meyer tvingar lien-
ne.

"Jag söker herr Meyer.
är liaus svärfar."

"Er herr far här."
"Jag har just varit till min
svar-sons våning vid liindga-

tan 00."

Jag

Berlin.
l

30. "Men han bor ju vin Parkga-
tan 14."

40. 7:Men kommer från Lind-
gatan 30." 4 -

ell. "lår fru och svarfar äro her

42. Meyer funderar vilken fru det
kunde vara.

43. "Direktören en åsna - han
sag-er att du bor vid Parkga-
tan 14 "

44. ". oeli dock bor han vid
Lindgatan 30."

45. "Skäms Ni ej omoraliska män-
niska. Ni. llar en iilslvrarinna."

46. Det "den blå mus-en".

47. (fasar-s verkliga hustru gäller
:För "den blåY musen" medan
den senare blir hans hustru.

48. "Äntligen har tagit dig
på bar gärning. Bara jag nu
finner 9den blå. musen."

49. En auktion med zigenarmusik.

50. "Bor (fasar Meyer .här-.9" "Joan"

Öl. "Det" .måste alltså finnas två
personer med namnet (låser
Meyer."

55. Utnämningen underskiives.

56. Uäsar Meyer är situationen
vuxen.

57. "Men lugna dig" då - direk-
tören ville blott personligen
meddela dig- din utnämningl
till kontorscheff."

58. "Den blå. musen." tror att (lä.-

-sars svärfar iir en av speku-
lanterna.

59. Herr Brummer fattar eld.

(30. "Acki jag är olycklig."

lil. "Kom fara vi till advoka-
ten. så får Ni 100.000 kronor".

till "Nå min gode, man, när triu-
ker Ni rest-få"

(53 I"Men vad i Herrens namn är
det här?"

64. Ett. . två. . tre. .
7lDet . en amerikansk sed.,7

65. "Det är en amerikansk plant-
lek."

(56. Fru Bock kommer till auktio-
nen. ..

67 Och aven Casars värkliga fru
kommer till.

 De båda. äkta- männen retirera.

(39. Den flit-.ige direktören.

70. "Jag har en stor Överraskning
för Er, niin fru."

71. lljaltarnes liemkonist.

72. "Vet NI var Ni iir? Inte Å
jo lies Eder mans alskarinua."l

73. Ombytta- roller.

74. Tablå.

75. (fasar har sen-rat. ,

Barn äga ej tillträde.

BIVjeffpr-ls 50 öre l:sfa plats, 35 öre 2.-dra pl.

KÖP KUPONGIILJETTER l HÄFTEN OM 10 STYCKEN: i

Andra plats kr. 2:60.

Första plats kr. 3: 60.

Iarn kr. 1:10.

Iarn mellan 12 o. 15 lr kr. 1:60. Gäller för blda biograferna.

Förevlsnlngar Manager-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar ooh Sön-

dagar 8-11 e. m.

ie

 

 

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmEEEmmmmmmmmmmmmm

 

 

 

 

i! 2 Idyl!llllllllllllllllllllllllllllllllltilllIll-illi-llillillillillilffllillilmllllllllllHl-IllIlllllllllllllllllllll

 
 

 

 

EUEEJLHLEJLHMEJILIEJLEIIEJIEJLHLHEIEILEJII"lll-"l lmmmlillillilrilril ll

Luleå 1914. Tryckeri V.A.-El. Norr-skenet.

VÅND!

1lllllIllIlllllllIlllllllllllllllllllmllillllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllI-l! IJ

I
!

Hemma-.rånad elen es gpug ag; m fmn m .lgu wo).

 

 

1111215on :Mu .ieåepau qoo .ieåepsuo faeåepugw

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain